Alueiden vuokraaminen hankekehittäjille

Vuokraamme alueita muiden hankekehittäjien tuulivoimahankkeisiin, jos suunnitellusta tuulivoima-alueesta vain pienehkö osa on Metsähallituksen hallinnassa eikä Metsähallituksen hallinnoimalla alueella sijaitsevaa osuutta olisi kannattavaa toteuttaa omana hankkeenaan.

Huomiovaatteisiin ja turvavaljaisiin pukeutunut mies tuulivoimalan konehuoneen päällä. Alla näkyy metsää ruskan väreissä.

Arvioimme alueiden vuokrausta sekä yhteishankkeen mahdollisuutta aina tapauskohtaisesti. Otamme arvioinnissa huomioon sekä alustavan voimalamäärän että valtion alueiden osuuden hankealueesta. Jos hanke soveltuu yhteishankkeeksi, yhteistyömalli mietitään hankekohtaisesti ja neuvottelemme siitä hankekehittäjän kanssa erikseen.

Jos yksityisen hankekehittäjän suunnittelemalle hankealueelle sijoittuu Metsähallituksen hallinnoimia alueita, hankekehittäjän pitää ottaa meihin yhteyttä hyvissä ajoin ennen kaavoitus- ja YVA-prosessien aloittamista.

Vuokraamme tuulivoimakehittämiseen ainoastaan liiketoimintakäytössä olevia alueita. Tuulivoimarakentamista ei voi suunnitella luonnonsuojelualueille, kansallispuistoihin eikä suojeluun varatuille valtion alueille. Tuulivoimarakentamiselle kelpaamattomille alueille ei myöskään tule osoittaa roottorin lavan pyyhkäisyalaa. Valtion alueiden vuokraamisesta kiinnostuneen on syytä selvittää suojelukäytössä olevat alueet etukäteen.

Aluetiedustelu

Jos olet kiinnostunut valtion alueiden hyödyntämisestä hankkeessasi, ota ensimmäisenä yhteyttä tuulivoima-asiantuntijoihimme. Tiedustelu aluevarauksesta on hyvä tehdä meille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, joka tapauksessa ennen kaavoitus ja YVA-prosessin aloittamista.

Hallinnoimiamme alueita ei voi kaavoittaa tuulivoimarakentamiseen, ellei kyseisestä alueesta ole voimassa olevaa varaus- tai käyttöoikeussopimusta kanssamme.

Essi Suorsa

Tuulivoima-asiantuntija

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358401583748

Pipsa Malinen

Tuulivoima-asiantuntija

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358401929338

Esitykseen tuulivoimakäyttöön varattavista alueista pitää liittää seuraavat tiedot:

  1. Tärkeimmät tiedot hankkeesta, esim. hankkeen nimi, voimalamäärä koko hankkeessa ja Metsähallituksen alueille sijoittuvien voimaloiden lukumäärä
  2. Hankealueen rajaus ja esitys varattavasta alueesta shp-tiedostona
  3. Alustava voimalamäärä sekä voimaloiden ja roottorin pyyhkäisyalojen sijoittelu shp-tiedostona
  4. Hankealueella solmittujen maanvuokrasopimusten tilanne
  5. Maakuntakaavatilanne: ylittyykö seudullisesti merkittävän hankkeen raja ja onko hankealueella maakuntakaavamerkintä
  6. Hankkeen alustava aikataulu.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja

Tarkistamme sopimuskumppaneidemme asiakastiedot, mukaan lukien yhtiöiden tosiasialliset edunsaajat, emmekä hyväksy sopimuskumppaneiksemme tahoja, joihin on kohdistettu Suomen, EU:n tai Yhdysvaltojen asettamia kulloinkin voimassa olevia pakotteita.

Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista Metsähallituksen kumppanien toimintatapaohjeeseen (Partner Code of Conduct ), joka perustuu Metsähallituksen omaan toimintatapaohjeeseen. Kumppanien toimintatapaohje sisältää Metsähallituksen sopimuskumppaneille asettamat vähimmäisvaatimukset, joita näiden tulee liiketoimintaansa koskevien lakien ja määräysten ohella noudattaa sopimussuhteessaan Metsähallituksen kanssa.

Metsähallituksen sisäinen esiselvitys

Käynnistämme tiedustelluista alueista sisäisen esiselvityksen, kun suurin osa hankealueen muiden maanomistajien kanssa tehtävistä maanvuokrasopimuksista on solmittu. Tuulivoimahankkeen aluerajausten ja tuulivoimaloiden lukumäärän tulee tässä vaiheessa olla alustavasti päätetty.

Esiselvityksessä kuulemme Metsähallituksen vastuualueita alueiden merkityksestä luonnonsuojelun, erätalouden, metsätalouden sekä muun kiinteistökehitystoiminnan näkökulmasta. Esiselvityksen aikana arvioimme alueen soveltuvuutta varattavaksi tuulivoimakäyttöön ottaen huomioon luontoarvot, ympäristö- ja maisemavaikutukset sekä alueen muun käytön. Menettelyn kesto on noin 2–3 kuukautta, mutta joissakin tapauksissa tulee varautua myös pidempään käsittelyaikaan.

Varaussopimus

Jos alue soveltuu sisäisten esiselvitystemme perusteella varattavaksi tuulivoimakäyttöön, aloitetaan varaussopimusneuvottelut. Varaussopimus solmitaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan laatimista, YVA-menettelyä sekä tutkimus- ja selvitystoimenpiteitä varten. Varaussopimus on määräaikainen, ja sen voimassaolo on keskimäärin noin 4 vuotta. Varaussopimuksen aikana alueen muu käyttö on sallittua.

Varaussopimuksessa vuokralaisen tulee sitoutua Metsähallituksen vastuullisen toiminnan periaatteisiin.

Asiakkaidemme on aluekohtaisesti otettava jo hankkeen suunnitteluvaiheessa huomioon mm. alueella esiintyvät suojeltavat lajit ja luontotyypit sekä poronhoito.

Seuraamme aktiivisesti hankkeiden etenemistä valtion alueilla osana sopimuksenaikaista edunvalvontaa.

Käyttöoikeussopimus

Kun hankekehittäjä on saanut hankkeen kaavoituksen päätökseen ja varaussopimus on päättymässä, aloitetaan neuvottelut alueen käyttöoikeussopimuksesta. Käyttöoikeussopimukseen siirrytään siinä vaiheessa, kun voimaloille on aika hakea rakennusluvat.

Käyttöoikeussopimus oikeuttaa rakentamiseen tuulivoima-alueella sekä sähköntuotantoon tuulivoimalla. Sopimus on määräaikainen, ja sen voimassaoloaika on tyypillisesti 30–40 vuotta.

Käyttöoikeussopimuksen aikana alueen muu käyttö, kuten retkeily, metsästys ja metsätalouskäyttö on sallittua.

Ennallistaminen

Käyttöoikeussopimuksen päättyessä edellytämme, että hankekehittäjä ennallistaa käyttöoikeusalueen voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaan. Sopimuksessamme asetetaan myös alueen ennallistamista varten vakuudet.

Yhteystiedot

Markus Lammi

Asiakkuuspäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358403542146