Skogscertifiering och miljösystem

Skogcertifikatet är ett tecken på att träråvaran kommer från skogar som skötts på ett hållbart sätt. Alla Forststyrelsens skogar är certifierade i enlighet med internationell PEFC-systemet. Vi också använder ett miljösystem som är förenligt med standarden ISO 14001.

PEFC-sertifikaatin logo

I det Certifikat för skötsel och användning av skog som Forststyrelsen Skogsbruk Ab har beviljats finns många konkreta krav. Av dessa betonas särskilt bevarandet av värdefulla livsmiljöer som är viktiga för skogsnaturens mångfald och vattenvården, skogarnas avkastningsförmåga samt samordningen av naturnäringar och skogsbruk. Hur väl vi har uppfyllt dessa krav utvärderas av en utomstående revisor varje år. Certifikatet är ett bevis på att träråvaran kommer från hållbart brukad skog. 

Utöver god skogsvård ingår också ett system där kan följa virkets ursprungskedja i Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s PEFC-certifieringssystem (Chain of Custody). Vi kan spåra virkets ursprung från skogen ända fram till slutprodukten. Med hjälp av systemet kan man bevisa att det virke som Forststyrelsen levererar har ett lagligt och känt ursprung. Med hjälp av systemet följer vi också upp andelen certifierat virke som levereras till kunden.

Certifikater

Certifikat nr 8305-04 för skötsel och användning av skog uppfyller kraven i standarderna PEFC FI 1001:2014 v3 och PEFC FI 1002:2014.

Certifikat för skötsel och användning av skog (pdf)

Certifikat nr 7743-03 för virkets ursprungskedja grundar sig på standarderna PEFC ST 2002:2013 och PEFC ST 2001:2008 v2.

Certifikat för virkets ursprungskedja (pdf)

Ursprungslandet för virket som Forststyrelsen Skogsbruk Ab levererar är Finland och vi driver virket i områden som förvaltas av Forststyrelsen. Forststyrelsen Skogsbruk Ab förbinder sig att iaktta kraven i standarden angående de anställdas hälsa, säkerhet och rättigheter. Även ursprungskedjan revideras årligen av beviljaren av certifikatet och kunderna samt med interna kontroller. Leveranserna av gagnvirke innehåller tall, gran, björk, asp, sibirisk lärk och contortatall. Levererad energived kan utöver de ovan nämnda arterna också innehålla al, vide och rönn.

Miljösystem ISO 14001

Forststyrelsen använder ett miljösystem som är förenligt med standarden ISO 14001. Utifrån detta fastställer vi hur miljöfrågorna ska tas med i resultatområdenas verksamhet.

Systemets kärna är miljöpolitiken, som inkluderar miljöfrågornas viktigaste huvudpunkter. Enligt miljösystemets krav ska vi fastställa viktiga miljöaspekter på all verksamhet och vilka metoder vi använder till att följa upp dessa. I praktiken sammanfattar vi beaktandet av miljön i miljömålen, som fastställs utifrån miljöpolitiken och bekräftas årligen.

Forststyrelsens strategiska miljömål är:

  • att bevara och utveckla den biologiska mångfalden
  • beredskap inför klimatförändringen och åtgärder för att stävja den.

Utifrån dessa strategiska mål fastställer vi årligen preciserade miljömål för de olika resultatenheterna. Dessa miljömål integreras i den praktiska verksamheten med hjälp av anvisningar och utbildning. Varje år urvärderar utfallet av miljömålen och resultaten samlar vi i en miljöbesiktning, där vi också fastställer de viktigaste miljöfrågorna som behöver utvecklas. På detta sätt verkställer vi principen för ständig förbättring som fastställts i miljösystemet.

Vårt gällande certifikat har beviljats av Kiwa Inspecta.