Kinttaisviidan tuulivoimahanke

Olemme jättäneet Pudasjärven Kinttaisviidan alueesta kaavoitusaloitteen Pudasjärven kaupungille. Sinne on alustavien suunnitelmien mukaan mahdollista sijoittaa enintään 11 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 6–10 MW ja pyyhkäisykorkeus enintään 320 metriä.

Pudasjärven Kinttaisviidan tuulivoimahanke kartalla
Pudasjärvi, Kinttaisviita, 8-11 tuulivoimalaa, 55-90 MW, arvioitu käyttöönotto 2030-2032

Mahdollinen hankealue sijaitsee Pudasjärven keskustasta noin 35 km luoteeseen, Oulun kaupunginrajan tuntumassa. Alue on tunnistettu Pohjois-Pohjanmaan liiton Tuuli-hankkeessa sekä Pudasjärven kaupungin tuulivoimaselvityksessä potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi. 

Alustavan kaava-alueen koko on noin 1 600 hehtaaria, josta voimalasijoittelulle soveltuvaa aluetta on noin 900 hehtaaria. Alustava kaava-alue kattaa arvioidun 40 dB:n alueen Pudasjärven tuulivoimaohjelman mukaisesti. Hankealue sijoittuu pääosin maakuntakaavan viranomaisehdotuksessa (Energia- ja ilmasto vaihemaakuntakaava) tunnistetulle tuulivoimaloiden alueelle, Metsähallituksen projektipäällikkö Kasper Åman kertoo. 

Ympäristövaikutusten arviointi  

Hankkeelle tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suunnittelussa otetaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset.

– Hankkeessa tullaan aktiivisesti käymään vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään viimeistään, kun hankkeen kaavoitus sekä YVA-prosessi saadaan käyntiin, Åman kertoo. 

Hankealue sijaitsee Kollajan paliskunnan alueella. Tulemme tekemään tekemään kattavasti selvityksiä, joissa huomioidaan mm. hankkeen vaikutukset poronhoitoon sekä maisemavaikutukset. Myös YVA:n yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota mm. eri hankkeiden yhteisvaikutuksiin, ympäristöön, luontoon, linnustoon ja eläimistöön sekä hankkeen vaikutuksiin ihmisten elinoloihin. 

Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei estä kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.

– Tuulivoimahanke on tärkeä yhteensovittaa niin suojeltavien arvojen kuin muiden alueella olevien käyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien, kanssa. Erityisesti poronhoito tulee huomioida hankkeen yhteensovittamisessa. Mikäli tunnistetaan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, pyritään niitä ratkomaan hankekehityksen keinoin, Åman sanoo. 

– Ehdotetun hankealueen yhteyteen sijoittuu myös muutamia yksityisten maanomistajien maa-alueita. Neuvottelemme mielellämme yksityisten kiinteistöjen maanomistajien kanssa ja tulemme olemaan yhteydessä maanomistajiin alustavan hankealueen sisällä, Åman jatkaa.

– Metsähallituksen hankekehityksen tapana on teettää paljon maastoselvityksiä. Isona ja kokeneena hankekehittäjänä pystymme myös varmistamaan selvitysten laadun ja siten arvioimaan paremmin hankkeen vaikutukset ympäristöön, Åman kertoo. 

Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot. 

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana. 

2024 Kaavoitusaloite 2025 YVA-ohjelma ja OAS nähtävillä 2025 Luontoselvitykset 2026 Kaavaluonnos nähtävillä 2027 YVA-selostus ja kaavaehdotus nähtävillä 2028 Rakennusluvat ja hankkeen viimeistely Aikaisintaan 2028-2032 Rakentaminen ja sähköntuotannon aloitus

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Kasper Åman

Projektipäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358406215871