Samhälle

En lyckad samordning av olika användningsbehov och önskemål i samarbete med våra intressentgrupper utgör grunden för vår verksamhet. Vi skapar värde genom att öka livskraften i landskapen, skapa möjligheter för hållbar affärsverksamhet, ge staten avkastning, främja tjänster för välbefinnande som härrör från naturen samt värna om ett levande kulturarv samt om byggnader och kulturmiljöer som anknyter till kulturarvet.

Vi beakta kommande generationer

Naturresursplanering – verktyg för hållbart nyttjande

I mer än 20 år har vi skött planeringen i statens markområden på ett sätt som engagerar många intressentgrupper och bygger på kreativa samarbetsmetoder.

Läs mer om naturresursplanering

Forststyrelsens verksamhet i statens mark- och vattenområden grundar sig på de naturresursplaner som vi har utarbetat tillsammans med intressentgrupper och kunder. I planerna drar vi upp riktlinjer för hur de statsägda markoch vattenområdena ska användas på lång sikt och säkerställer verksamhetens ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella hållbarhet.

Planerna innehåller också de mål för hållbar användning av naturresurser som fastställts i Forststyrelsens strategi, såsom att trygga den biologiska mångfalden och stävja klimatförändringen samt anpassa sig till den.

Arbete och livskraft för landskapen

Den ekonomiska välfärd som Forststyrelsen genererar fördelas på olika aktörer i samhället i form av löner, arvoden, skatter, anskaffningar och utdelningar.

Utöver verkets egen personal skapar Forststyrelsen sysselsättning också för lokala företagare. Vi anlitar tjänster som tillhandahålls av privata företagare och stöder på så sätt entreprenörskap särskilt på små orter.

Vid upphandling av entreprenörstjänster följer vi lagstiftningen om offentlig upphandling. Huvudprinciperna i lagstiftningen är att främja en sund konkurrens och behandla företagarna jämlikt och utan diskriminering. Serviceleverantörerna har också förbundit sig att följa Forststyrelsens uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct), som främjar ansvarsfulla och etiska verksamhetssätt.

Likvärdiga naturupplevelser för alla

Forststyrelsen och samarbetspartnerna främjar möjligheterna att röra sig i det fria. Nationalparkerna och andra rekreationsmål samt jakt- och fiskeplatser blir allt viktigare när det gäller att värna om välfärd och hälsa. Möjligheterna att ägna sig åt hobbyer och motionera öppnar också dörrar till exempel för barn och unga, vars kontakt med naturen håller på att formas.

Vår målet är att producera och tillhandahålla likvärdiga naturupplevelser och -tjänster för alla. Vi upprätthåller tiotals tillgängliga utflyktsmål, som lämpar sig exempelvis för personer som rör sig med hjälpmedel eller personer som söker lätta leder.

FN:s mål för hållbar utveckling

Med vår verksamhet inom det prioriterade området samhälle kan vi påverka i synnerhet mål 11: hållbara städer och samhällen, mål 12: hållbar konsumtion och produktion och mål 17: genomförande och globalt partnerskap.

Grafiken visar FN:s mål för hållbar utveckling nummer 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konstruktion och produktion och nummer 17 genomförande och partnerskap.