Muita Metsähallitukselta haettavia lupia

Luvat-sivuilla on esitelty yleisimmät Metsähallitukselta hankittavat luvat. Lisäksi on erinäisiä muita tapauksia, joihin tarvitaan Metsähallitukselta lupa tai sopimus.

Joulukuusilupa

Pohjois-Suomessa Lapin ja Pohjanmaan–Kainuun alueilla voi joulun alla ostaa joulukuusiluvan Eräluvat-kaupasta. Etelä-Suomessa palvelua ei ole, koska valtion metsiä on Etelä-Suomessa suhteellisen vähän ja ne ovat hajallaan. Moni niistä on erityiskäytössä tai suojelussa.

Koiran koulutuslupa ja koiran koelupa

Metsästysalueelle voidaan myöntää lupa koiran kouluttamiseen tai metsästyskoirakokeen järjestämiseen 20.8.–29.2. välisenä aikana (hirvikoirille kuitenkin 20.8.–31.12., sisältyen metsästysvuokrasopimukseen).

Muuhun koirien harjoittamiseen liittyvään toimintaan voidaan myöntää lupa luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten ja alueen muun käytön sallimissa rajoissa. Esimerkiksi metsästykseen vuokratuilla alueilla metsästysoikeuden vuokraajalla on oikeus määrätä koiran irti pitämisestä. Luonnonsuojelualueilla koira tulee pitää kytkettynä.

Yritystoiminnan luvat

Mikäli matkailuyrittäjä käyttää liiketoiminnassaan valtion maita tai rakenteita tai toiminta ylittää jokaisenoikeudet, yrittäjän tulee tehdä käyttöoikeussopimus Metsähallituksen kanssa.

Poronhoitoon liittyvä rakentaminen ja puunotto

Poronhoitoa, luontaiselinkeinoja ja kolttia koskevissa laeissa annetaan oikeus rakentaa poron hoitoa varten tiettyjä rakennelmia valtion maalle sen viranomaisen luvalla, jonka hallinnassa alue on. Kolttalain mukaan koltta-alueella asuvalla koltalla on oikeus käyttää omaa polttopuutarvetta varten valtion metsissä olevaa maapuuta tai kuivaa puuta viranomaisen osoituksen mukaan. Ylä-Lapin luvat haetaan Metsähallituksen Lapin Luontopalveluilta.

Luonnonsuojelualueelle kaatuneen riistaeläimen haltuunotto

Jos metsästettäessä haavoittunut eläin kulkee luonnonsuojelualueelle ja kuolee siellä, saa metsästäjä noutaa sen, kuitenkin niin, että suojelualueen muita rauhoitusmääräyksiä noudatetaan. Metsästyksen yhteydessä haavoittunutta eläintä voidaan jäljittää vain Metsähallituksen luvalla ja ohjeiden mukaan.

Lupa luonnonsuojelualueelle kaatuneen riistaeläimen haltuunottoon myönnetään suullisesti. Ensisijaisesti asiasta tulee ilmoittaa erätarkastajalle.

Ilma-aluksella laskeutuminen

Ilma-alusten laskeutumista koskevat samat periaatteet kuin maastoajoneuvoliikennettäkin. Ilma-aluksen lentoonlähtöön ja laskuun saa Ilmailulaitoksen antamien määräysten mukaisesti tilapäisesti käyttää avointa vesialuetta ilman alueen omistajan tai haltijan suostumustakin. Luonnonsuojelualueilla tähän kuitenkin tarvitaan lupa.

Lupaa haetaan kirjallisella lupahakemuksella aina silloin, kun kyseessä on luonnonsuojelualue tai kun luonnonsuojelualueen ulkopuolelle laskeudutaan maa-alueelle.