Tutkimus- ja liikkumisluvat valtion alueille

Luonnonsuojelualueilla tapahtuvaan tutkimustoimintaan tarvitaan yleensä tutkimuslupa. Lisäksi liikkumiseen rajoitusosilla, luonnonpuistoissa ja alueilla, joilla on maihinnousukielto, tarvitaan lupa.

Tutkimuslupa voidaan myöntää silloin, kun tutkimuksesta ei ole haittaa lajeille, elinympäristöille, suojelualueen hoidolle ja muulle käytölle. Sellaiset menetelmätutkimukset ja kokeilut, jotka saattavat aiheuttaa haitallisia tai ennalta arvaamattomia muutoksia luonnossa, on tehtävä suojelualueiden ulkopuolella. Luvan myöntäminen edellyttää asianmukaista tutkimussuunnitelmaa, joka on liitettävä lupahakemukseen. Myönteinen tai kielteinen lupa on viranomaispäätös, josta on valitusoikeus.

Valokuvaaminen luonnonsuojelualueilla on sallittua liikkumisrajoitusten puitteissa edellyttäen, ettei siitä aiheudu haittaa tai häiriötä eläimistölle tai kasvillisuudelle. Tästä syystä eläinten kuvaus pesällä ei ole sallittua luonnonsuojelualueilla. Haaskan pitoa vain valokuvausta varten ei luonnonsuojelualueilla sallita, yleensä ei myöskään tilapäisrakenteiden pystytystä.

Luonnonsuojelualueiden ulkopuolisille alueille haetaan tutkimus- ja liikkumislupaa samalla tavoin kuin luonnonsuojelualueille. Tällöin ei ole kyseessä viranomaispäätös, josta on valitusaika, joten hakumenettely on määraikojen suhteen luonnonsuojelualueita joustavampaa.

Lupaa haetaan kirjallisesti

Ohjeet luvan hakemiseen

Lupahakemus on toimitettava Metsähallitukselle vähintään 2 kuukautta ennen luvan toivottua alkamisaikaa.

Huom! Viranomaispäätöksenä annettava lupa tulee voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua lupapäätöksestä, koska lupapäätöksessä on 30 päivän valitusaika.

Kaivoslain mukaiset etsintäilmoitukset tehdään kaivannaiset.fi-sivustolla.

Hakemuksessa tarvittavat tiedot:

Lähetysosoite ja vastaanottaja

 • Hakemus lähetetään joko sähköisessä muodossa osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi
  tai
 • kirjeenä osoitteeseen Metsähallitus / kirjaamo, PL 80, 00521 Helsinki.

Sisältö

 • Luvan hakijan nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite
 • Ajankohta, jolle lupaa haetaan
 • Alue, jolle lupaa haetaan
 • Kunta/kunnat, joita hakemus koskee
 • Luvan tarkoitus ja perustelut luvan tarpeelle
 • Mahdolliset erityistarpeet, esim. tilapäisrakennelmien rakentaminen
 • Hakemuksen päiväys.

Tutkimuslupahakemuksen liitteet

Lisää tietoa suojelualueiden käytöstä tutkimustyöhön sekä luvista