Planering av havsområden

Genom havsplanering vill vi gynna hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön. Forststyrelsen deltar i planeringen av statens allmänna havsområden.

För närvarande är totalt tre havsplaner under arbete i Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten gör upp en gemensam plan; Satakunta och Egentliga Finland en annan. Nyland och Kymmenedalen gör upp en egen plan. Planerna görs upp i samarbete med kustens landskapsförbund före slutet av mars 2021. Åland gör upp sin egen plan. 

I havplaneringen fästs uppmärksamhet vid havsområdets särdrag, växelverkan mellan land och hav samt försvarsmaktens behov. Havsplaneringen granskar vilka behov det finns inom olika användningsområden – såsom energisektorn, sjötrafiken, fisket och vattenbruket, turismen, rekreationen och naturvården – och försöker samordna dessa.  

Gemensam planering ger stor nytta. Den minskar konflikterna mellan olika sektorer och skapar synergier mellan olika funktioner. Planeringen gynnar investeringar och skapar klara regler för dem, ökar samarbetet över statsgränserna och förbättrar miljövården. 

Intressentgrupperna samarbetar inom samarbetsnätverket för havsplanering, vars sammansättning kompletteras hela tiden. I samarbetsnätverket ingår flera representanter för Forststyrelsens Fastighetsutveckling och Naturtjänster. 

Samarbetet kring havsplaneringen styrs av en koordinationsgrupp. Gruppens medlemmar är tjänstemän som ansvarar för planering vid kustens landskapsförbund och representanter för miljöministeriet. Samarbetet koordineras av Egentliga Finlands förbund.  

Bestämmelser som reglerar havsplaneringen finns i markanvändnings- och bygglagen. Miljöministeriet svarar för den allmänna utvecklingen och styrningen av havsplaneringen. Dessutom svarar miljöministeriet för samarbetet med grannländerna inom havsplaneringen.