Verksamhet i havsområdet

Drygt en femtedel av de områden som Forststyrelsen förvaltar är havsvattenområden. Över hälften av Finlands territorialhav förvaltas av oss. Våra havsområden är främst allmänna vattenområden i öppna havet. Vår verksamhet styrs både i havsområdet och på övriga vattenområden av hållbarhet och ansvar. Vi har förbundit oss att eftersträva god vattenstatus.

God planering är grunden för allt

En central del av vår verksamhet i havsområdet är skyddet av den biologiska mångfalden och strävan att uppnå en god ekologisk status i havsområdet. Vårt mål är att havsområdet som vi förvaltar inte bara upprätthåller naturliga fungerande näringsvävar för marina organismer utan också producerar mat, energi, arbete, rekreation och välbefinnande för människorna.

Det krävs god planering både för att rikta in skyddsåtgärderna, upprätthålla mångfalden och utöka det ekonomiska nyttjandet av havsområdena:

  • Genom aktiva åtgärder, som att iståndsätta lekbottnar för fiskar eller återställa bandtångsängar tar vi hand om naturens mångfald.
  • Genom servicebyggande för turismen och eventuella begränsningar av rörelsefriheten kan vi leda bort besökarna från de känsligaste områdena i naturen.
  • Det maximala antalet fisketillstånd vi beviljar grundar sig på hur mycket fisk det är hållbart att fiska utan att beståndet minskar.
  • Genom att främja havsvindkraft är vi med och möjliggör fossilfri energiproduktion.
  • Genom att främja fiskodling ökar produktionen av inhemsk fisk.
  • Ur ett klimatperspektiv kunde stenmaterial från havsbotten vara ett hållbart alternativ till åsgrus om transporterna blir kortare och koldioxidutsläppen mindre.

Användningen av havsområdet som förvaltas av Forststyrelsen samordnas i naturresursplaneringen, som görs tillsammans med intressentgrupperna. Där samlar man bland annat in intressentgruppernas önskemål om hur vattenområdena ska användas och gör kartläggningar av möjliga samarbeten i havsområdet.

Läs mer

Hållbara affärsmöjligheter

Vi erbjuder våra kunder möjligheter till olika typer av hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet till havs.

Forststyrelsen agerar till havs såväl som projektutvecklare av vindkraft som beviljare av reserverings- och nyttjanderättsavtal samt som hyresvärd. Vi förutsätter att de energibolag som verkar i våra vattenområden är ansvarstagande och följer principerna för hållbar utveckling i sin affärsverksamhet. Vattenområdena kommer också i fortsättningen att ägas av staten.

För turism och turistföretagande i havsmiljö gäller samma saker som på land. Vi vill att turismen ska vara ansvarsfull och hållbar. Vi sköter varumärket Finlands viktigaste detalj – naturen – och ansvarar för att naturen bevaras också för kommande generationer.

Färdas på havet

Det finns fem nationalparker till havs. Till många ställen erbjuds olika typer av transporter för dem som inte har någon egen båt. Bekanta dig med platserna: Utinaturen.fi

Vi ansvarar för de nationella strategierna för vattenbruk och blå bioekonomi genom att utreda om det finns havsområden som lämpar sig för vattenbruk, utveckla samarbetet mellan olika intressentgrupper och arrendera ut lämpliga områden för fiskodling till företag.

Inom Finlands ekonomiska zon och i statens allmänna vattenområden till havs berättigar blott en betald fiskevårdsavgift till kommersiellt fiske. Personer i åldern 18–64 är förpliktade att betala fiskevårdsavgiften. Som undantag är fångstplatser för lax och öring som arrenderas för högst fem år åt gången till en kommersiell fiskare som besitter en aktörsspecifik kvot för lax.

Läs mer

Vi verkar även i inre vatten

Östersjöns avrinningsområde är cirka fyra gånger större än själva havets areal, så åtgärderna i avrinningsområdet har också stor betydelse för Östersjöns status.

I inre vattendrag förbättrar vi till exempel habitaten för vandringsfisk som vandrat in från havet. 

Bland annat avlägsnar vi mindre vandringshinder och restaurerar habitaten. Vi beaktar vattenvården i alla skogsbruksåtgärder. Genom vattenvårdsåtgärder försöker vi förebygga att urlakningen av fasta partiklar och näringsämnen ökar och sedimentera avrinningsvattnen så effektivt som möjligt. Små källflöden är mest känsliga för skogsbruksåtgärder och därför fäster vi särskild uppmärksamhet vid att skydda dessa. 

Framför allt i områden som är känsliga ur vattenvårdssynvinkel analyserar vi vattnet i avrinningsområdena till stöd för planeringen. På så sätt kan vi bedöma vilken total belastning åtgärder såsom avverkning, markarbeten, iståndsättningsdikning och gödsling orsakar i avrinningsområdet. 

Läs mer

Vi deltar i Östersjöutmaningen

Vi deltar i nätverksinitiativet Östersjöutmaningen, som bjuder in organisationer att engagera sig i skyddet av Östersjön, göra upp ett eget åtgärdsprogram för Östersjön och börja genomföra programmet. 

Vi deltar i Östersjöutmaningen med totalt fem riktlinjer som förverkligar olika teman i programmet för samhällsansvar. Åtgärderna omfattar såväl konkreta restaureringsarbeten som anvisningar och tillsyn. 

Läs mer