Stora möjligheter med havsvindkraften

Havsvindkraften är en intressant potentiell form av förnybar energiproduktion i Finland och vi vill göra den till en samhälleligt effektiv affärsverksamhet.

En stor våg träffar klippan. Till sjöss, bakom vågen, kan man se fem vindkraftverk.

Statligt territorium, kommunal fastighetsskatt

Byggandet och underhållet av en havsvindkraftspark har stor inverkan på den regionala ekonomin. Energibolagen betalar fastighetsskatt för havsvindkraftsverken på samma vis som för vindkraftverk på land. Därför kommer fastighetsbeskattningsutfallet från produktionen av havsvindkraft att ha en stor positiv inverkan på kommunernas ekonomi.

De skatteintäkter som en kommun får från vindkraftverken beror på byggkostnaderna för ett kraftverk, vindparkens effekt samt den skattesats som kommunen fastställt. De årliga fastighetsskatteintäkterna från ett havsvindkraftverk kan uppgå till 70 000 euro per år. Det innebär att de årliga fastighetsskatteintäkterna för hela vindkraftsparken skulle uppgå till flera miljoner euro.

På grund av de dyrare konstruktionerna betyder havsvindkraftverken mera fastighetsskatt för än ett vindkraftverk på land. Fastighetsskatten för havsvindkraftsverk har redan sänkts eftersom den anses vara en bidragande orsak till att inga områdesreservationer ännu har börjat vidareutvecklas.

Ökad ekonomisk aktivitet genererar också andra kassaflöden både under byggandet och när produktionen startar. Sysselsättningseffekter består till exempel av planering, byggande i anknytning till vindkraftsinfrastrukturer, transport, installation av vindkraftverk och boendeservice och cateringtjänster.

Tävling om vindkraftinvesteringar

Landskapsplanerna har pekat ut flera områden på finska havsområden som kan lämpa sig för produktion av havsvindkraft. Forststyrelsen har i egenskap av förvaltare av allmänna vattenområden gjort upp ett reservationsavtal med energibolag för vissa områden.

Havsvindkraftsproduktion förväntas växa i snabb takt i framtiden. I takt med att tekniken utvecklas kommer havsvindkraftsparker att bli större och producera mer fossilfri el.

Finland konkurrerar med sina grannländer om vindkraftinvesteringar till havs. Framgång i tävlingen påverkas till exempel av vindförhållanden, det geografiska läget för kunderna som köper el på långtidskontrakt och olika investeringsincitament i olika länder.

Vi tror på att utvecklandet av vindkraft till havs kan ge Finland en ny sorts kompetens och samtidigt skapas nya möjligheter för att utveckla den redan existerande kärnkompetensen. Förhållandena på Finlands havsområden är annorlunda än exempelvis i Nordsjön, eftersom kyla och is kräver särskilda tekniska lösningar.

Europa bygger vindkraft till havs

Havsvind spelar en nyckelroll i EU:s strategi för förnybar energi till havs. Strategin publicerades i november 2020. EU strävar efter att öka havsvindkraft från nuvarande 12 gigawatt till 300 gigawatt år 2050. Strategin fokuserar också på Östersjön.

När det gäller total kapacitet var Europa världens största producent av vindkraft till havs 2020.

Forststyrelsens verksamhetsmodell för havsvindkraft

Forststyrelsen agerar till havs såväl som projektutvecklare av vindkraft som beviljare av reserverings- och nyttjanderättsavtal samt som hyresvärd. Vi bygger inte eller låter inte bygga vindkraftverk, vi äger inga vindkraftverk eller deltar i energiproduktionen. Vattenområdena kommer också i fortsättningen att ägas av staten.

Korsnäs är det första projekt för havsvindkraft där vi deltar i egenskap av projektutvecklare. Eftersom det handlar om ett så stort projekt söker vi samarbetspartners. Samarbetspartnern utses genom konkurrensutsättning. Denne kan vara inhemsk eller utländsk men måste uppfylla Forststyrelsens villkor för ansvarsfull affärsverksamhet.

Sammanjämkning av olika syften och mål är en del av vår kärnkompetens. Vi har ett stort nätverk av intressegrupper och kompetens att delta i och lyssna på det här nätverket. Utvecklandet av en havsvindkraftspark kräver god interaktion med såväl beslutsfattare som ortsbor och vi har kompetens också för detta.

Forststyrelsen är ett ekonomiskt stabilt affärsverk som ägs av staten och vi har lång erfarenhet av ansvarsfull projektutveckling av vindkraft på land. Enligt regeringsprogrammet har Finland satt ett ambitiöst mål om att vara ett fossilfritt/klimatneutralt välfärdssamhälle 2035. Vi förverkligar det här målet genom vårt klimatprogram. Vårt mål är att den förnybara energiproduktionen på statens land- och vattenområden ska ha mångdubblats senast 2030.

Efter projektutvecklingen kommer Forststyrelsen att fungera som vindkraftsparkernas hyresvärd och hyran från vindkraftverken kommer att utgöra en del av Forststyrelsens resultat. För närvarande utgör den här andelen runt tio procent men den växer hela tiden i takt med att nya vindkraftverk byggs.

Läs mer