Luomme arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle

Metsähallituksen arvonluontimallissa on tunnistettu, millaista arvoa luomme strategiamme ja vastuullisuustyömme kautta yhteiskuntaan niin talouteen, ympäristöön kuin sosiaalisiinkin näkökulmiin liittyen. Vaikuttavuuden tunnistaminen auttaa meitä strategiamme toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä luo edellytyksiä vastuulliselle yhteistyölle ja kestäville ratkaisuille.

Metsähallituksen arvonluontimalli 2023.

Kasvatamme huomista – Metsähallituksen strategia

Metsähallituksen tarkoituksen ympärille rakentuvalla strategialla vastaamme tulevaisuuden haasteisiin ja sidosryhmiemme odotuksiin sekä edistämme kansainvälisten sopimusten, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Tutustu strategiaamme

Saat yllä olevan kuvan suuremmaksi klikkaamalla kuvaa!

Metsähallitus vaikuttaa toiminnallaan viiteen arvoa tuottavaan teemaan, jotka ovat terveys ja hyvinvointi, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, talous ja kulttuuri. Olemme myös tunnistaneet keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin toimintamme tuottamalla arvolla on suurin vaikutus.

Arvonluontimalli on toteutettu sidosryhmiämme kuunnellen. Kehitämme mittareita ja prosessia yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Terveys ja hyvinvointi

Miljoonat ihmiset saavat työstämme iloa, terveyttä ja hyvinvointia. Mahdollistamme luonnosta nauttimisen retkeillen, mökkeillen, marjastaen, metsästäen ja kalastaen. Huomioimme erilaiset luonnossa liikkujat tarjoamalla esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita. Lisäämme terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luonto- ja eräelämyksiä sekä virkistysmahdollisuuksia.

Ilmasto

Edesautamme Suomen hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Vastaamme ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutoksen sopeutumisen haasteisiin niin lisäämällä hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa kuin vähentämällä päästöjämme ja tuottamalla ratkaisuja korvaamaan fossiilisia vaihtoehtoja.

Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa monikäyttömetsien hiilinielua sekä valtion maiden puuston hiilivarastoa 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

Luonnon monimuotoisuus

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta tarkastelemalla valtion maita kokonaisuutena, jossa maamme luonnon monimuotoisuudelle elintärkeä verkosto muodostuu luonnonsuojelualueista ja niiden kytkeytyneisyyttä vahvistavista monikäyttömetsien tärkeimmistä luontokohteista. Verkosto täydentyy jatkuvasti sekä uusien suojelualueiden että monikäyttömetsien uusien luontokohteiden kautta. Olennaisena osana verkostoon kuuluvat myös meri- ja
sisävesiluonnon kohteet valtion vesialueilla.

Talous

Tuottamamme taloudellinen hyvinvointi jakautuu palkkojen ja palkkioiden, verojen sekä hankintojen ja osinkojen muodossa yhteiskunnan eri tahoille. Työllistämme ja vahvistamme aluetalouksia erityisesti haja-asutusalueilla. Parannamme kumppanien mahdollisuuksia kehittää turvallista ja kestävää luonto- ja erämatkailua kohteillamme.

Kulttuuri

Ylläpidämme sekä elävää kulttuuriperintöä että kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä. Vaalimme alueidemme arkeologista perintöä ja siirrämme eräperinteitä sukupolvelta toiselle. Lisäämme myös tietoa luonnosta sekä kestävästä kehityksestä.

Lue lisää

Kestävää tulevaisuutta yhteensovittaen