Kunnostusojituksessa huolehdimme vesiensuojelusta

Kunnostusojitusjälkeä metsässä: perattu oja, jossa hieman vettä.

Ojia kunnostamalla pidetään aiemmin ojitettujen soiden vesitaloutta puiden kasvulle otollisena. Kunnostusojituksella tarkoitetaan kaikkia aikaisemmin ojitetun suon tai soistuneen kankaan vesitalouden hoitoon liittyviä toimenpiteitä. Kunnostusojitus ajoitetaan yleensä hakkuiden yhteyteen. Se sisältää vanhojen metsäojien perkauksen sekä uusien täydennysojien kaivuun.

Vesiensuojelu metsätaloudessa

Metsätaloudessa vesiensuojelu otetaan huomioon niin hakkuissa, maanmuokkauksessa, kunnostusojituksessa, lannoituksessa kuin metsäteiden rakentamisessakin.

Tutustu vesiensuojelutoimiimme

Vanhat ojitusalueet vaativat kunnostusta 20–30 vuotta ojitusten jälkeen. Kaikille kunnostuskohteille laaditaan vesiensuojelusuunnitelmat. Kunnostettavien ojien määrä on vähentynyt viime vuosina, ja sitä tehdään noin 200–1000 hehtaarille vuosittain.

Puuntuotannon kannalta liian karujen soiden ojia ei kunnosteta. Myös kaikki uhanalaisiksi luokitellut suotyypit jätetään kunnostusojituksen ja muun käsittelyn ulkopuolelle.

Metsähallitus lopetti soiden uudisojituksen vuonna 1994.