Kriterier för val av partner

Utöver den kompetens och de resurser som ett omfattande havsvindkraftsprojekt kräver, förutsätts också ansvarsfulla och hållbara verksamhetssätt av partnern. Stränga ESG-krav (Environmental, Social och Governance) är normal praxis i omfattande investeringsprojekt.

Kraven på ansvarsfullhet hos den partner som väljs hänför sig till miljöprestanda, klimatfrågor, projektets sociala konsekvenser, ägarbakgrund och god förvaltning. Även partnerns tidigare erfarenhet av att bygga havsvindkraft och graden av inhemskt ursprung i projektet beaktas vid bedömningen av anbuden.

Klimat- och miljöfrågor som en del av verksamheten

Av en partner i ett havsvindkraftsprojekt – som kan vara ett företag eller en sammanslutning av företag – förutsätts ett målmedvetet klimatprogram. I urvalsprocessen rapporterar partnern sina klimatrisker och möjligheter och de kan påvisas till exempel genom TCFD-rapportering. Task Force on Climate-related Financial Disclosures har skapat en internationell rapporteringsrekommendation för företag om att inkludera klimatrelaterade risker och möjligheter i företagets ekonomiska rapportering.

Vid byggande av havsvindkraft beaktas den känsliga havsnaturen. Därför måste partnern i samband med miljökonsekvensbedömningen redogöra för åtgärder som vidtas för att bekämpa minskningen av den biologiska mångfalden. Det är en fördel i valet om partnern har ett certifierat miljösystem, såsom ISO 14001.

Mänskliga rättigheter, sociala konsekvenser, arbete och säkerhet ska iakttas

Partnern i havsvindkraftsprojektet förutsätts följa internationella åtaganden i anslutning till mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter. Dessa är bl.a. FN:s principer för mänskliga rättigheter och Internationella arbetsorganisationen ILO:s principer. De ska beaktas transparent både i den egna verksamheten och i underleverantörskedjorna.

Partnern ska ha övertygande arrangemang för ledning av arbetssäkerheten och ska visa att man följer god arbetssäkerhetspraxis.

Partnern ska också förbinda sig till systematisk växelverkan med intressentgrupperna i enlighet med en på förhand uppgjord plan.

God förvaltning och iakttagande av sanktioner är ett grundläggande krav

Läs mer

Forststyrelsens uppförandekod innehåller våra viktigaste principer för ansvarsfull och etisk verksamhet som vi förbundit oss starkt till och som vi följer i all vår verksamhet.

Den partner som väljs ska följa god förvaltningssed. Av partnern förutsätts nolltolerans mot korruption. Aggressiv skatteplanering är inte godtagbar. Ansvarsfullhet ska också beaktas i ledningens belöningskriterier.

Partnern förbinder sig att iaktta de gällande sanktioner som Finland, EU och USA har infört. Partnerns ledning, ägare och verkliga förmånstagare kontrolleras och aktörer som omfattas av sanktioner godkänns inte i partnerns underleverantörsnätverk.

En oberoende partner bedömer

Forststyrelsen använder en utomstående oberoende kvalitetsrevisor som bedömer de olika delområdena av ansvarsfullhet. Kraven på ansvarsfullhet ingår också i partnerskapsavtalet.