Forststyrelsen verkar i allmänna vattenområden

Områdena innanför Finlands territorialvattengräns kallas allmänna vattenområden. Utanför dem finns Finlands ekonomiska zon som regleras enligt andra principer. De allmänna vattenområdena ligger förutom i haven även i de stora insjöfjärdarna.

De allmänna vattenområdena jämte bottnarna är finska statens egendom, med undantag av vattenområdena som ägs av landskapet Åland. Forststyrelsen förvaltar de havsområden som ligger innanför Finlands territorialvattengräns på statens vägnar och sköter ägarens uppgifter. Det finns en färdig lagstiftning för utbyggnad av havsbaserad vindkraft i allmänna vattenområden, enligt vilken vi kan agera.

Enligt miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har Finland utmärkta möjligheter att bli en stormakt för ren energi. Projekt för ren energi påverkas på ett avgörande sätt av tillgången på och priset på ren el, smidiga tillstånd samt goda överföringsförbindelser. Havsvindkarft spelar en betydande roll i denna vision. Därför lanserar den finska regeringen projekt för att förbättra sina förutsättningar för tillväxt.

Lagstiftningsarbetet för den ekonomiska zonen inleds

Havsvindkraftsföretagens intresse för den ekonomiska zonen har ökat, även om områdena ligger längre bort från kusten och elöverföringssträckan är längre än i projekt som gäller territorialvatten. Inom den ekonomiska zonen iakttas lagen om Finlands ekonomiska zon. Tillståndsprocessen för ekonomisk verksamhet skapades för länge sedan – i lagen om ekonomiska zoner som trädde i kraft 2005 – och den skapades inte med tanke på havsvindprojekt. Därmed ger lagstiftningen inte alltid tydliga lösningar på de frågor som kommersiell användning lyft fram.

Arbets- och näringsministeriet inledde i slutet av oktober ett lagstiftningsprojekt som gäller havsvindkraft i den ekonomiska zonen. Målet är att bereda en lag som reglerar förfarandena för indelning av områden i den ekonomiska zonen. Dessutom skulle lagen fastställa de tillstånd som behövs för havsvindprojekt i den ekonomiska zonen samt försätta den ekonomiska zonen, med tanke på skatte- och avgiftspraxis, på samma nivå som de allmänna vattenområdena.

Arbetsgruppen söker metoder för att främja havsvindkraft

Samtidigt som arbets- och näringsministeriet inledde lagstiftningsarbetet utnämnde miljö- och klimatminister Kai Mykkänen en arbetsgrupp för havsvindkraft för att utreda metoder som strävar efter att främja havsvindkraft. Avsikten är att arbetsgruppen ska slutföra sitt uppdrag i slutet av juni 2024. Forststyrelsen deltar i arbetsgruppen.

Arbetsgruppens utgångspunkt är att havsbaserade vindkraftverk byggs på marknadsvillkor. Betydande och långvariga projekt förutsätter dock “en tydlig och förutsägbar verksamhetsmiljö samt den infrastruktur som krävs för att bygga och underhålla projekten”.

Havsvindkraften ska också samordnas med andra marina funktioner för att minimera olägenheter. Arbetsgruppens uppgift är att i detta syfte sammanställa åtgärder av de olika parterna.

Även andra stater har rättigheter inom den ekonomiska zonen

Finlands ekonomiska zon är ett internationellt havsområde vars gränser bestäms enligt avtalen mellan Finland och övriga stater (Sverige, Estland och Ryssland). Utöver de egna territorialvattnen har Finland fulla rättigheter till naturtillgångar och jurisdiktion även inom den ekonomiska zonen. Finsk lag tillämpas på skyddet av den marina miljön inom den ekonomiska zonen.

Andra staters rättigheter inom Finlands ekonomiska zon är frihet till sjöfart och överflygning samt frihet att lägga ut undervattenskablar och rörledningar. Dessutom har andra stater rättighet att använda havet inom den ekonomiska zonen på annat sätt. Detta gäller i de fall då användningen hänför sig till användning av havet som godkänts i internationell rätt och som överensstämmer med bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention.