Stora möjligheter för havsvindkraften

Havsvindkraften är en intressant potentiell form av förnybar energiproduktion i Finland och vi vill göra den till en samhälleligt effektiv affärsverksamhet.

En stor våg träffar klippan. Till sjöss, bakom vågen, kan man se fem vindkraftverk.

I slutet av 2019 fanns det i Europa 110 havsvindkraftsparker i 12 olika länder och totalt över 5 000 kraftverk som var anslutna till nätet. Havsvind spelar en nyckelroll i EU: s strategi för förnybar energi till havs, som publicerades i november 2020. EU strävar efter att öka havsbaserad vindkraft från nuvarande 12 gigawatt till 300 gigawatt år 2050. Strategin fokuserar också på Östersjön.

I Finland finns det för närvarande en havsvindkraftspark i Tahkoluoto, Björneborg. Landskapsplanerna har pekat ut flera områden på finska havsområden som kan lämpa sig för produktion av havsvindkraft och Forststyrelsen har i egenskap av innehavare av allmänna vattenområden gjort upp ett reservationsavtal med energibolag för nästan alla dessa områden.

I november 2020 godkände Korsnäs kommun Forststyrelsens första planläggningsinitiativ för en egen havsbaserad vindkraftspark.

Byggandet och underhållet av en havsvindkraftspark har stor inverkan på den regionala ekonomin. Dessutom betalar energibolagen fastighetsskatt för havsvindkraftsverken på samma vis som vindkraftverk på land. På grund av de dyra konstruktionerna har havsvindkraftverk mer byggnad att betala fastighetsskatt för än ett vindkraftverken på land gör. Enligt regeringsprogrammet kommer fastighetsskatten för havsvindkraftverk att sänkas eftersom den anses vara en bidragande orsak till att inga områdesreservationer ännu har börjat vidareutvecklas. Trots detta kommer fastighetsbeskattningsutfallet från produktionen av havsvindkraft att ha en stor positiv inverkan på kommunernas ekonomi.

Vi tror på att utvecklandet av vindkraft till havs kan ge Finland en ny sorts kompetens och samtidigt skapas nya möjligheter för att utveckla den redan existerande kärnkompetensen. Förhållandena på Finlands havsområden är annorlunda än exempelvis i Nordsjön, eftersom kyla och is kräver särskilda tekniska lösningar.

Forststyrelsens verksamhetsmodell för havsvindkraft

Forststyrelsen agerar till havs såväl som projektutvecklare av vindkraft som beviljare av reserverings- och nyttjanderättsavtal samt som hyresvärd. Vi bygger inte eller låter inte bygga vindkraftverk, vi äger inga vindkraftverk eller deltar i energiproduktionen. Vattenområdena kommer också i fortsättningen att ägas av staten.

Korsnäs är det första projekt för havsvindkraft där vi deltar i egenskap av projektutvecklare. Eftersom det handlar om ett så stort projekt söker vi samarbetspartners. Samarbetspartnern utses genom konkurrensutsättning. Denne kan vara inhemsk eller utländsk men måste uppfylla Forststyrelsens villkor för ansvarsfull affärsverksamhet.

Sammanjämkning av olika syften och mål är en del av vår kärnkompetens. Vi har ett stort nätverk av intressegrupper och kompetens att delta i och lyssna på det här nätverket. Utvecklandet av en havsvindkraftspark kräver god interaktion med såväl beslutsfattare som ortsbor och vi har kompetens också för detta.

Forststyrelsen är ett ekonomiskt stabilt affärsverk som ägs av staten och vi har lång erfarenhet av ansvarsfull projektutveckling av vindkraft på land. Enligt regeringsprogrammet har Finland satt ett ambitiöst mål om att vara ett fossilfritt/klimatneutralt välfärdssamhälle 2035. Vi förverkligar det här målet genom vårt klimatprogram. Vårt mål är att den förnybara energiproduktionen på statens land- och vattenområden ska ha mångdubblats senast 2030.

Efter projektutvecklingen kommer Forststyrelsen att fungera som vindkraftsparkernas hyresvärd och hyran från vindkraftverken kommer att utgöra en del av Forststyrelsens resultat. För närvarande utgör den här andelen runt tio procent men den växer hela tiden i takt med att nya vindkraftverk byggs.

Läs mer