Luomme arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle

Metsähallituksen arvonluontimallissa on tunnistettu, millaista arvoa luomme strategiamme ja vastuullisuustyömme kautta yhteiskuntaan niin talouteen, ympäristöön kuin sosiaalisiinkin näkökulmiin liittyen. Vaikuttavuuden tunnistaminen auttaa meitä strategiamme toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä luo edellytyksiä vastuulliselle yhteistyölle ja kestäville ratkaisuille.

Metsähallituksen arvonluontimalli, jossa kuvataan strategian ja vastuullisuustyön kautta syntyvää arvoa.

Kasvatamme huomista – Metsähallituksen strategia

Metsähallituksen tarkoituksen ympärille rakentuvalla strategialla vastaamme tulevaisuuden haasteisiin ja sidosryhmiemme odotuksiin sekä edistämme kansainvälisten sopimusten, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Tutustu strategiaamme

Saat yllä olevan kuvan suuremmaksi klikkaamalla kuvaa!

Metsähallitus vaikuttaa toiminnallaan viiteen arvoa tuottavaan teemaan, jotka ovat terveys ja hyvinvointi, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, talous ja kulttuuri. Olemme myös tunnistaneet keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin toimintamme tuottamalla arvolla on suurin vaikutus.

Arvonluontimalli on toteutettu sidosryhmiämme kuunnellen. Kehitämme mittareita ja prosessia yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Terveys ja hyvinvointi

Miljoonat ihmiset saavat työstämme iloa, terveyttä ja hyvinvointia. Mahdollistamme luonnosta nauttimisen retkeillen, mökkeillen, marjastaen, metsästäen ja kalastaen. Huomioimme erilaiset luonnossa liikkujat tarjoamalla esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita. Lisäämme terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luonto- ja eräelämyksiä sekä virkistysmahdollisuuksia.

Vuonna 2022 kansallispuistoissa, valtion retkeilyalueilla, historiakohteilla ja virkistyskäytöllisesti merkittävillä suojelualueilla ja retkeilykohteilla vierailtiin yhteensä noin 7,4 miljoonaa kertaa, joista kansallispuistojen käyntikertoja oli 3,5 miljoonaa. Metsästäjät ja kalastajat viettivät valtion alueilla yhteensä yli puoli miljoonaa päivää.

Ilmasto

Edesautamme Suomen hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Vastaamme ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutoksen sopeutumisen haasteisiin niin lisäämällä hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa kuin vähentämällä päästöjämme ja tuottamalla ratkaisuja korvaamaan fossiilisia vaihtoehtoja.

Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa monikäyttömetsien hiilinielua sekä valtion maiden puuston hiilivarastoa 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

Luonnon monimuotoisuus

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta tarkastelemalla valtion maita kokonaisuutena, jossa maamme luonnon monimuotoisuudelle elintärkeä verkosto muodostuu luonnonsuojelualueista ja niiden kytkeytyneisyyttä vahvistavista monikäyttömetsien tärkeimmistä luontokohteista. Verkosto täydentyy jatkuvasti sekä uusien suojelualueiden että monikäyttömetsien uusien luontokohteiden kautta. Olennaisena osana verkostoon kuuluvat myös meri- ja
sisävesiluonnon kohteet valtion vesialueilla.

Ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteitä tehtiin vuonna 2022 yhteensä yli 17 000 hehtaarilla.

Talous

Tuottamamme taloudellinen hyvinvointi jakautuu palkkojen ja palkkioiden, verojen sekä hankintojen ja osinkojen muodossa yhteiskunnan eri tahoille. Työllistämme ja vahvistamme aluetalouksia erityisesti haja-asutusalueilla. Parannamme kumppanien mahdollisuuksia kehittää turvallista ja kestävää luonto- ja erämatkailua kohteillamme.

Vuonna 2021 Metsähallituksen toiminnalla oli suoria vaikutuksia yhteiskuntaan verojen, palkkojen, materiaali- ja palveluostojen, investointien ja tuloutuksen kautta yli 500 miljoonaa euroa. Epäsuoria talousvaikutuksia syntyi hankintojen ja ulkopuolelta ostetun työn arvoketjujen sekä mahdollistettujen työpaikkojen kautta 3 miljardin verran.

Kulttuuri

Ylläpidämme sekä elävää kulttuuriperintöä että kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä. Vaalimme alueidemme arkeologista perintöä ja siirrämme eräperinteitä sukupolvelta toiselle. Lisäämme myös tietoa luonnosta sekä kestävästä kehityksestä.

Vuonna 2022 luontokeskuksissa ja kulttuuriperintökohteissa vierailtiin 1,7 miljoonaa kertaa sekä opastusten, tapahtumien ja nuorisoviestinnän kautta tavoitimme yli 93 000 henkilöä.