Jakttillstånd

För att jaga krävs tillstånd av markägaren, som för statens mark säljs av Forststyrelsen. Vi har inrättat tillståndsområden för småviltjakt och älgjakt, och du kan också skaffa tillstånd för jakt på stora rovdjur. Du kan köpa de tillstånd du behöver i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat. I norra Finland har lokalbefolkningen rätt att jaga avgiftsfritt på statens mark i sin hemkommun.

Småvilt får jagas i mer än 120 småviltsområden på olika håll i Finland. Beroende på området i fråga säljer vi i dessa områden tillstånd att jaga hönsfågel, sjöfågel och hare, små rovdjur och bäver. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer jakttillståndens priser.

Älgjaktlag kan ansöka om områdestillstånd för älgjakt för ett år i taget. Ansökan görs varje år i januari. När ett områdestillstånd har beviljats av Forststyrelsen ska jaktlaget ytterligare ansöka om jaktlicens från Finlands viltcentral.

För jakt på varg, lodjur och järv behövs först en dispens som beviljas av Finlands viltcentral. Dispens behövs också om björn jagas utanför renskötselområdena.

Enskilda statsägda markområden kan också arrenderas ut till jaktföreningar.

Den maximala kvoten jakttillstånd för varje område fastställs av Forststyrelsens jakt- och fiskedirektör, som ger ett flerårigt kvotbeslut.

Du behöver också Forststyrelsens tillstånd för att använda viltkamera på statens mark.

Användning av medlen från försäljningen av jakttillstånd

Tillståndsintäkterna använder vi bland annat till viltvård och planering av hållbar jakt. Cirka var tredje euro som småviltstillstånden inbringar investeras i viltets livsmiljöer.

Med intäkterna har vi restaurerat myrar för ripan, sädgåsen och orren. Vi restaurerar också bäcksumpskogar, som är viktiga häckningsområden för skogshönsfåglar.

Läs mer