Norppa makailemassa pienellä luodolla, jolla kasvaa pari pientä mäntyä.
Kuva: Ismo Marttinen.

Luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun ja alueiden muun käytön, kuten virkistyskäytön tarpeita ja tavoitteita. Suunnittelulla edistetään alueen luonto- ja kulttuuriperintökohteiden suojelua mm. määrittämällä toimenpidetarpeet kohteiden säilymiseksi ja niiden tilan parantamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmien valmisteluun osallistetaan laajasti alueen maanomistajia, asukkaita ja muita alueen käyttäjiä kuten retkeilijöitä, metsästysseuroja ja järjestöjä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat sisältävät tietoa

  • alueen luonnon ja kulttuuriperinnön nykytilasta sekä aiemmasta ja nykyisestä käytöstä (mm. metsätalous, virkistyskäyttö, metsästys ja kalastus)
  • hoidon ja käytön tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä
  • suunnitelman toteutukseen tarvittavista resursseista
  • toimenpiteiden vaikutuksista suojeltavien lajien ja luontotyyppien tilaan.

Saimaannorpan kotivesien suunnitelmat ajan tasalle

Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa on tehty hoito- ja käyttösuunnitelmat kahdelle Saimaan Natura-alueelle:

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa kevyempi Natura-alueen tilan arviointi (NATA) tehdään kaikille Suomen Natura-verkostoon kuuluville kohteille. Saimaannorppa-LIFE -hankkeessa on laadittu NATA kuudelle Saimaan Natura-alueelle: Hevonniemi, Pihlajavesi, Katosselkä-Tolvanselkä, Lietvesi, Luonteri ja Ilkonselkä. Tilan arviointeihin voi tutustua Hankeaineistot-sivulla.

Valtion luonnonsuojelualueille, joilla hoito- ja käyttösuunnitelma tai NATA osoittaa olevan käytön ohjauksen tarvetta, laaditaan luonnonsuojelulain mukainen järjestyssääntö. Hankkeen aikana järjestyssääntö on annettu Joutenveden ja Pihlajaveden luonnonsuojelualueille (julkaisut.metsa.fi).

Lisätietoja

  • Metsähallitus: erikoissuunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä, meri-hilkka.makela(at)metsa.fi
  • Metsähallitus: erikoissuunnittelija Arto Vilén, arto.vilen(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 1.12.2023