Vårt projekt

Vi kommer att lansera ut två nya havsvindkraftsprojekt på marknaden i 2023 och ytterligare två på följande år. Vi har identifierat sju potentiella platser som finns i havsplanen och landskapsplanerna eller i utkasten till landskapsplanerna.

Kommunernas vilja spelar en betydande roll i valet av områden, eftersom kommunerna ansvarar för planläggningen i allmänna vattenområden. Valet av de första områden som tas ut på marknaden påverkas också av t.ex. preliminär information över områdets byggbarhet, stamnätets överföringskapacitet och industrins energi behov.

De utvalda områdena behöver godkännande av statsrådet, varefter vi startar den kommersiella konkurrensutsättningsprocessen, därstädes söks en ansvarig genomförare för projekten. Hela processen pågå i cirka ett års tid.

Potentiella vindkraftsområden i allmänna vattenområden 1. Område: ca 120 km2, Siikajoki och Karlö 2. Område: ca 200 km2, Brahestad, Siikajoki 3. Område: ca 160 km2, Pyhäjoki, Brahestad 4. Område: ca 150 km2, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby 5. Område: ca 200 km2, Nykarleby, en liten del av Vörå och Korsholm 6. Område: ca 180 km2, Närpes 7. Område: ca 180 km2, Kristinestad

Tre gigawatt ny vindkraft i Finland

Utvecklingen av havsbaserad vindkraftsprojekt har inletts i kommunerna Pyhäjoki och Brahestad samt i ett havsområde som tillhör Närpes stad. Som bäst letar vi bland annat efter lämpliga kontorslokaler och skapar praxis för växelverkan som en del av lokalsamhället.

Hösten 2023 öppnas en internationell konkurrensutsättning för att hitta samarbetspartner till dessa projekt som planeras i de statsägda öppna havsområdena. Konkurrensutsättningen öppnar när statsförvaltningen och de lokala kommunerna har fattat resten av besluten som ingår i beredningen av projekten. Forststyrelsen informerar senare om öppnandet av konkurrensutsättningarna.

Utöver årets projektutveckling fortsätter vi att utveckla den havsbaserade vindkraften 2024, då vi inleder två nya projekt.

Forststyrelsens havsvindkraftsprogram är en viktig del av den gröna omställningen och energiförsörjningen för nästa årtionde.

Statligt territorium, kommunal fastighetsskatt

Byggandet och driften av en havsvindkraftspark har stor inverkan på den regionala ekonomin och affärsverksamheten. Dessutom kommer energibolagen betala fastighetsskatt för havsvindkraftsverken på samma vis som för vindkraftverk på land. Därför kommer fastighetsbeskattningsutfallet från produktionen av havsvindkraft att ha en stor positiv inverkan på kommunernas ekonomi.

De skatteintäkter som en kommun får från vindkraftverken beror på byggkostnaderna för ett kraftverk samt den skattesats som kommunen fastställt. De årliga fastighetsskatteintäkterna från ett havsvindkraftverk kan uppgå till 70 000 euro per år. Det innebär att de årliga fastighetsskatteintäkterna för hela vindkraftsparken skulle uppgå till flera miljoner euro.

Ökad ekonomisk aktivitet genererar också andra kassaflöden både under byggandet och när produktionen startar. Sysselsättningseffekter består till exempel av planering, byggande i anknytning till vindkraftsinfrastrukturer, transport, installation av vindkraftverk och boendeservice och cateringtjänster.

Forststyrelsen verkar i allmänna vattenområden

Områdena innanför Finlands territorialvattengräns kallas allmänna vattenområden. Utanför dem finns Finlands ekonomiska zon som regleras enligt andra principer. De allmänna vattenområdena ligger förutom i haven även i de stora insjöfjärdarna.

De allmänna vattenområdena jämte bottnarna är finska statens egendom, med undantag av vattenområdena som ägs av landskapet Åland. Forststyrelsen förvaltar de havsområden som ligger innanför Finlands territorialvattengräns på statens vägnar och sköter ägarens uppgifter.

Havsbaserade vindkraftsparker på båda sidor om territorialvattengränsen

Företag som bygger havsbaserad vindkraft har ett allt större intresse också för vattenområden inom den ekonomiska zonen, även om de ligger längre bort från kusten och elöverföringssträckan blir längre jämfört med projekt inom territorialvatten.

Finlands ekonomiska zon är ett internationellt havsområde vars gränser bestäms enligt avtalen mellan Finland och andra stater (Sverige, Estland och Ryssland). Utöver de egna territorialvattnen har Finland fulla rättigheter till naturtillgångar och jurisdiktion även inom den ekonomiska zonen. Finsk lag tillämpas också på skyddet av den marina miljön inom den ekonomiska zonen.

Inom den ekonomiska zonen iakttas lagen om Finlands ekonomiska zon och det är möjligt att idka verksamhet som avser ekonomiskt utnyttjande med statsrådets samtycke. Tillståndsprocessen för ekonomiskt utnyttjande har i tiderna inte (år 2005 när man kom överens om de ekonomiska zonerna) skapats med tanke på havsbaserade vindkraftsprojekt och lagstiftningen borde ännu utvecklas. Lagen ger till exempel inga lösningar i en situation där flera aktörer är intresserade av samma havsområde.

Statsrådet har beviljat forskningstillstånd för några havsbaserade vindkraftsprojekt inom den ekonomiska zonen.

Även andra stater har rättigheter inom den ekonomiska zonen

Andra staters rättigheter inom Finlands ekonomiska zon är frihet till sjöfart och överflygning samt frihet att lägga ut undervattenskablar och rörledningar. Dessutom har andra stater rättighet att använda havet inom den ekonomiska zonen på annat sätt enligt internationell rätt som har samband med dessa friheter och som är förenligt med bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention.

Forststyrelsens mandat omfattar inte Finlands ekonomiska zoner. Vid behov hjälper vi gärna bland annat arbets- och näringsministeriet och kartlägger till exempel områden som lämpar sig för vindkraft inom den ekonomiska zonen.