Övriga skyddsområden

Utöver nationalparkerna finns det också många andra naturskyddsområden i Finland. När det gäller statens övriga skyddsområden varierar deras karaktär liksom målen för skyddet. De flesta verkställer statsrådets beslut om de olika skyddsprogrammen. Somliga har även inrättats för att skydda områden som står utanför skyddsprogrammen.

Största delen av de nya skyddsområden som inrättas med stöd av naturvårdslagen klassificeras som statens övriga skyddsområden. Forststyrelsen förvaltar cirka 3 000 objekt som har reserverats för naturskydd och som inte ännu inrättats som naturskyddsområden.

På statens marker finns dessutom skyddsobjekt som fredats genom Forststyrelsens egna beslut och inte med stöd av naturvårdslagen. Sådana är till exempel statens skyddsskogar.

Privata naturskyddsområden

Privata naturskyddsområden inrättas på markägarens ansökan och genom beslut av NTM-centralen på kommunal eller privat mark eller mark som tillhör en sammanslutning. Dessa områden är av mycket varierande slag, från naturreservatsliknande fågelskyddsområden till herrgårdsparker med värdefullt traditionellt landskap. Ibland är dessa områden direkt anslutna till statens naturskyddsområden och kan ha gemensamma serviceanläggningar med dem.

Största delen av privata naturskyddsområden är belägna i landets södra delar.

Forststyrelsens Naturtjänster kan sköta också privata naturskyddsområden i samarbete med markägaren.

Mera information