Metsäsertifiointi ja ympäristöjärjestelmä

Metsäsertifikaatti on osoitus siitä, että metsiä käytetään kestävästi ja vastuullisesti. Kaikki Metsähallitus Metsätalous Oy:n talouskäytössä olevat monikäyttömetsät on sertifioitu kansainvälisen PEFC-järjestelmän mukaisesti. Meillä on myös käytössä ISO 14001 standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä sekä sertifioitu ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmä.

PEFC-sertifikaatin logo

Metsähallitus Metsätalous Oy:lle myönnetyssä Metsien hoidon ja käytön sertifikaatissa on lukuisia konkreettisia vaatimuksia, joiden täyttymistä arvioi ulkopuolinen auditoija vuosittain. Erityistä huomiota kiinnitetään metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja vesien suojeluun, metsien tuottokyvyn säilymiseen sekä luontaiselin­keinojen ja metsätalouden yhteensovittamiseen. Sertifikaatti on merkki siitä, että puuraaka-aine on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.

Metsähallitus toimii kansainvälisessä PEFC-metsäsertifikaattijärjestelmässä sekä PEFC Suomen jäsenenä että hallituksen jäsenenä, ja olemme myös PEFC-kehittämistyöryhmän jäsen. Kehittämistyöryhmä on kiinteästi mukana PEFC:n strategiauudistuksissa ja standardimuutoksissa. Olemme osallistuneet myös FSC:n standardikehitystyöhön asiantuntijajäsenenä.

Hyvän metsänhoidon lisäksi Metsähallitus Metsätalous Oy:n PEFC-sertifiointijärjestelmään kuuluu puun alkuperän seurantajärjestelmä (Chain of Custody). Sen avulla pystytään todentamaan, että asiakkaalle toimitettu puu on peräisin laillisista ja tunnetuista lähteistä. Puun alkuperä voidaan jäljittää metsästä aina lopputuotteeseen asti. Lisäksi järjestelmän avulla seurataan asiakkaalle toimitetun sertifioidun puutavaran osuutta.

PEFC-sertifikaatit

Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsien hoidon ja käytön sertifikaatti nro 8305-06 täyttää PEFC FI 1002:2024 -standardin vaatimukset

Metsien hoidon ja käytön sertifikaatti (pdf, 2 Mt)

Puun alkuperäketjun sertifikaatti No. INS-PEFC-COC-207743 täyttää PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks- ja PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody -standardien vaatimukset.

Puun alkuperäketjun sertifikaatti (pdf)

Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimittaman puun alkuperämaa on Suomi, ja puu korjataan Metsähallituksen hallinnoimilta alueilta. Metsähallitus Metsätalous Oy sitoutuu noudattamaan standardissa määriteltyjä työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja oikeuksiin liittyviä vaatimuksia. Myös alkuperäketjua auditoidaan vuosittain sertifikaatin myöntäjän ja asiakkaiden toimesta sekä sisäisin auditoinnein. Ainespuun toimitukset sisältävät mäntyä, kuusta, koivua, haapaa, siperianlehtikuusta ja kontortamäntyä. Toimitettu energiapuu voi sisältää edellisten lisäksi leppää, pajua ja pihlajaa.

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001

Metsähallituksella on käytössä ISO 14001 standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Tämän perusteella määritellään ympäristöasioiden sisällyttäminen kaikkien vastuualueiden toimintaan.

ISO14001-ympäristöjärjestelmä

Metsähallituksen ISO14001-sertifikaatti no. 7744-07 (pdf)

Järjestelmän ydin on vastuullisuuspolitiikka, joka sisältää ympäristökysymysten oleellisimmat pääkohdat. Ympäristöjärjestelmän vaatimusten mukaisesti määritetään kaiken toiminnan merkittävät ympäristönäkökohdat ja niiden seurantamenetelmät. Käytännön tasolla ympäristön huomioiminen kiteytyy vastuullisuuspolitiikasta johdettaviin vuosittain vahvistettaviin ympäristötavoitteisiin.

Metsähallituksen strategiset ympäristötavoitteet ovat:

  • Lisäämme luonnon monimuotoisuutta ja hillitsemme luontokatoa
  • Edesautamme Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamista hillitsemällä ilmastonmuutosta.
  • Luomme mahdollisuuksia kestävälle luonto- ja erämatkailulle.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella määritetään vuosittain vastuualuekohtaiset tarkennetut ympäristötavoitteet, jotka viedään käytännön toimintaan ohjeistuksen ja koulutuksen kautta. Ympäristötavoitteiden toteutuminen arvioidaan vuosittain, ja tulokset koostetaan ympäristökatselmukseen, jossa myös määritetään tärkeimmät ympäristöasioiden kehittämiskohteet. Tällä toimintatavalla toteutetaan ympäristöjärjestelmän määrittelemää jatkuvan parantamisen periaatetta.

Ympäristöjärjestelmän toteutumista seurataan säännöllisesti sisäisin auditoinnein. Järjestelmän toiminta varmistetaan vuosittain ulkoisella auditoinnilla, jonka perusteella myönnetään ISO 14001-sertifikaatti. Voimassa olevan sertifikaatin (sertifikaatti No. 7744-07) on myöntänyt Kiwa Inspecta Sertifiointi.

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+

ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmä

ETJ+ sertifikaatti (pdf)

Metsähallitus Metsätalous Oy:lla on käytössään sertifioitu energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä ETJ+. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja se täyttää yhdessä sertifioidun ISO 14001 ympäristöjärjestelmän kanssa energialainsäädännön velvoitteen energiakatselmuksesta.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n päämäärät energiatehokkuuden edistämiselle on määritelty energiapolitiikassa. Niiden mukaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy pyrkii ohjaamaan energiaintensiivistä puun korjuuta ja puun kuljetusta energiatehokkaampaan suuntaan, edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sekä vähentää matkustuksesta syntyviä päästöjä.

Energiatehokkuusjärjestelmän toteutumista seurataan sisäisissä auditoinneissa samanaikaisesti ympäristöjärjestelmän toteutumisen kanssa. Vuosittaisilla ulkoisilla arvioinneilla varmistetaan järjestelmän soveltuvuus ja toteutus sekä vahvistetaan sertifikaatti. Voimassa olevan sertifikaatin (No. 13135-01) on myöntänyt Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy.

Tutustu Metsähallitus Metsätalous Oy:n energiapolitiikkaan