Finlands natur är turismföretagarens skattkammare

Allt fler inhemska och utländska friluftsentusiaster vill uppleva den finländska naturens tjusning. Exempelvis antalet besök i nationalparkerna har ökat betydligt under de senaste åren.

Ett tiotal kanoter paddlar på en lugn sjö. I bakgrunden öar.
Bild: Markus Sirkka

I takt med att antalet besök ökar blir också behovet av olika turismtjänster vid naturobjekten och i närområdena allt större. Turisterna behöver bland annat information om naturutflykter, olika jakt- och fiskeupplevelser, restaurangtjänster, inkvartering och konferenstjänster. Därför har också naturturismens ekonomiska betydelse ökat i rask takt. Forststyrelsens Naturtjänster utreder varje år de lokala intäkts- och sysselsättningseffekterna av samtliga nationalparker, statens strövområden samt ett antal andra skyddsområden av betydelse för turismen, baserat på besökarnas utlägg. Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster utreder de regionala ekonomiska effekterna av jakt och fiske.

För Forststyrelsen är turismföretagen viktiga kunder och samarbetspartner. Forststyrelsen samarbetar långsiktigt med hundratals företag på olika håll i Finland. Dessa turismföretag är antingen verksamma på statens mark- och vattenområden och använder Forststyrelsens friluftsanordningar i sin verksamhet eller informerar om naturobjekten i samarbete med Forststyrelsen. Exempelvis i Finlands naturcentrum Haltia i Noux nationalpark finns ett nätverk av tiotals samarbetsföretagare som tillhandahåller alla de tjänster som besökarna i nationalparken behöver.  

Viktiga mål för Forststyrelsen är att främja turismen, stöda den lokala ekonomin, möjliggöra företagsverksamhet och se till att naturturismen är hållbar. 

Målmedvetet samarbete 

När naturresursplaner görs upp kartlägger vi samtidigt vilka affärsmöjligheter som turismen skapar tillsammans med områdets andra användningsformer. I naturresursplanerna definierar vi vilken typ av turism som prioriteras i varje område och strävar efter att koncentrera turismverksamheten till respektive område. Dessa områden finns ofta i nationalparker eller andra skyddsområden, men de kan också vara mångbruksskogar, såsom strövområden och rekreationsskogar. Villkor för turismverksamheten fastställs också i skötsel- och användningsplanen samt ordningsreglerna för ett skyddsområde. 

När ett företag använder statens markområden eller Forststyrelsens friluftsanordningar i sin verksamhet ska företaget i allmänhet ingå ett samarbets- eller nyttjanderättsavtal med Forststyrelsen (närmare anvisningar finns i kapitlen nedan). Möjligheterna att använda ett objekt varierar beroende på typen av område; turismverksamheten är till exempel mer begränsad i ett naturskyddsområde än i en mångbruksskog.

Det är mycket viktigt att turismföretagen tar hänsyn till miljöfrågor. Vi försöker med alla medel styra verksamheten mot att miljön belastas så lite som möjligt. Enligt samarbetsavtalet med Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster förbinder sig naturturismföretagarna att följa Forststyrelsens principer för hållbar turism. Vid de naturobjekt som lockar flest turister följer Forststyrelsen upp hållbarheten för att säkerställa att rekreationsanvändningen inte äventyrar natur- och kulturvärdena. 

Forststyrelsen samlar regelbundet in respons från sina samarbetsföretag. Enkäterna och utvecklingssamtalen ger information om hur samarbetet har fungerat och vad som behöver utvecklas. Naturtjänsters enkät samlar också information om hur principerna för hållbar turism har förverkligats i företagens verksamhet.   

Stegmärken för samarbetet 

Om du är intresserad av att använda ett av Forststyrelsens områden i din turismverksamhet, din samarbetspartner vid oss ​​beror på användningen av området.

Kontakta oss och fråga mer

Om du är intresserad av att bli turismföretagare i statens mark- och vattenområden eller vill ingå ett samarbetsavtal med Forststyrelsen på andra grunder, fyll i kontaktformuläret och berätta om din affärsidé. Med blanketten kan man också förnya sitt avtal.

Utifrån den information du lämnat hjälper vi dig att hitta rätt samarbetspartner vid Forststyrelsen

Gå till kontaktformuläret (webropol.com).

Om området är ett naturskyddsområde ingår du ett samarbetsavtal med Forststyrelsens Naturtjänster. I mångbruksskogar, rekreationsskogar och strövområden beror din samarbetspartner vid Forststyrelsen på vilken typ av verksamhet du vill starta. Om du vill använda Forststyrelsens friluftsanordningar i verksamheten ingår du ett avtal med Naturtjänster. Om du vill köpa eller hyra mark för din affärsverksamhet samarbetar du med Forststyrelsen Fastighetsutveckling. Om du vill dra en snöskoterled eller någon annan led genom en mångbruksskog eller bygga en enkel rastplats är din samarbetspartner Forststyrelsen Skogsbruk Ab.  

Jakt- och fisketjänster ansvarar för alla jakt- och fisketillstånd och -rättigheter i statens mark- och vattenområden. 

Är det svårt att hitta rätt samarbetspartner? Ingen fara, fyll bara i kontaktformuläret nedan och berätta något om din affärsidé så hjälper vi dig att kontakta rätt person.   

Är du intresserad av: