Ledning

Forststyrelsens samhällsansvar leds etiskt och kunskapsbaserat samt genom att utveckla verksamheten och de digitala tjänsterna tillsammans med kunder och samarbetspartner.

Ledning av samhällsansvaret vid Forststyrelsen

Forststyrelsens generaldirektör ansvarar för ledningen av samhällsansvaret och i miljöfrågor samt för hur den genomförs. Forststyrelsens styrelse ställer upp gemensamma strategiska mål för samhällsansvaret och miljömål på förslag av ledningsgruppen, och ledningsgruppen ansvarar för att de förverkligas inom sina egna resultatområden.

Kommunikationsdirektören ansvarar för genomförandet av programmet för samhällsansvar och utvecklingsdirektören för genomförandet av miljösystemet. Gruppen för samhällsansvar och miljögruppen, som består av sakkunniga från koncernenheterna och resultatenheterna, det vill säga Forststyrelsen Skogsbruk Ab, Fastighetsutveckling, Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster, har i uppgift att stödja verksamheten.

Resultatområdena säkerställer att Forststyrelsens principer för samhällsansvar och miljö syns i vår interaktion med kunder, samarbetspartner, leverantörer och andra intressentgrupper. Varje anställd vid Forststyrelsen ansvarar för att programmet för samhällsansvar och anvisningarna för miljösystemet förverkligas i det egna arbetet.

Vi säkerställer och utvecklar samhällsansvaret i fråga om miljön i Forststyrelsens verksamhet även med hjälp av ett miljö- och kvalitetssystem (ISO 14001, ISO 9001) och PEFC-certifiering för mångbruksskogar som är i ekonomibruk. Forststyrelsen är medlem i nätverket för företagsansvar FIBS.

FN:s mål för hållbar utveckling

Med vår verksamhet inom det prioriterade området ledning kan vi påverka i synnerhet mål 16; fredliga och inkluderande samhällen, starka institutioner.

FN:s mål för hållbar utveckling nummer 17: genomförande och partnerskap.

Läs mer

Forststyrelsens uppförandekod

Forststyrelsens uppförandekod innehåller våra viktigaste principer för ansvarsfull och etisk verksamhet som vi förbundit oss starkt till och som vi följer i all vår verksamhet.

Ansvarfull upphandling

Uppförandekoden (Supplier Code of Conduct) engagerar Forststyrelsens service- och varuleverantörer samt upphandlingspartner och deras underleverantörer i ansvarsfull och etisk verksamhet.