Skyddsområden på statens mark

Kärnan i nätverket av skyddsområden utgörs av de naturskyddsområden, ödemarker och strövområden som inrättats på statens marker. Nästan alla områdena tillhör till Europeiska unionens nätverk Natura 2000. Det riksomfattande nätverket av skyddsområden kompletteras av de naturskyddsområden som finns på privat mark. Också av dem är många med i Finlands Natura 2000 nätverk.

I denna del presenteras inrättade skyddsområden:

  • Naturskyddsområden har inrättats med stöd av lag eller förordning på statens marker eller genom miljöcentralens beslut på privat mark.
  • Ödemarksområden har inrättats med stöd av ödemarkslagen på statens marker i Lappland.
  • Statens strövområden har inrättats med stöd av lagen om friluftsliv på statens marker på olika håll i Finland.

Forststyrelsen sköter de redan inrättade skyddsområden och även de i naturskyddsprogrammen ingående områden som är i dess besittning i enlighet med principerna för skötsel av naturskyddsområden. Också alla allmänna vattenområden i Finland har sedan 1995 varit i Forststyrelsens besittning.

Mera information