Ympäristö

Hillitsemme luontokatoa valtion maa- ja vesialueilla aktiivisilla toimenpiteillä, joilla ylläpidämme ja lisäämme luonnon monimuotoisuutta sekä minimoimme ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Ilmasto-ohjelmassamme lisäämme hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa sekä vähennämme päästöjämme. Lisäksi ohjelmamme sisältää toimet muuttuviin olosuhteisiin varautumiseksi ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseksi.

Ympäristöasioista johdetaan sertifioidulla ympäristöjärjestelmällä

ISO14001-ympäristöjärjestelmä

Metsähallituksella on käytössä ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Tämän perusteella määritellään ympäristöasioiden sisällyttäminen kaikkien vastuualueiden toimintaan.

Tutustu >

Ympäristöasioiden hoito Metsähallituksessa perustuu sertifioituun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään. Metsähallituksen johto on sitoutunut ympäristöasioiden vastuulliseen hoitamiseen Metsähallituksen ympäristöpolitiikan kautta. Tavoitteenamme on löytää tasapaino ympäristön, yhteiskunnan ja talouden välille, jotta voimme toteuttaa meille annetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja parantaen luonnon ja luonnonvarojen tilaa valtion mailla.

Lisäämme luonnon monimuotoisuutta ja hillitsemme luontokatoa

Monimuotoisuustyömme ytimessä on monien tavoitteiden entistä parempi yhteensovittaminen. Tarkastelemme toiminnassamme luonnon monimuotoisuutta valtion maiden ja vesien muodostamana laajana kokonaisuutena, jossa luonnonsuojelualueet yhdessä monikäyttömetsien ekologisesti tärkeimpien luontokohteiden kanssa muodostavat koko maan kattavan ekologisen verkoston. Verkoston kohteet ovat lajistollisesti ja maisemallisesti elintärkeitä maamme luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Käytämme luonnon monimuotoisuuden lisääviin aktiivisiin ennallistamisen ja luonnonhoidon hankkeisiin vuosina 2020–2023 noin 46 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Metsähallituksen liiketoiminta panostaa vuodessa luonnon monimuotoisuuteen runsaat 50 miljoonaa euroa alue-ekologisena verkostona ja kaksi miljoonaa euroa lahopuun lisäämisenä. Toimet luonnon monimuotoisuuden hyväksi heijastuvat lisäksi laajemmin ympäröivään yhteiskuntaan. Luontokadon hillitseminen näkyy positiivisesti esimerkiksi paikallistalouksissa, sillä käytämme toimenpiteiden toteutuksessa myös ostopalveluja.

Monimuotoisuustyön rinnalla toteutamme Metsähallituksen ilmasto-ohjelmaa ja toimimme yhtäaikaisesti ja pitkäjänteisesti sekä luontokadon että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Edistämme ilmastotavoitteita

Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ovat merkittävässä roolissa Metsähallituksen strategiassa, sillä valtion mailla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Koko Suomen metsien hiilinielusta valtion metsien osuus oli viimeisimmän valtakunnan metsien inventoinnin (VMI12) perusteella lähes puolet ja valtion maiden puuston nielun suuruus vastasi reilua viidesosaa koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Vuonna 2019 käynnistyneessä Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa tavoitteenamme on:

  • Kasvattaa monikäyttömetsien hiilinielua sekä valtion maiden puuston hiilivarastoa 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.
  • Luopua öljyn käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä vuoteen 2024 mennessä.
  • Kolminkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto vuoteen 2030 mennessä.
  • Kunnostaa heikentyneitä elinympäristöjä vuoteen 2023 mennessä suojelualueilla 17 000 hehtaaria ja liiketoiminnan alueilla 4 760 hehtaaria.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Voimme toiminnallamme ympäristö-painopistealueella vaikuttaa erityisesti tavoitteisiin 13: ilmastotekoja, 14: vedenalainen elämä ja 15: maanpäällinen elämä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita numero 13 ilmastotekoja, numero 14 vedenalainen elämä ja numero 15 maanpäällinen elämä.

Tutustu!

Vastuuta luonnosta ja sen tulevaisuudesta

Koko maan kattava ekologinen verkosto turvaa metsälajiston säilymisen ja liikkumisen edellytyksiä.

Ilmasto-ohjelma tarjoaa ratkaisuja

Ilmasto-ohjelmamme tavoitteena
on sekä hillitä ilmastonmuutosta että kehittää osaamista ja palveluja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.