Klimatlösningar och välmående med hjälp av vindkraft

Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle fram till 2035. Forststyrelsen främjar målet med att uppnå klimatneutralitet genom att bland annat möjliggöra en utökning av produktionen av förnybar energi i form av vindkraft på statens land- och vattenområden.

Vi mångdubblar produktionen av vindkraft på statens marker

Med vårt klimatprogram bidrar vi till att uppnå klimatneutralitet före 2035 genom att öka produktionen av ren energi.

Forststyrelsens klimatprogram

Vi har lång erfarenhet av projektutveckling av vindkraft. Vi har deltagit i utvecklingen av mer än 10 procent av den vindkraftskapacitet som installerats i Finland före början av 2022. På statens mark som vi förvaltar finns det för närvarande (03/2024) 173 installerade vindkraftverk som totalt producerar energi som motsvarar elkonsumtionen i cirka 86 000 eluppvärmda småhus.

De närmaste åren byggs tiotals nya vindkraftverk på statens mark. På kort och lång sikt projektutvecklingspotentialen är flera tusen megawatt på land och även 10 000 MW till sjös. När dessa kraftverk står färdiga har mer än en miljard euro investerats i vindenergi som produceras på statens mark. Dessutom har byggarbetena sysselsatt tusentals personer och haft stor positiv inverkan på den regionala ekonomin.

Vi arbetar aktivt och ansvarsfullt i affärer till förmån för miljö, samhälle och människor. I all vår verksamhet följer vi Forststyrelsens uppförandekod, som innehåller våra huvudprinciper för ansvarsfull och etisk verksamhet.

Klimatlösningar med förnybar energi

Vindkraftsdata grafiskt. Siffrorna finns också på sidorna

Forststyrelsen intar en ansvarsfull roll inom projektutvecklingen av vindkraft

Forststyrelsens roll är att utveckla projekten till byggnadsskedet. Det innebär att vi söker lämpliga områden för vindkraftsproduktion, sköter konsekvensbedömnings- och planläggningsprocessen, planerar hur kraftverken ska placeras, planerar vägnätet och elanslutningarna samt ansöker om nödvändiga tillstånd, bland annat bygglov. Vi betalar också kostnaderna för dessa åtgärder. Efter dessa skeden konkurrensutsätter vi projektet och säljer projekträttigheterna. Marken byter däremot inte ägare: i stället behåller staten marken och tar ut arrende för den, vilket utgör en del av det resultat som Forststyrelsen intäktsför till staten.

Planering innebär samarbete

Vindkraftsområden på statens mark ligger normalt rätt långt från bosättning. Vanliga typer av markanvändning i dessa områden är rekreation, såsom jakt, bärplockning och friluftsliv, samt i norr även renskötsel. Vi diskuterar med användarna och reder ut vilka områden som är värdefulla samt beaktar i mån av möjlighet dessa när vi väljer platser för vindkraftverk i regionen.

Vi fastställer vilka miljövärden, olika skyddsområden, fågel- och växtarter som kräver skydd och hänsyn eller viktiga biotoper det finns i terrängen och undviker att påverka dessa. Vi strävar alltså efter att skapa en så heltäckande bild av områdets användning som möjligt så att vi kan minimera den eventuella inverkan som vindkraftverket kan tänkas medföra för övrig verksamhet. I de här diskussionerna hittas ofta också samarbetsmöjligheter, exempelvis kan vägnätet förbättras för att betjäna befolkningen i så vid utsträckning som möjligt.

De ovan nämnda åtgärderna planeras, genomförs och rapporteras i detalj i den lagstadgade miljökonsekvensbedömningen och i planläggningsprocessen.

Alla typer av markanvändning kan fortsätta i ett vindkraftsområde. Det är tillåtet att röra sig fritt, utom under byggnadsskedet när byggplatsen är i användning. Området kring transformatorstationen inhägnas för säkerhets skull.

Fördelarna med vinkraft är betydande

Vindkraften är numera lönsam affärsverksamhet som inte behöver bidrag. Flera av de nya vindkraftsparkerna producerar el som redan på förhand sålts till stora elförbrukare med långa avtal. Exempelvis kommer 60 procent av den el som produceras av Piiparinmäki vindkraftspark, som ska byggas på statens mark, att säljas till teknologijätten Google.

Den fastighetsskatt som betalas för vindkraft är också en viktig inkomstkälla för många kommuner. Den kan uppgå till tiotusentals euro årligen för ett vindkraftverk. I moderna vindkraftsparker försöker vi normalt planera flera tiotals vindkraftverk. I vindkraftsparker med tio vindkraftverk behövs i genomsnitt två personer som sköter underhållet. I byggskedet sysselsätter vindkraftsparken naturligtvis betydligt flera personer.

Även många kommuner har som mål att övergå till att bli klimatneutrala. Vindkraftverk på en kommuns område leder till avsevärt mindre kommunvisa utsläpp i kolbalansen.

Nyttiga länkar

Kontakt

Otto Swanljung

Direktör, Fastighetsutveckling

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405601715

Executiv assistent: Helena Pallari, tel. +358503960011

Markku Tuominen

Vindkraftschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358407234895

Tf. Direktör för vindkraftsverksamheten (från 11.4.2024)