Övriga tillstånd som behövs på statens marker

På denna sida har samlats information om några andra tillfällen, där det krävs ett tillstånd från Forststyrelsen i egenskap av antingen myndighet eller markinnehavare.

Hundskolning och jaktprov

I ett jaktområde kan beviljas tillstånd att träna en hund eller ordna jaktprov för hundar under tiden 20.8–29.2 (för älghund 20.8–31.12, inkluderas i jaktarrendeavtalet).

Tillstånd för annan verksamhet med anknytning till träning av hund kan beviljas med beaktande av de gränser som naturskyddsområdets fredningsbestämmelser och annan användning av området. Exempelvis i områden som arrenderats för jakt har den som arrenderat jakträtten också rätt att fastställa om hundar får gå lösa. På ett natursskyddsområde måste hundarna alltid gå i koppel.

Tillstånd till företagsverksamhet

När en turistföretagare i sin affärsverksamhet utnyttjar statens marker eller konstruktioner eller verksamheten annars går utanför allemansrätten, skall företagaren ingå ett avtal om nyttjanderätt med Forststyrelsen.

Byggande och tagande av virke i anslutning till renskötseln

I lagarna om renskötsel, naturnäringar och skoltar föreskrivs om rätt att bygga vissa konstruktioner för renskötseln på statens mark med tillstånd av den myndighet som har området i sin besittning. Enligt skoltlagen har en skolt som bor inom skoltområdet rätt att för eget vedbehov begagna lågor och torra träd i statens skogar enligt myndighetens anvisning. I övre Lappland ansöks om tillstånd hos Forststyrelsens Lapplands naturtjänster.

Omhändertagande av vilt på naturskyddsområde

Om ett viltdjur såras under jakten och springer till ett naturskyddsområde och dör där, får jägaren följa och hämta det, så länge han tar hänsyn till andra fredningsbestämmelser i skyddsområdet. Ett djur som skadats under jakt får spåras endast med Forststyrelsens tillstånd och enligt givna anvisningar.

Med beaktande av sakens natur kan detta tillstånd i praktiken beviljas på muntlig ansökan. Först ska jägaren anmäla om händelsen till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare.

Landning med luftfarkost

För landning med luftfarkost gäller samma principer som för trafik med terrängfordon. Enligt Luftfartsverket föreskrifter får ett öppet vattenområde tillfälligt användas för att lyfta och landa med en luftfarkost även utan ägarens eller innehavarens samtycke.I naturskyddsområden krävs tillstånd också för detta.

En skriftlig tillståndsansökan ska alltid göras när området för landningen är ett naturskyddsområde eller när landningen görs på ett område utanför ett naturskyddsområde.