Vindkraft är vår förmånligaste förnybara energi

Forststyrelsens mål är att göra det möjligt att utnyttja statens områden effektivt för vindkraft, dock med hänsyn till andra markanvändningsbehov och miljövärdena. Samtidigt vill vi aktivt delta i arbetet med att uppnå Finlands klimatmål.

Vi har lång erfarenhet av projektutveckling av vindkraft. Vi har deltagit i utvecklingen av mer än tio procent av den vindkraftskapacitet som installerats i Finland före början av 2019. På statens mark som vi förvaltar finns det för närvarande 91 installerade vindkraftverk som totalt producerar energi som motsvarar elkonsumtionen i cirka 45 000 eluppvärmda småhus.

Projektutvecklingen av vindkraft innebär samarbete

Projektutvecklingen av vindkraft innebär tätt samarbete med kommunerna, eftersom kommunerna i Finland har monopol på planläggningen och fattar på så sätt beslut om områdesanvändningen i kommunen. Forststyrelsen kan göra planläggningsinitiativ för kommunerna och efter att dessa eventuellt godkänts kan vi utreda hur vindkraften kan samordnas med den övriga markanvändningens behov. Vi bereder det material som behövs i planläggningen och betalar kostnaderna för planläggningen av vindkraften.

Vindkraftsområden på statens mark ligger normalt rätt långt från bosättning. Vanliga typer av markanvändning i dessa områden är rekreation, såsom jakt, bärplockning och friluftsliv, samt i norr även renskötsel. Vi diskuterar med användarna och reder ut vilka områden som är värdefulla samt beaktar i mån av möjlighet dessa när vi väljer platser för vindkraftverk i regionen. Vi fastställer vilka miljövärden, olika skyddsområden, fågel- och växtarter som kräver skydd och hänsyn eller viktiga biotoper det finns i terrängen och undviker att påverka dessa. Vi planerar, genomför och rapporterar i detalj om dessa uppgifter i den lagstadgade miljökonsekvensbedömningen och i planläggningsprocessen.

Alla typer av markanvändning kan fortsätta i ett vindkraftsområde. Det är tillåtet att röra sig fritt, utom under byggnadsskedet när byggplatsen är i användning. Området kring transformatorstationen inhägnas för säkerhets skull.

För många kommuner är fastighetsskatten som betalas på vindkraften den morot som behövs för att förespråka vindkraftverk. Fastighetsskatten kan uppgå till tiotusentals euro årligen för ett vindkraftverk. I moderna vindkraftsparker försöker vi normalt planera flera tiotals vindkraftverk. I vindkraftsparker med tio vindkraftverk behövs i genomsnitt två personer som sköter underhållet. I byggskedet sysselsätter vindkraftsparken naturligtvis betydligt flera personer.

Lönsam affärsverksamhet

Vindkraften är numera lönsam affärsverksamhet som inte behöver bidrag. Flera av de nya vindkraftsparkerna producerar el som redan på förhand sålts till stora elförbrukare med långa avtal. Exempelvis kommer 60 procent av den el som produceras av Piiparinmäki vindkraftspark, som ska byggas på statens mark, att säljas till teknologijätten Google.

De närmaste åren byggs 400 megawatt ny vindkraft på statens mark och projektutvecklingspotentialen för den närmaste framtiden är cirka 900 megawatt. När dessa kraftverk står färdiga har mer än en miljard euro investerats i vindenergi som produceras på statens mark. Dessutom har byggarbetena sysselsatt tusentals personer och haft stor positiv inverkan på den regionala ekonomin.

Forststyrelsens roll är att utveckla projekten till byggnadsskedet. Det innebär att vi söker lämpliga områden för vindkraftsproduktion, sköter konsekvensbedömnings- och planläggningsprocessen, planerar hur kraftverken ska placeras, planerar vägnätet och elanslutningarna samt ansöker om nödvändiga tillstånd, bland annat bygglov. Vi betalar också kostnaderna för dessa åtgärder. Efter dessa skeden konkurrensutsätter vi projektet och säljer projekträttigheterna. Marken byter däremot inte ägare: i stället behåller staten marken och tar ut arrende för den, vilket utgör en del av det resultat som Forststyrelsen intäktsför till staten.

Nyttiga länkar

Kontakt

Otto Swanljung

Vindkraftschef

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
Konsernitoiminnot
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394643

Pertti Tapio

Projektledare för vindkraftsverksamheten

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206395302

Sivi Oikarinen

Utvecklingsexpert

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PB 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394366

Ville Koskimäki

Vindkraft projektutvecklingschef

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206394021

Olli-Matti Tervaniemi

Miljöexpert

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396025

Ville Kokkonen

Vindkraftsexpert

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394190