Vi skapar värde för naturen, människan och samhället

I Forststyrelsens modellen för värdeskapande har vi identifierat det värde som vi skapar i samhället genom vår strategi och vårt arbete med samhällsansvaret i fråga om såväl ekonomi och miljö som sociala aspekter. Identifieringen av den samhälleliga effektiviteten hjälper oss att genomföra och utveckla den nya strategin samt skapar förutsättningar för ansvarsfullt samarbete och hållbara lösningar.

Forststyrelsens modell för värdeskapande

Vi befrämjar morgondagen – Forststyrelsens strategi

Med strategin som bygger på Forststyrelsens syfte svarar vi på framtidens utmaningar och uppfyller våra intressentgruppers förväntningar samt främjar genomförandet av internationella avtal, såsom FN:s mål för hållbar utveckling.

Bekanta dig med vår strategi

Klicka på bilden för att göra den större!

Varje resultatenhet och enhet vid Forststyrelsen bidrar genom sin verksamhet till fem teman som ger värde: hälsa och välfärd, klimat, biologisk mångfald, ekonomi och kultur. Vi har också identifierat FN:s centrala mål för hållbar utveckling, som det värde som vår verksamhet ger har störst effekt på.

Modellen för värdeskapande har genomförts genom att lyssna på våra intressentgrupper. Vi utvecklar mätarna och processen tillsammans med våra intressentgrupper.

Hälsa och välbefinnande

Vårt arbete ger miljontals människor glädje, hälsa och välmående. Vi gör det möjligt att njuta av naturen genom friluftsliv, stugliv, bärplockning, jakt och fiske. Vi beaktar olika personer som rör sig i naturen genom att erbjuda tillgängliga och lättframkomliga utflyktsmål. Vi ökar möjligheterna till natur- och vildmarksupplevelser samt rekreation som främjar hälsan och välbefinnandet.

År 2021 gjordes totalt 10 miljoner besök i rekreationssyfte i områden som förvaltas av Forststyrelsen, medan jägare och fiskare tillbringade mer än en halv miljon dagar i statens områden.

Klimat

Vi främjar Finlands koldioxidneutralitet fram till 2035. Vi svarar på utmaningarna med att stävja klimatförändringen och anpassa oss till den, såväl genom att öka kolsänkorna och kolförråden och produktionen av ren energi som genom att minska våra utsläpp och producera lösningar för att ersätta fossila alternativ.

Vårt mål är att utöka kolsänkan i mångbruksskogarna och kolförrådet i trädbeståndet på statens marker med 10 procent före 2035.

Biologisk mångfald

Vi tryggar den biologiska mångfalden genom att granska statens marker som en helhet, där nätverket som är livsviktigt för den biologiska mångfalden i vårt land består av naturskyddsområden och de viktigaste naturobjekten i mångbruksskogarna som stärker deras konnektivitet. Nätverket kompletteras kontinuerligt med både nya skyddsområden och nya naturobjekt i mångbruksskogarna. Även objekt i havs- och insjönaturen i statens vattenområden ingår som en väsentlig del i nätverket.

År 2021 vidtogs restaurerings- och naturvårdsåtgärder på totalt över 16 000 hektar.

Ekonomi

Den ekonomiska välfärd som vi genererar fördelas på olika aktörer i samhället i form av löner, arvoden, skatter, anskaffningar och utdelningar. Vi sysselsätter och stärker de regionala ekonomierna i synnerhet i glesbygden. Vi förbättrar våra partners möjligheter att utveckla en trygg och hållbar natur- och vildmarksturism vid våra objekt.

År 2021 uppgick Forststyrelsekoncernens resultat till 119,9 miljoner euro och Forststyrelsens verksamhet hade direkta effekter på samhället genom skatter, löner, köp av material och tjänster, investeringar och intäktsföring till ett belopp av 450 miljoner euro. Indirekta ekonomiska effekter uppstod via upphandlingar och värdekedjor för arbete som köpts utifrån samt möjliggjorda arbetsplatser till ett belopp av 3 miljarder.

Kultur

Vi upprätthåller såväl ett levande kulturarv som byggnader och kulturmiljöer i anslutning till kulturarvet. Vi värnar om det arkeologiska arvet i våra områden och för jakttraditioner vidare från en generation till nästa. Vi ökar också kunskapen om naturen och hållbar utveckling.

År 2021 besöktes naturumen och kulturarvsobjekten över 1,8 miljoner gånger och vi nådde 65 000 personer via guidningar, evenemang och ungdomskommunikation.

Läs mer

Vi skapar värde för naturen, människan och samhället