Hyvällä metsänhoidolla monimuotoisia metsiä

Monikäyttömetsien hoidon tavoitteena on kestävä metsätalous: kannattavan puuntuotannon rinnalla turvaamme metsien ekosysteemipalvelut, metsien hyvinvoinnin ja terveyden. Hyvällä metsänhoidolla vahvistamme ja vaalimme metsien muodostamia hiilinieluja ja -varastoja.

Monikäyttömetsää mäntykankaalla, taustalla taimikko.

Metsänhoidon menetelmiä ovat hakkuiden lisäksi muun muassa taimikonhoito, maanmuokkaukset, istutus, kylvö, lannoitus, kunnostusojitus, kulotus, riistan elinpiirin aktiivinen hoito ja muut aktiiviset luonnonhoitotoimenpiteet.

Metsänkasvatuksen lähtökohtana on kasvupaikan luontaisten puuntuotantomahdollisuuksien kestävä hyödyntäminen. Tärkeää on tunnistaa metsänkasvatuksen kannalta keskeiset kasvupaikkatekijät ja tehdä metsänhoitotoimenpiteitä koskevat päätökset niiden pohjalta. Kasvupaikkatekijöihin perustuva metsänkäsittely antaa hyvän taloudellisen tuotoksen, ylläpitää monimuotoisuutta ja eri riistalajien elinmahdollisuuksia, luo maisemallista vaihtelua ja mahdollistaa metsien monikäytön.

Metsänhoitotyöt on tehtävä oikea-aikaisesti, jotta puusto säilyy elinvoimaisena. Näin toimien voidaan kasvattaa kullekin kasvupaikalle parhaiten sopivia, luontaisista puulajeista koostuvia elinvoimaisia metsiköitä.

Elinvoimainen metsä on hiilensitoja

Lue lisää

Metsähallituksen metsänhoito-ohje (ks. sivun lopussa pdf)

Ilmastoviisas metsätalous

Ilmastonmuutoksen hillintä Metsähallituksessa

Hyvät, kasvupaikkaan soveltuvat metsänhoitotoimenpiteet ja oikeat puulajivalinnat pitävät metsät hyvässä kunnossa ja lisäävät niiden kasvua. Näin se sitovat yhä tehokkaammin hiilidioksidia ja tuottavat uusiutuvaa puuraaka-ainetta korvaamaan fossiilisista raaka-aineista tuotettua energiaa ja muita tuotteita.

Elinvoimaiset ja monimuotoiset metsät toimivat merkittävänä hiilinieluna ja -varastona ja kestävät paremmin myrskyjä ja tuhohyönteisiä. Olemme vuodesta 2017 alkaen kehittäneet ilmastoviisasta metsätaloutta, jossa valtion metsien hoidossa otetaan yhtenä tekijänä huomioon ilmastonmuutoksen hillintä.

Hiilensidontaa lisääviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi lannoitus, kunnostusojitus, uudistaminen käyttäen jalostettuja siemeniä ja taimia, uudistaminen mahdollisimman nopeasti hakkuun jälkeen, vajaatuottoisten metsien uudistaminen ja metsittäminen.

Hiilen varastointia lisäävät kiertoajan pidentäminen, peitteelliset metsänkäsittelytavat turvemailla ja huonotuottoisten ojitettujen soiden ennallistaminen. Hitaamman kasvun alueilla sekä erityiskohteissa painotamme metsän merkitystä hiilivarastona.

Uudistushakkuualueille perustetaan aina uusi metsä. Istutamme vuosittain taimia noin 14 000 hehtaarille. Taimia istutetaan vuosittain yhteensä yli 20 miljoonaa kappaletta. Metsänistutustöitä tekevät Metsähallituksen vakinaisessa työsuhteessa olevien metsureiden lisäksi kesätyöntekijät sekä alueiden metsäpalveluyritykset.

Tutustu metsänhoitoomme