Forststyrelsen har ett omfattande nätverk av skogsbilvägar

Ett väl underhållet vägnät är en förutsättning för tillförlitliga virkesleveranser året om och i allmänhet för idkande av skogsbruk. I de områden som Forststyrelsen förvaltar finns cirka 36 000 kilometer skogsvägar och cirka 1 000 broar.

Flygbild av ett vidsträckt skogsområde med små sjöar, en skogsväg och avverkade områden.

Vi satsar ungefär 17 miljoner euro om året på att underhålla och bygga nätverket av skogsbilvägar. Förutom våra egna skogsvägar Forststyrelsen är också delägare i ett stort antal privatvägar. 

Målet är att sköta det mest trafikerade vägnätet med vägunderhållsåtgärder, så att behovet av grundlig förbättring minskar. Vi underhåller skogsvägarna bland annat genom att sladda och hyvla vägarna samt förnya vägytorna. Vinterunderhållet består huvudsakligen av plogning. Varje år repareras några hundratal kilometer vägar. 

Förbättringen av skogsvägarna är också ett förbereda sig för klimatförändringen. Å ena sidan ska vägarna klara regniga höstar och milda vintrar med menföre, å andra sidan är avsikten att använda skogsvägarna i allt högre grad till transporter med allt tyngre timmerbilar. Transport med större fordon minskar behovet av bränsle, vilket minskar utsläppen som virkestransporterna orsakar. Forststyrelsen har deltagit i försök med HCT-transporter (High Capacity Transport) och använder dessutom tågtransport när det är möjligt.  

Vi utvecklar aktivt planeringen, underhållet och byggandet av skogsvägar. I planeringen använder vi allt oftare mätning med fallvikt, markscanning för att bedöma bärbarheten hos olika lager och videotolkning för att bedöma vägens geometri, förmåga att torka upp, ytans skicks och slybildning.  

Vi överväger besluten att bygga nya vägar mycket omsorgsfullt; under de senaste åren har vi byggt drygt 100 kilometer nya vägar årligen.  

Nätverket av skogsvägar har visat sig vara nödvändigt för snabbt släckningsarbete vid skogsbrand. Den rekordtorra sommaren 2018 förde med sig många skogsbränder, men till ytan var de små. 

Skogsbilvägarna är till för alla 

De vägar som byggts för skogsbruket har visat sig utgöra en viktig infrastruktur för rekreationen på statens marker.  

Vi har följt upp användningen av skogsbilvägarna i samband med att naturresursplanerna utarbetats. Enligt resultaten av uppföljningarna är rekreationsanvändarna, det vill säga bland annat jägare, bärplockare och svampplockare, den största gruppen användare av Forststyrelsens vägnät: utredningarna visar att skogsvägarna används till 85 procent för andra ändamål än skogsbruk. 

Det är svårt att uppskatta antalet besök i mångbruksskogarna exakt, men enligt utredningarna av skogsvägarnas användning som gjorts i samband med naturresursplanerna uppskattades antalet besök årligen till cirka en halv miljon i Kajanaland, cirka en miljon i södra Finland samt cirka 900 000 i Norra Österbotten och Lappland.  

Användningen av skogsvägar 

En skogsväg på våren. En timmerhög vid vägkanten och träd av olika ålder utmed vägen.

Det är viktigt att beakta alla nedan nämnda punkter med tanke på användningen av de skogsvägar som Forststyrelsen underhåller. Andra väghållare kan ha delvis olika principer för användningen av motsvarande vägar. 

Användning av väg och parkering 

 Privatpersoners vanliga användning för persontrafik är avgiftsfri. 

På skogsvägar får man röra sig till fots, på cykel och med motorfordon som är godkända för vägtrafik. På grund av timmer- och jordmaterialtransporter avviker skogsvägarnas konstruktion och underhåll i viss mån från vägar som är avsedda för allmän trafik. Vi försöker bygga vägarna med hög bärighet. Därför använder vi ytmaterial som är grövre än normalt.  

På grund av det begränsade underhållet är det en god idé att vara beredd på gropar, småsten och jordstenar samt andra oväntade riskfaktorer. Därför är det också viktigt att alltid anpassa hastigheten efter situationen. Till största delen är skogsvägar byggda för hastigheter på högst 40 km/h. 

Föraren har själv ansvaret för trafiken på en skogsväg. Föraren måste vara försiktigare än på vägar som i första hand är avsedda för persontrafik. Kom ihåg att vägen också trafikeras av stora timmerbilar och andra tunga maskiner. Det är inte tillåtet att parkera personbilar vid vägkanten eller på vändplatser och avlägg så att det blir svårare för stora fordonskombinationer att ta sig fram och arbeta. 

Vägavgift för tunga fordon   

För transport av industritimmer och jordmaterial uppbärs en vägavgift som är baserad på transportvolymen och -sträckan. Ett avtal om användningen av vägen och betalningssättet ska ingås på förhand med Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s lokala teamchef. 

Menföre och andra begränsningar av väganvändningen 

En vinterväg med fordonsramper som placerats ut där vägen går över en bäck.
En vinterväg med fordonsramper.

 Endast en liten del av skogsvägarna håller för trafik året om. Beroende på det geografiska läget håller 10–20 procent av hela vägnätet för trafik året om. 

I regel finns inga bommar som hindrar trafik på Forststyrelsens skogsvägar. Vägarna ska inte användas när de mjukats upp av regn och naturligtvis inte heller under menförestiden. 

På skogsvägar finns det mycket få trafikmärken. Vid broar som inte håller för tung trafik har vi försökt placera ut skyltar som anger viktbegränsningen. Viktbegränsningsskyltar finns ändå inte nödvändigtvis vid alla broar och vägtrummor. 

I renskötselområdet kan det finnas grindar i renstängslet där stängslet går över en skogsväg. Kom ihåg att alltid stänga grinden efter att du kört igenom den.