Partner till Forststyrelsens havsvindprojekt väljs enligt stikta kriterier

I konkurrensutsättningen av havsvindprojekt bedömer Forststyrelsen potentiella partners verksamhet med strikta kriterier och ur många synvinklar.

Kraven som ställs på den partner som väljs gäller förutom kommersiella kriterier och stark kompetens särskilt finansiell styrka, affärsplanen och engagemanget i projektet samt företagets och projektets hållbarhetsaspekter, såsom miljöprestanda, klimatmål, socialt ansvar och god förvaltning.

Grundläggande förutsättning: Starka bevis på kompetens

Ett lyckat genomförande av havsvindprojektet förutsätter tidigare kompetens inom branschen. Liksom i alla stora investeringar vill man även i havsvindprojekt säkerställa förutsättningarna för att projektet ska kunna genomföras.

Förutom enskilda företag kan även konsortier delta i konkurrensutsättningen. Konsortierna samlar bland de sina ihop den kompetens, de resurser och de bevis som projektet kräver.

För havsvindprojekt i miljardklassen behövs en stark expertgrupp och tillräckliga resurser i de olika skedena av projekten. Tillståndsprocesser som pågår i flera år, kommersiella faktorer, projektfinansiering, teknisk planering och slutligen byggande förutsätter att de valbara partnerna har mycket specialkompetens och kompetenta partnernätverk.

Intressanta kommersiella villkor

Forststyrelsen konkurrensutsätter rättigheterna till de projekt som ska utvecklas och rättigheterna att hyra ut havsområden för produktion av havsvindkraft. De kommersiella villkoren består förutom av sedvanliga avtalsvillkor även av priset på projekträttigheter och villkoren för uthyrning av statens havsområde.

Stränga krav på ansvarsfullhet

En partner i ett havsvindprojekt förutsätts ha ansvarsfulla verksamhetssätt som är förenliga med hållbar utveckling. Stränga krav på ansvarsfullhet (Environmental, Social och Governance, ESG) är normal praxis i internationella investeringsprojekt.

Företag inom havsvindkraftsbranschen rapporterar i allmänhet redan sin ansvarsfullhet i rätt stor omfattning och offentliggör uppgifterna årligen. I konkurrensutsättningen går man noggrant igenom företagens ansvarsfullhet bland annat i fråga om klimat- och miljöprestanda, socialt ansvar och mänskliga rättigheter, praxis för arbetssäkerhet samt förvaltning.

Klimat- och miljöprestanda i vågskålen

Partner i havsvindprojekt ska ha ett målinriktat program för att minska sina klimatkonsekvenser. Dessutom ska den känsliga havsnaturen beaktas i projektet. Därför måste partnern i samband med miljökonsekvensbedömningen redogöra för åtgärder som vidtas för att bekämpa minskningen av den biologiska mångfalden.

Mänskliga rättigheter och sociala konsekvenser ska vara kända

Läs mer

Forststyrelsens uppförandekod innehåller våra viktigaste principer för ansvarsfull och etisk verksamhet som vi förbundit oss starkt till och som vi följer i all vår verksamhet.

Partnerna i havsvindprojektet förutsätts följa internationella åtaganden i anslutning till mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter. Dessa är bl.a. FN:s principer för mänskliga rättigheter och Internationella arbetsorganisationen ILO:s principer. De ska beaktas transparent både i den egna verksamheten och i underleverantörskedjorna och partnerna ska ha regelbundna förfaranden för att säkerställa att dessa genomförs.

Partnerna förutsätts också ha övertygande arrangemang för ledning av arbetssäkerheten och de ska visa att de följer god arbetssäkerhetspraxis.

Partnerna ska förbinda sig till systematisk växelverkan med intressentgrupperna. Som ett statligt affärsverk förutsätter Forststyrelsen att genomförandet av ett för Finlands ekonomi och den regionala ekonomin samt ett för invånarna betydande långvarigt projekt grundar sig på systematisk och öppen växelverkan med alla intressentgrupper.

God förvaltning är en grundläggande förutsättning

God förvaltningssed samt iakttagande av lagar, föreskrifter och sanktioner är grundläggande krav som havsvindföretag i allmänhet har förbundit sig till enligt sina etiska principer och som de övervakar som en del av sin normala verksamhet.

Partnerföretagens ledning, ägararrangemang och verkliga förmånstagare utreds. Aggressiv skatteplanering är inte godtagbar. Kopplingen av ansvarsärenden till ledningens belöningskriterier i partnerföretagen är en bra mätare för genomförandet av ansvarsfulla verksamhetssätt i företaget. Av partnerna förutsätts nolltolerans mot korruption.

Partnerna förbinder sig också att iaktta Finlands, EU:s och USA:s sanktioner. I partnernas underleverantörsnätverk godkänns inte aktörer som omfattas av sanktioner.

En oberoende aktör utreder och bedömer

Forststyrelsen anlitar en utomstående assistent som bedömer partnernas ansvarsfullhet inom olika delområden samt deras rykte i den s.k. ESG due diligence-processen. Kraven på ansvarsfullhet ingår också i de partneravtal som ingås efter att konkurrensutsättningen avslutats.

Partners som väljs till havsvindprojekt skaffar finansiering från den internationella marknaden. Finansiärerna utvärderar de objekt som ska finansieras bl.a. enligt EU:s taxonomiprinciper, dvs. enligt klassificeringssystemet för hållbar finansiering.

Forststyrelsens uppförandekod innehåller de viktigaste principerna för ansvarsfull och etisk verksamhet som vi förbundit oss starkt till och som vi följer i all vår verksamhet.