Samhällsansvar vid Forststyrelsen

Samhällsansvaret genomsyrar hela Forststyrelsens verksamhet. Det är integrerat i strategin, verksamheten och utvecklingen. Vi utvecklar starkt vår ansvarsfulla verksamhet så att den motsvarar och löser de utmaningar som den globala verksamhetsmiljön för med sig.

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har förbundit oss att främja FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, Agenda 2030) i vår verksamhet. Vi har identifierat de viktigaste målen för hållbar utveckling med tanke på vårt eget arbete och våra intressentgrupper. Genom vår verksamhet strävar vi efter att främja uppnåendet av målen och minska de negativa konsekvenserna för dem.

Vi kan med vår verksamhet särskilt påverka mål 5 jämställdhet, 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produkstion, 13 bekämpa klimatförändringarna, 14 hav och marina resurser, 15 ekosystem och biologisk mångfald, 16 fredliga och inkluderande samhällen, samt 17 genomförande och globalt partnerskap.

Program för samhällsansvar

Forststyrelsens program för samhällsansvar ställer upp mål för samhällsansvaret och fastställer åtgärder för att nå målen. I programmet ingår fyra prioriterade områden: ledning, miljö, människor och samhälle.

Ledning

Forststyrelsens samhällsansvar leds etiskt och kunskapsbaserat samt genom att utveckla verksamheten och de digitala tjänsterna tillsammans med kunder och samarbetspartner.

Miljö

Vi tryggar bevarandet av den biologiska mångfalden och med våra verksamhet svarar vi också på globala utmaningar, såsom att stävja klimatförändringen och anpassa sig till förändringen.

Människor

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och värnar om en mångsidig arbetsplats. Vi tryggar förutsättningarna för att utöva samisk kultur.

Samhälle

Vi samordnar förväntningarna på statens marker och vattendrag samt säkerställer att alla har möjlighet att njuta av naturen och det värde den skapar.

Läs mer

Forststyrelsens år 2020 var en tid för aktiv utveckling. Vi fick nya ägarpolicyer, förnyade vår strategi och vårt varumärke och sammanfattade vårt syfte.

Vårt klimatprogram hjälper oss att stävja klimatförändringen och stödja anpassningen till klimatförhållandena som förändras, såväl i naturen som i den ekonomiska och sociala verksamhetsmiljön.