Stora möjligheter med havsvindkraften

Havsvindkraften är en intressant potentiell form av förnybar energiproduktion i Finland och vi vill göra den till en samhälleligt effektiv affärsverksamhet.

En stor våg träffar klippan. Till sjöss, bakom vågen, kan man se fem vindkraftverk.

Statligt territorium, kommunal fastighetsskatt

Byggandet och driften av en havsvindkraftspark har stor inverkan på den regionala ekonomin och affärsverksamheten. Dessutom kommer energibolagen betalar fastighetsskatt för havsvindkraftsverken på samma vis som för vindkraftverk på land. Därför kommer fastighetsbeskattningsutfallet från produktionen av havsvindkraft att ha en stor positiv inverkan på kommunernas ekonomi.

De skatteintäkter som en kommun får från vindkraftverken beror på byggkostnaderna för ett kraftverk samt den skattesats som kommunen fastställt. De årliga fastighetsskatteintäkterna från ett havsvindkraftverk kan uppgå till 70 000 euro per år. Det innebär att de årliga fastighetsskatteintäkterna för hela vindkraftsparken skulle uppgå till flera miljoner euro.

På grund av de dyrare konstruktionerna betyder havsvindkraftverken mera fastighetsskatt för än ett vindkraftverk på land. I enlighet med sitt program har Finlands regering tagit initiativet att sänka fastighetsskatten för havsvindkraftsverk så att det inte bromsar utvecklingen.

Ökad ekonomisk aktivitet genererar också andra kassaflöden både under byggandet och när produktionen startar. Sysselsättningseffekter består till exempel av planering, byggande i anknytning till vindkraftsinfrastrukturer, transport, installation av vindkraftverk och boendeservice och cateringtjänster.

Tävling om vindkraftinvesteringar

Landskapsplanerna har pekat ut flera områden på finska havsområden som kan lämpa sig för produktion av havsvindkraft. Forststyrelsen har i egenskap av förvaltare av allmänna vattenområden gjort upp ett reservationsavtal med energibolag för vissa områden.

Havsvindkraftsproduktion förväntas växa i snabb takt i framtiden. I takt med att tekniken utvecklas kommer havsvindkraftsparker att bli större och producera mer fossilfri el.

Finland konkurrerar med sina grannländer om vindkraftinvesteringar till havs. Framgång i tävlingen påverkas till exempel av vindförhållanden, det geografiska läget för kunderna som köper el på långtidskontrakt och olika investeringsincitament i olika länder.

Forststyrelsens verksamhetsmodell för havsvindkraft

Forststyrelsen agerar till havs såväl som projektutvecklare av vindkraft och beviljare av reserverings- och nyttjanderättsavtal samt som hyresvärd. Vi bygger inte eller låter inte bygga vindkraftverk, vi äger inga vindkraftverk eller deltar i energiproduktionen. Vattenområdena kommer också i fortsättningen att ägas av staten.

Sammanjämkning av olika syften och mål är en del av vår kärnkompetens. Vi har ett stort nätverk av intressegrupper och kompetens att delta i och lyssna på det här nätverket. Utvecklandet av en havsvindkraftspark kräver god interaktion med såväl beslutsfattare som ortsbor och vi har kompetens också för detta.

För att utveckla havsbaserad vindkraft gör vi först förstudier på vattenområden och utifrån dem väljer vi ut de områden som ska auktioneras ut. Beroende på projektets betydelse godkänner statsrådet eller ministerkommittén för ekonomisk politik de områden som ska hyras och villkoren för auktionen innan auktionen påbörjas. Vinnaren av auktionen ansvarar bland annat för att ansöka om nödvändiga tillstånd och kan efter undertecknande av kontrakten utveckla området på ett sätt som passar dem.

De första auktionerna kommer att äga rum under de beräknade åren 2023–2024 och kommer att gälla 3-4 områden lämpliga för havsbaserad vindkraft.

Korsnäs är det första projekt för havsvindkraft där vi deltar i egenskap av projektutvecklare. Eftersom det handlar om ett så stort projekt söker vi samarbetspartnern genom auktionsförfarande. Denne kan vara inhemsk eller utländsk och partnern måste uppfylla Forststyrelsens villkor för ansvarsfull affärsverksamhet.

Efter projektutvecklingen kommer Forststyrelsen att fungera som vindkraftsparkernas hyresvärd och hyran från vindkraftverken kommer att utgöra en del av Forststyrelsens resultat. För närvarande utgör den här andelen runt tio procent och växer hela tiden i takt med att nya vindkraftverk byggs.

Läs mer