Uppdateringen av det områdesekologiska nätverket i Södra Finland blev klar

Uppdateringen av det områdesekologiska nätverket på statens mark i Södra Finland blev klar. Det områdesekologiska nätverket i Södra Finland omfattar nu skyddsområden som förvaltas av Naturtjänster på 329 000 hektar och naturobjekt i mångbruksskogar på 50 800 hektar.

områdesekologiska nätverket

I Södra Finland ligger de mångbruksskogar som påverkats av uppdateringen till största delen i Norra Karelen och sträcker sig utmed vattendelaren Suomenselkä ända fram till havskusten i söder.   

Uppdatering av det områdesekologiska nätverket hade som mål att åtgärda brister i kartuppgifterna om natur-, rekreations- och landskapsobjekten samt att komplettera nätverket med värdefulla objekt. Tack vare samarbetet med Forststyrelsens personal, medborgarna och intressentgrupperna lyckades vi hitta många myrar, skogar i naturtillstånd, bäckar, källor och andra naturobjekt som passar nätverket.  

I samband med uppdateringen av det områdesekologiska nätverket justerade vi avgränsningarna på kartan så att de stämmer överens med naturobjektens gränser i terrängen. Vi avlägsnade också felaktiga uppgifter. Ett av de viktigaste målen var att komplettera nätverket av naturobjekt. Vi letade i synnerhet efter sådana habitat som avses i skogslagen, det vill säga gammelskogar och myrar i naturtillstånd. Vi undersökte naturobjekten som skulle granskas utifrån de färska hotbedömningarna av naturtyper och preciseringarna av skogslagen.  

I fråga om andra delar av nätverket ändrade vi främst av landskaps- och rekreationsobjektens avgränsningar.  

Vi tog Forststyrelsens geografiska information och Lantmäteriverket terrängdatabas till hjälp i arbetet med uppdateringen. Vi kontrollerade uppgifterna med stöd av analyser av skogshabitat med programmet Zonation och Finlands miljöcentrals öppna data. 

Tips och önskemål från intressentgrupper och medborgare 

Samarbetet med intressentgrupperna gav oss värdefull information om hur vi skulle inrikta kartläggningen. Vi granskade potentiella naturobjekt som saknades utifrån naturorganisationernas förslag till avgränsning av skyddsområdena. De bästa delarna av förslagen till avgränsningar har vi beaktat som skyddsområden och naturobjekt redan tidigare. Därför tog vi inte med särskilt många nya objekt från detta material. Några undantag förekom till exempel i Salmivaara i Valtimo. 

Allmänheten kunde tipsa oss om potentiellt värdefulla objekt genom att fylla i en kartbaserad enkät. På detta sätt fick vi totalt mer än 800 förslag. Efter granskningarna tog vi med 217 av dessa objekt i nätverket. Förslagen inkluderade naturligtvis fler värdefulla objekt, men många – totalt 147 stycken – ingick redan i nätverket som naturobjekt. 

Som resultat av den omfattande granskningen och samarbetet ökade arealen av nya naturobjekt med mer än tio procent eller 5 000 hektar. Som areal är mängden nya naturobjekt imponerande. Den kompletterar tidigare beslut och nätverket av skyddsområden utomordentligt väl.  

I Södra Finland utgör skyddsområden som förvaltas av Naturtjänster kärnan i det områdesekologiska nätverket. Skyddsområdenas areal uppgår till 329 000 hektar. Naturobjekten i mångbruksskogar som ingår i nätverket omfattar nu 50 800 hektar. 

Ändringar i nätverkets landskaps- och rekreationsobjekt 

Vid Forststyrelsen planerar vi kantskogarna som gränsar till skyddsområdena i samarbete mellan Naturtjänster och Skogsbruk Ab. I det gamla nätverket utgjorde dessa skogar egna objekt, vilket inte längre fyllde den moderna planeringens behov. Den nyligen omarbetade miljöguiden för skogsbruket förbättrar hur vi beaktar dessa områden som ingår i landskaps- och rekreationsobjekten.  

Före uppdateringen ingick också strandskogar och skogar vid vägkanten i nätverket, trots att de normalt inte används för rekreationsändamål. Av dessa orsaker minskade det totala antalet landskaps- och rekreationsobjekt i nätverket.