Toiminta merialueilla

Metsähallituksen hallinnoimista alueista runsas viidennes on vesialueita merellä. Suomen aluemerestä hallinnoimme yli puolta. Merialueemme ovat etupäässä yleisiä vesialueita ulkomerellä. Toimintaamme ohjaa meri- ja muillakin vesialueilla kestävyys ja vastuullisuus ja olemme sitoutuneet tavoittelemaan vesien hyvää tilaa.

Maisema aavalle merelle Kylmäpihlajan saarelta Rauman edustalta.

Hyvä suunnittelu kaiken perustana

Keskeinen osa toimintaamme merialueella on biodiversiteetin suojelu sekä pyrkimys saavuttaa merialueen hyvä ekologinen tila.  Tavoitteenamme on, että hallinnoimamme merialue paitsi ylläpitää luontaisia merieliöstön toimivia ravintoverkkoja myös tuottaisi ihmisille ruokaa, energiaa, työtä, virkistymistä ja hyvinvointia.

Sekä suojelun kohdistaminen, toimet monimuotoisuuden ylläpitämiseksi että merialueen taloudellisen käytön lisääminen edellyttävät hyvää suunnittelua:

  • Aktiivisilla toimenpiteillä, kuten kalojen kutusorakkojen kunnostuksella tai meriajokasviittyjen ennallistamisella, pidämme huolta luonnon monimuotoisuudesta.
  • Matkailun palvelurakentamisella ja mahdollisilla liikkumisrajoituksilla pystymme suuntaamaan kävijöitä pois herkimmän luonnon alueilta.
  • Myöntämiemme kalastuslupien enimmäismäärä perustuu siihen, miten paljon kaloja voidaan kestävästi kalastaa kantoja pienentämättä.
  • Merituulivoimaa edistämällä olemme mukana mahdollistamassa fossiilivapaan energian tuotantoa.
  • Kalankasvatuksen edistäminen lisää kotimaisen kalan tuotantoa.
  • Merikiviaines voisi puolestaan olla ilmaston kannalta kestävä vaihtoehto harjusoralle kuljetusmatkojen ja hiilidioksidipäästöjen vähentyessä.

Metsähallituksen hallinnoiman merialueen käyttöä ja suojelua suunnitellaan sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehtävässä merialueen luonnonvarasuunnitelmassa. Siinä kerätään mm. sidosryhmien toiveita vesialueen käytöstä ja kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia merialueelta.

Kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia

Tarjoamme asiakkaillemme merellä mahdollisuuksia erilaiseen kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Toimimme merellä sekä tuulivoiman hankekehittäjänä että varaus- ja käyttöoikeussopimusten myöntäjänä ja vuokranantajana. Emme rakenna tai rakennuta tuulivoimaloita, emme omista tuulivoimaloita tai osallistu energian tuotantoon. Vesialueen omistus säilyy kaikissa tapauksissa valtiolla.

Matkaile merellä

Merellä on viisi kansallispuistoa. Moniin kohteisiin on tarjolla erilaisia kuljetuksia myös veneettömille matkalaisille. Tutustu kohteisiin: luontoon.fi

Matkailuun ja matkailuyrittämiseen meriympäristössä pätevät samat asiat kuin maallakin. Haluamme, että matkailu on vastuullista ja kestävää. Hoidamme Suomi-brändin tärkeintä yksityiskohtaa, luontoa, ja vastaamme siitä, että luonto säilyy tulevienkin sukupolvien nautittavana.

Vastaamme kansallisiin vesiviljelyn ja sinisen biotalouden strategioihin etsimällä merialueilta vesiviljelyyn soveltuvia alueita, kehittämällä yhteistyötä vesiviljelyn eri sidosryhmien kanssa ja tekemällä yritysten kanssa käyttöoikeussopimuksia vesiviljelyyn soveltuvista alueista.

Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla merellä saa harjoittaa kaupallista kalastusta maksamalla kalastonhoitomaksun. Sama koskee myös virkistyskalastusta. Kalastonhoitomaksun ovat velvoitettuja maksamaan 18–64-vuotiaat. Poikkeuksen muodostavat lohen ja taimenen pyyntipaikat, jotka vuokrataan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan toimijakohtaisen lohikiintiön omaavalle kaupalliselle kalastajalle.

Toimimme myös sisävesillä

Itämeren valuma-alue on noin neljä kertaa suurempi kuin itse meren pinta-ala, joten myös valuma-alueen toiminnoilla on suuri merkitys Itämeren kunnolle.

Sisävesillä parannamme esimerkiksi merellisten vaelluskalojen elinympäristöjä. Hoitotoimiin kuuluvat mm. pienten vaellusesteiden poistamiset sekä elinympäristökunnostukset.

Huomioimme vesiensuojelun kaikissa metsätaloustoimenpiteissä. Vesiensuojelutoimenpiteillä pyrimme ehkäisemään valumavesien kiintoaines- ja ravinnehuuhtoumien lisääntymistä sekä selkeyttämään valumavedet mahdollisimman tehokkaasti. Pienet latvavedet ovat herkimpiä metsätalouden toimille, ja niiden suojeluun kiinnitämme erityistä huomiota. 

Etenkin vesiensuojelullisesti herkillä alueilla käytämme suunnittelun apuna valuma-alueanalyysiä, jonka avulla voidaan arvioida hakkuu-, maanmuokkaus-, kunnostusojitus- ja lannoitustoimenpiteiden aiheuttamaa kokonaiskuormitusta tarkasteltavalla valuma-alueella. 

Osallistumme Itämerihaasteeseen

Olemme mukana Itämerihaaste-verkostoaloitteessa, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä. 

Osallistumme Itämerihaasteeseen yhteensä viidellä linjauksella, jotka toteuttavat vastuullisuusohjelman eri teemoja. Toimenpiteisiin sisältyy niin konkreettisia kunnostustöitä kuin ohjeistusta ja valvontaa.