Lapin alue-ekologinen verkosto on päivitetty

Ensimmäiset alue-ekologiset suunnitelmat tehtiin Lappiin vuosina 1998 -2001. Sen jälkeen alue-ekologista verkostoa on tarkasteltu Lapin luonnonvarasuunnitelmien laadinnan yhteydessä vuosina 2006 ja 2010.  

Lapin alue-ekologisen verkoston päivitystyö alkoi vuonna 2017. Työn pohjalla oli kaksi vuotta aiemmin tehty Itä-Lapin pilottihanke, jossa uusittiin alue-ekologisen tarkastelun periaatteet ja laadittiin menetelmäkuvaus alue-ekologisen verkoston yhtenäistämiseksi ja ajantasaistamiseksi. 

Hankkeen aloitusseminaari pidettiin keväällä 2017 Pilkkeessä. Työn edetessä järjestettiin sidosryhmä- ja yleisötilaisuuksia Etelä-Lapin, Länsi-Lapin, Keski-Lapin ja Ylä-Lapin alueilla, joiden lisäksi järjestettiin kohdennetut tilaisuudet puolustusvoimille, porotaloudelle, Saamelaiskäräjille ja matkailun painopistealueille. 

Kartoituksessa käytettiin Metsähallituksen omien aineistojen lisäksi tausta-aineistoina Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Paliskuntain yhdistyksen, Geologian tutkimuskeskuksen sekä luontojärjestöjen aineistoja. 

Paljon uusia luontokohteita

Uusia luontokohteita etsittiin laajojen aineistohakujen avulla ja kohteita tarkistettiin sekä toimistotyönä että maastossa. Kartoituksen yhteydessä myös olemassa olevia rajauksia tarkennettiin ja virheellisiä tietoja poistettiin. Luonto- ja lajikohteita tuli lisää 17 824 kappaletta ja järjestelmästä poistettiin 345 kohdetta. 

Yleisön palautetta metsien hoidosta sekä ilmoituksia luonto- ja maisemakohteista kerättiin karttapohjaisella kyselyllä. Vinkkejä mahdollisista arvokkaista luonto- ja kulttuuriperintökohteista saatiin 1300 kohteesta, joista alue-ekologiseen verkostoon hyväksyttiin tarkastusten jälkeen noin 150 kohdetta. Lähes puolet ilmoitetuista kohteista oli jo valmiiksi Metsähallituksen tiedossa. 

Päivitystyön tuloksena Lapin alue-ekologiseen verkostoon lisättiin tuhansia uusia lähteitä, lampia, kallioita, suon metsäsaarekkeita ja vanhan metsän kohteita. Tarkentunut tieto monikäyttömetsien luontoarvoista helpottaa metsätalouden suunnittelutyötä sekä eri maankäytön ratkaisuja. Lapin monikäyttömetsien kolmesta miljoonasta hehtaarista noin puolet on kokonaan tai osittain metsätaloustoimien ulkopuolella. Päivitys lisäsi metsätalouden ulkopuolisia maita 22 100 hehtaarilla. 

Itä-Lapin pilottiprojekti loi hyvän pohjan  

Itä-Lapin alue-ekologinen verkosto on ollut viime vuosina kahteen kertaan tarkastelussa. Verkoston päivitystyö tehtiin vuonna 2015 koskien Metsähallituksen hallinnassa olevia maita Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnissa. Kyseessä oli pilottiprojekti, joka loi pohjan alue-ekologisten verkostojen ajantasaistamistyölle muuallakin Suomessa. Itä-Lapin alueita tarkasteltiin uudestaan vuonna 2017 koko Lappia koskevassa ajantasaistamisprojektissa. 

Itä-Lapin alue-ekologinen verkosto on vuosien aikana laajentunut merkittävästi. Pääosa verkoston täydennyksistä on tapahtunut vuosien mittaan pienialaisten kohteiden päivityksinä, luonnonvarasuunnitelmien laajoina maankäyttöpäätöksinä ja vuoden 2015 aikana tehtyinä luontokohteiden ja ekologisten yhteyksien täsmennyksinä. 

Monikäyttömetsien keskeisimmät muutokset ovat olleet Metsä-Lappi-ratkaisut sekä ns. dialogikohteiden muodostaminen. Dialogikohteet määritettiin Metsähallituksen ja luontojärjestöjen käymien neuvottelujen tuloksena ja niillä täydennettiin Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelua. Metsä-Lappi-kohteet puolestaan täydensivät Metsä-Lapin metsäkasvillisuusvyöhykkeen suojelu- ja erämaa-alueita. Näiden maankäyttöpäätöksiin sisältyi osittain myös aiempien suunnitelmien luontokohteita – muun muassa aarniometsiköitä sekä retkeily-, virkistys- ja maisemametsiä.  Laaja-alaisten maankäyttöpäätösten lisäksi uusia pienialaisia luontokohteita on löytynyt mm.  maastossa tehtävän toimenpidesuunnittelun yhteydessä.