Forststyrelsen och turism i statsägda områden

Statens mark- och vattenområden erbjuder turister och friluftsentusiaster ett aldrig sinande utbud av resmål.

Turismen ökar och blir allt mer internationell, vilket framgår av bland annat att byggverksamheten som betjänar turismen blir livligare. Vi söker ständigt lämpliga objekt för inkvartering och programtjänster i nya områden.  

Snabbast ökar turismens betydelse i de stora turistcentrumen och deras närmaste omgivning, såsom i fjällen i de nordligaste delarna av Finland. Även mindre turistmål kan ha stor betydelse lokalt. Speciellt snabbt växer turismen i Lappland, där också merparten av Forststyrelsens områden ligger. 

Turism och friluftsliv är ett mycket viktigt verksamhetsfält för Forststyrelsen och det ses ur flera olika perspektiv i vår mångsidiga organisation. Å ena sidan har vi ansvaret för turisminfrastrukturen i nationalparkerna och de övriga naturskyddsområdena samt i statens strövområden, å andra sidan möjliggör vi jakt, fiske och terrängtrafik i statens mark- och vattenområden. Dessutom planlägger, säljer och arrenderar vi ut tomter i statsägda områden till turismföretag och privatpersoner. Våra mångbruksskogar erbjuder företagare och medborgare mängder av möjligheter. Merparten av turismverksamheten och turistlederna i statens markområden finns i våra skogsbruksområden.  

Med sin verksamhet har Forststyrelsen ansvaret för varumärket Finlands viktigaste detalj – naturen. Vi ansvarar också för att statens mark- och vattenområden sköts och används på ett sådant sätt att också kommande generationer kan njuta av dem. 

Vårt mål är att utveckla tjänsterna i turistområdena på statens marker så att de skapar välbefinnande för både människor och företag: hälsa och välbefinnande för lokalbefolkning och turister, goda verksamhetsförutsättningar för företagare och ekonomisk välfärd för hela regionen. Vi anser att det är speciellt viktigt att göra allt detta på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi bidrar till att utveckla ansvarsfull turism och följer regelbundet upp turismens hållbarhet.  

Forststyrelsens verksamhet i turistområdena

I turistområdena påverkar turismindustrin Forststyrelsens beslut om markanvändningen och produktion av tjänster. När vi slår fast prioriterade områden inom turism och friluftsliv tar vi hänsyn till rekreations-, frilufts- och turistområdena i landskapsplanen och generalplanen samt till lokala strategier för turismen. Vi söker möjligheter till samarbete för att utveckla tjänster och vi deltar i samarbetsprojekt tillsammans med kommuner och företag. 

Forststyrelsen Fastighetsutveckling arbetar aktivt med att planlägga tomter och områden för turismföretagens bruk, framför allt vid de stora fjälldestinationerna i norr. Med hjälp av planläggningen söker vi lämpliga områden för hotell och andra företag, men också för nya turistleder och servicepunkter. Planläggningen gäller tidigare oplanerade statsägda områden, men vi anpassar också befintliga planer till företagarnas behov.  

Målet är att ny affärsverksamhet som grundar sig på hållbar användning av naturen och naturresurserna ska kunna uppkomma och växa. Vi samarbetar tätt med landskapsförbunden och kommunerna, som ofta tar initiativ till planläggningen. 

I arbetet med planläggningen beaktar vi naturvårds-, rekreations- och kulturvärdena samt allemansrätten. 

Forststyrelsens Naturtjänster sköter underhållet av friluftskonstruktionerna i Forststyrelsens naturskydds- och strövområden samt vid Forststyrelsens övriga objekt. 

Naturtjänsters prioriterade områden inom turismen är normalt en nationalpark, ett ströv- eller världsarvsområde och turismnäringens regionala organisation däromkring, till exempel Ruka-Kuusamo turistområde, Salla turistområde, Koli turistområde, Saimens turistområde och så vidare. Vi slår fast de prioriterade områdena inom turismen i Forststyrelsens regionala naturresursplaner. 

I turistområdena samarbetar vi i praktiken på många nivåer. Till våra viktigaste samarbetspartner på riksnivå hör till exempel Visit Finland, Suoma Ry och Mara Ry.  Vi samarbetar med flera turismföreningar i turistområdena. På företagsnivå har vi byggt upp partnerskap med lokalt verksamma företag som är viktiga med tanke på turismen (cirka 600 samarbetsavtal 2019). Utöver ovan nämnda samarbetsstrukturer erbjuder också flera företag sina friluftstjänster i naturområdena och betjänar sina kunder i våra naturum.  

Vi utvecklar åretruntturismen i samarbete med andra aktörer genom att skapa nya typer av tjänster i områden med många besökare.  Lederna och serviceutrustningen används också av samarbetsföretagen enligt avtal. 

För att styra vår verksamhet och hantera samarbetet har vi identifierat de områden där efterfrågan och vår serviceproduktion är koncentrerad. Vi har granskat områdenas egenskaper ur turismens, närrekreationens, naturfostrans, jakten och fiskets samt natur- och kulturarvets perspektiv. Granskningen utgör grunden för både resursfördelning och servicedesign.  

Målet är att tillhandahålla kostnadseffektiva turism- och rekreationstjänster som är av hög kvalitet och möter efterfrågan. De prioriterade områdena inom turismen är också föremål för Naturtjänsters användar- och effektuppföljningar och avgör för sin del hur resurserna fördelas. 

Tjänsterna Utinaturen.fi och Utflyktskarta.fi, som administreras av Naturtjänsters kommunikationsteam, tillgodoser turismens behov.  

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ansvarar för jakten och fisket i statens mark- och vattenområden så att de mångsidiga vilt- och fiskbestånden klarar både lokalbefolkningens nyttjande och jakt- och fisketurismen. Kunder som skaffar jakt- och fisketillstånd använder också exempelvis regionala inkvarterings-, transport- och guidetjänster, vilket inverkar positivt på den regionala ekonomin. Vi dimensionerar antalet jakt- och fisketillstånd med hänsyn till lokalbefolkningens rättigheter och inom sameområdet med hänsyn till samernas rättigheter. 

Vi samarbetar allt oftare med fiskeriområdena och kommunerna i synnerhet i fråga om nyttjandet av fiskevatten som används i mindre utsträckning. I och med utvecklingen av fisketurismen skapas också nya typer av fiskeställen, där fisket med fångstredskap får stå tillbaka för selektivt fiske. När vi arrenderar ut fiskerätt för enskilda objekt är syftet att lokalbefolkningens möjligheter att fiska eller vattendragets avkastningsförmåga inte ska bli lidande i väsentlig grad. Vi tar också hänsyn till det kommersiella fisket. Jaktlagstiftningen begränsar däremot möjligheterna att arrendera ut jakträtter eller separata tillståndskvoter till företagare som erbjuder jakttjänster. 

Forststyrelsen Skogsbruk Ab beaktar turismen på många sätt i skogsbehandlingen. Det är viktigt att samordna turismens och skogsbrukets behov, framför allt i närheten av turistcentrum, naturskyddsområden och statens strövområden. I dessa områden väljer vi specialavverkning, såsom plock- och ljushuggning. Nödvändiga skogsbehandlingsåtgärder vidtas på sådant sätt att vi inte behöver återvända till området upprepade gånger. 

I samband med avverkningsåtgärderna skyddar vi landskapsmässigt känsliga områden, såsom områden med bosättning – och fritidsbebyggelse, kulturmiljöer, populära inspelningsplatser, närskogar med friluftsleder och -konstruktioner, sluttningar och krön på skogklädda höjder, vattendragens stränder och vägkanter. 

I tomtområden kan trädbeståndet beredas för framtida byggande med förberedande avverkning. Då sker avverkningen flera år innan vi överlåter tomterna. Vi är medvetna om att också vägkanterna längs vägarna till tomterna har betydelse som landskap.  

Vi utvecklar nya metoder för att kunna samordna rekreationens, landskapsvårdens och skogsbrukets behov bättre än tidigare.

Huvuddelen av turismverksamheten i statens markområden och merparten av snöskoterlederna, skidspåren och andra leder går genom skogsbruksområden. Även jakt- och fisketurismen samt stora motions- och idrottsevenemang arrangeras oftast i mångbruksskogar.  

Vi planerar mångbruksskogarnas turism- och rekreationsleder i samarbete med kommunerna och/eller turismföretagen. Samarbetet inom naturturismen grundar sig på nyttjanderättsavtal, som ingås för bland annat hundspanns- och rensafarier samt ridleder.  Vi ingår avtalen i syfte att sörja för säkerheten, minimera olägenheterna för renskötseln, naturobjekten och annan markanvändning samt ta hänsyn till lederna i skogsbruksverksamheten. 

Vägnätet som Skogsbruk Ab underhåller ger olika användare – turister, vandrare, bärplockare, jägare och fiskare – tillgång till sin naturhobby. Exempelvis i Lappland har Forststyrelsen drygt 13 000 km egna och andelar i ytterligare nästan 6 000 km vägar. 

I Norra Finland är renskötseln en viktig näring vid sidan om skogsbruket och turismen. Forststyrelsen har som princip att man ska kunna idka skogsbruk, turism och renskötsel jämsides så länge alla är överens om hur de olika näringarna ska samordnas.

Vi anpassar vår verksamhet i samernas hembygdsområde så att förutsättningarna för att utöva samisk kultur bevaras.

Den ökande turismen kräver tätt samarbete 

I de turistområden som är viktigast och känsligast med tanke på Forststyrelsens verksamhet kallar vi samman samarbetsgrupper med uppgift att samordna Forststyrelsens och områdenas övriga aktörers behov. Sådana samarbetsgrupper finns i Ylläs, Ylimuonio och Luosto. Dessutom tillsätter vi för närvarande en grupp också i Salla.  

I samarbetsgrupperna ingår representanter för alla Forststyrelsens resultatenheter, kommunerna i regionen, renbeteslagen, jaktvårdsföreningar, naturorganisationer, byföreningar, företagare i regionen och speciellt turismföretagare. Grupperna sammanträder 1–2 gånger om året och kommunicerar angående ärenden också mellan sammanträdena. 

Det viktigaste ärendet som avhandlas i samarbetsgrupperna är skogsbrukets inverkan på regionens landskap. Målet är att utföra avverkningar i regionen så att de inte stör eller ändrar för mycket på landskapet. Exempelvis olika typer av beståndsvårdande avverkning och plockavverkning upprätthåller ett lättare, skogklätt landskap. Vid behov har vi också förlängt skogarnas omloppstid så att skogarna får mogna en längre tid än normalt. Skogsbruksåtgärder kan å sin sida också användas till att öppna lanskapen till exempel utmed älvarna. De avverkningsbegränsningar som vi kommit överens om i samarbetsgrupperna inverkar direkt på skogsbrukets resultat. I de prioriterade områdena inom turismen avverkar vi ställvis upp till hälften mindre skog än den volym som naturresursplanen möjliggör. 

I samarbetsgrupperna behandlas också regionens turistleder och -mål, planläggning, fiske- och jaktarrangemang samt regionernas allmänna utveckling, såsom uppsnyggning och reklamtavlor. Samarbetet i grupperna har fungerat utmärkt ur Forststyrelsens perspektiv. 

En annan viktig form av samplanering och samarbete i turistområdena är samarbetsgrupperna för naturresursplaneringen, som består av både ortsbor och olika intressentgrupper. Samarbetsgruppen är en permanent del av naturresursplaneringen och den är också ett forum för dialog och diskussion. Exempelvis i samarbetsgruppen för naturresursplaneringen i Lappland deltog 29 olika organisationer som representerade olika åsikter om användningen av Lapplands naturresurser. Parallellt med samarbetsgruppen ordnar vi workshopar för sex olika temagrupper, där vi kartlade vilka behov och önskemål som uppkommer till följd av särdragen i varje bransch. 

I vissa regioner med särskilt många överlappande markanvändningsformer har det visat sig nödvändigt att göra upp en egen plan för specialområdena. Sådana planer gjordes upp för bland annat Yli-Muonio och Ylläs. 

I dessa områden, såsom i alla prioriterade områden inom turismen och friluftslivet, arbetar alla Forststyrelsens resultatenheter tillsammans för gemensamma mål: Skogsbruk Ab begränsar avverkningen och andra åtgärder i turismens intresse, Naturtjänster finansierar friluftstjänster i området och Fastighetsförmedling anpassar sin tomtproduktion.