Samhällsansvar vid Forststyrelsen

Vid Forststyrelsen är samhällsansvaret strategiskt. Det är integrerat i vår strategi Vi befrämjar morgondagen, där det styr våra strategiska val och hjälper oss att uppnå våra mål. Samhällsansvaret syns också hos oss i alla sammanhang – i hur vi talar och hur vi bemöter kunder, samarbetspartner och intressentgrupper. God förvaltning, kravenlighet och sättet att arbeta utgör den etiska grunden och grunden för samhällsansvaret i verksamheten.

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har förbundit oss att främja FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, Agenda 2030) i vår verksamhet. Vi har identifierat de viktigaste målen för hållbar utveckling med tanke på vårt eget arbete och våra intressentgrupper. Genom vår verksamhet strävar vi efter att främja uppnåendet av målen och minska de negativa konsekvenserna för dem.

Vi kan med vår verksamhet särskilt påverka mål 5 jämställdhet, 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produkstion, 13 bekämpa klimatförändringarna, 14 hav och marina resurser, 15 ekosystem och biologisk mångfald, 16 fredliga och inkluderande samhällen, samt 17 genomförande och globalt partnerskap.

Grafiken visar nio FN:s mål för hållbar utveckling: 5 jämställdhet, 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produktion, 13 bekämpa klimatförändringarna, 14 hav och marina resurser, 15 ekosystem och biologisk mångfald, 16 fredliga och inkluderande samhällen, samt 17 genomförande och globalt partnerskap.

Program för samhällsansvar

Vårt arbete med samhällsansvar grundar sig på att förstå konsekvenserna av vår egen verksamhet och våra intressentgruppers behov. Programmet för samhällsansvar är indelat i fyra prioriterade områden: ledning, miljö, människor och samhälle. Programmet såväl stöder uppnåendet av våra strategiska mål direkt som förutser och driver på det kommande arbetet med att utveckla samhällsansvaret.

Ledning

Vi bygger förtroende genom öppen växelverkan och utvecklar kundorienterade och digitala samarbetsformer. Vi lovar att utvidga ansvarsfulla och etiska verksamhetssätt i hela värdekedjan.

Miljö

Vi ökar den biologiska mångfalden och hejdar förlusten av den. Vid sidan av mångfaldsarbetet genomför vi Forststyrelsens klimatprogram och arbetar samtidigt och långsiktigt för att stävja både förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen.

Människor

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna samt säkerställer en rättvis och jämlik verksamhet och behandling av personalen, kunderna, samarbetspartnerna och intressentgrupperna. Vi tryggar förutsättningarna för att utöva samisk kultur.

Samhälle

Vi skapar värde i samhället genom att öka livskraften i landskapen, skapa möjligheter för hållbar affärsverksamhet, ge staten avkastning, främja tjänster för välbefinnande som härrör från naturen samt värna om ett levande kulturarv samt om byggnader och kulturmiljöer som anknyter till kulturarvet.

Läs mer

De exceptionella tiderna fortsatte 2022 och i synnerhet början av året var utmanande med tanke på affärsverksamheten. Vi lyckades dock uppnå både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål och skapade genom vår verksamhet värde för naturen, människorna och samhället.

Vårt klimatprogram hjälper oss att stävja klimatförändringen och stödja anpassningen till klimatförhållandena som förändras, såväl i naturen som i den ekonomiska och sociala verksamhetsmiljön.