Ympäristö

Turvaamme biologista monimuotoisuutta ja vastaamme arvokkaiden luontotyyppien sekä eläin- ja kasvilajien suojelusta, hoidosta ja seurannasta hallinnassamme olevilla alueilla. Pyrimme toiminnallamme hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen tuomiin muuttuviin olosuhteisiin.

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa tarkastelemme valtion alueita kokonaisuutena, jossa luonnonsuojelualueet yhdessä monikäyttömetsien ekologisesti tärkeimpien luontokohteiden kanssa muodostavat koko maan kattavan ekologisen verkoston. Verkoston kohteet ovat lajistollisesti ja maisemallisesti elintärkeitä maamme luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Seuraamme vuosittain luonnon monimuotoisuuden tilan kehittymistä monimuotoisuusindeksillä. Indeksi kuvaa sekä luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden, kuten lahopuun määrän, kehittymistä että luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja edistämiseen tehtyjen panostusten, kuten luontokohteiden säilymisen ja ennallistamistoimien määrän, vaikuttavuutta.

Hillitsemme ilmastonmuutosta ja sopeudumme muutokseen

Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen, ja Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Toteutamme osaltamme näitä tavoitteita ja pyrimme toiminnallamme hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen tuomiin muuttuviin olosuhteisiin kehittämällä tarvittavia resursseja ja asiantuntemusta.

Olemme osana vastuullisuusohjelmaa käynnistäneet Metsähallituksen ilmasto-ohjelman, jonka päätavoitteena valtion mailla on

  • vaalia ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja
  • selvittää mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvia raaka-aineita ja tarjota mahdollisuuksia uusiutuvan energian tuotantoon fossiilisten raaka-aineiden ja energian säästämiseksi ja korvaamiseksi sekä päästöjen vähentämiseksi yhteiskunnan arvoketjuissa
  • säästää ja korvata fossiilisia raaka-aineita ja energiaa Metsähallituksen omassa toiminnassa
  • turvata ekosysteemipalvelujen toimivuutta ja hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Voimme toiminnallamme ympäristö-painopistealueella vaikuttaa erityisesti tavoitteisiin 13: ilmastotekoja, 14: vedenalainen elämä ja 15: maanpäällinen elämä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita numero 13 ilmastotekoja, numero 14 vedenalainen elämä ja numero 15 maanpäällinen elämä.

Tutustu!

Vastuuta luonnosta ja sen tulevaisuudesta

Koko maan kattava ekologinen verkosto turvaa metsälajiston säilymisen ja liikkumisen edellytyksiä.

Ilmasto-ohjelma tarjoaa ratkaisuja

Ilmasto-ohjelmamme tavoitteena
on sekä hillitä ilmastonmuutosta että kehittää osaamista ja palveluja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.