Tillstånd behövs för verksamhet på Forststyrelsens områden

Man har i allmänhet rätt att röra sig fritt enligt allemansrätten på statens marker och vatten som förvaltas av Forststyrelsen. På naturskyddsområden och på vissa andra särskilda områden kan det finnas begränsningar som grundar sig på t.ex. naturvårdslagen, bestämmelserna om inrättande av naturskyddsområden eller ordningsstadgar.

Med hjälp av Forststyrelsens karttjänster kan man se, om evenemangsstället är i statens naturskyddsområde:

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd.

Tillstånd ansöks genom en skriftlig tillståndsansökan som man kan fylla i antingen på nätet eller i pdf-form:

För småskaliga friluftsevenemang behövs inget tillstånd och dessa behöver inte anmälas till Forststyrelsen. Man bör dock anmäla större evenemang och camping av större grupper ca. 2 månader före evenemanget. Så kan det undvikas att evenemangen överlappar varandra och att det uppstår trängsel. Några evenemang kräver också ett tillstånd.

I allmänhet får man lägga ut geocacher på statliga naturskyddsområden men man ska anmäla det till Forststyrelsen per e-post. Om man lägger ut geocacher på annan statlig mark än naturskyddsområden, behövs den här anmälan inte.

Tillstånd för naturskyddsområden och specialtillstånd för lokala invånare

Forststyrelsen fungerar som myndighet i fråga om de offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts den. Sådana uppgifter är bl.a. tillståndsärenden som ankommer på naturskyddsområdenas innehavare samt på andra områden, t.ex. övre Lappland och skärgården, tillståndsärenden som hänför sig till lokalbefolkningens lagstadgade privilegier. Dessa tillstånd ska vanligen sökas skriftligen och de behandlas som myndighetsärenden. Tillståndsbeslutet är skriftligt och det åtföljs av en besvärsanvisning.

I naturvårdslagen och bestämmelserna om inrättande av naturskyddsområden som bygger på den, bestäms om tillståndskrävande undantag från naturskyddsområdenas fridlysningsbestämmelser. Forststyrelsen kan bevilja tillstånd att:

  • röra sig på områden som berörs av begränsningar t.ex. i samband med forskningsverksamhet
  • fånga eller döda djur eller samla svampar eller växter för forskning (s.k. forskningstillstånd)
  • decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten blivit skadlig
  • fiska även på annat sätt än genom mete eller pimpelfiske
  • ta hand om vilt som fällts inom området i samband med jakt
  • uppföra byggnader och konstruktioner som behövs för renskötseln
  • utföra geologiska undersökningar och bedriva malmletning
  • landa med luftfarkost
  • restaurera och renovera byggnader och konstruktioner.

Tillståndsavgifter

För tillstånd som ges som Forststyrelsens förvaltningsbeslut tas en avgift ut enligt miljöministeriets avgiftsförordning eller jord- och skogsbruksministeriets avgiftsförordning. Tillstånd som beviljas för forsknings- eller utbildningsändamål samt för decimering av en art som ökat i skadlig omfattning är avgiftsfria.

Fiske- och jakttillstånd samt tillstånd för snöskoterspår

Tillstånden för fiske, jakt och användningen av snöskoterspår är Forststyrelsens mest efterfrågade tillstånd. De är i huvudsak avgiftsbelagda och de säljs via vår webbplats Eräluvat.fi.

Mer information