Människor

Forststyrelsen respekterar de mänskliga rättigheterna och säkerställar en rättvis och jämlik verksamhet och behandling av personalen, kunderna, samarbetspartnerna och intressentgrupperna. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är ett av de centrala elementen i samhällsansvarspolitiken.

Vi främjar jämställdhet och likbehandling

Forststyrelsen jämställdhets- och likabehandlingsplanen främjar likabehandling och eliminerar diskriminering både som arbetsgivare och i tjänster som riktar sig till kunder, samarbetspartner, medborgare och intressentgrupper. I planen ingår dessutom riktlinjer för åtgärder som ska trygga likabehandlingen av samer.

Vi värnar om en mångsidig arbetsplats och erbjuder likvärdiga tjänster.Vi handlar samstämmigt och effektivt.

Med hjälp av planen säkerställer vi att samhällsansvarspolitikens riktlinjer om internationella anvisningar och principer, såsom FN:s handlingsplan för hållbar utveckling (Agenda 2030) och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, förverkligas också i Forststyrelsens verksamhet.

FN:s mål för hållbar utveckling

Med vår verksamhet inom det prioriterade området människor kan vi påverka i synnerhet mål 5: jämställdhet och mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.​

Grafiken visar FN:s mål för hållbar utveckling nummer 5 jämställdhet och nummer 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs mer

Omsorg om personalen

Välbefinnandet bland personalen och den kunskap som Forststyrelsens över 1 100 anställda företräder är av största vikt för Forststyrelsens verksamhet.Vi hjälper i planeringen av karriärvägar och erbjuder utvecklingsmöjligheter.

Förutsättningarna för att utöva samekulturen tryggas

Skötseln, användningen och skyddet av naturresurser i Forststyrelsens besittning samordnas i samernas hembygdsområde så att förutsättningarna för att utöva samekulturen tryggas.