Metsäsertifiointi ja ympäristöjärjestelmä

Metsäsertifikaatti on osoitus siitä, että metsiä käytetään kestävästi ja vastuullisesti. Kaikki Metsähallitus Metsätalous Oy:n talouskäytössä olevat monikäyttömetsät on sertifioitu kansainvälisen PEFC-järjestelmän mukaisesti. Meillä on myös käytössä ISO 14001 standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

PEFC-sertifikaatin logo

Metsähallitus Metsätalous Oy:lle myönnetyssä Metsien hoidon ja käytön sertifikaatissa on lukuisia konkreettisia vaatimuksia, joiden täyttymistä arvioi ulkopuolinen auditoija vuosittain. Erityistä huomiota kiinnitetään metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja vesien suojeluun, metsien tuottokyvyn säilymiseen sekä luontaiselin­keinojen ja metsätalouden yhteensovittamiseen. Sertifikaatti on merkki siitä, että puuraaka-aine on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.

Hyvän metsänhoidon lisäksi Metsähallitus Metsätalous Oy:n PEFC-sertifiointijärjestelmään kuuluu puun alkuperän seurantajärjestelmä (Chain of Custody). Sen avulla pystytään todentamaan, että asiakkaalle toimitettu puu on peräisin laillisista ja tunnetuista lähteistä. Puun alkuperä voidaan jäljittää metsästä aina lopputuotteeseen asti. Lisäksi järjestelmän avulla seurataan asiakkaalle toimitetun sertifioidun puutavaran osuutta.

Sertifikaatit

Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsien hoidon ja käytön sertifikaatti nro 8305-04 täyttää PEFC FI 1001:2014 v3 ja PEFC FI 1002:2014 standardien vaatimukset

Metsien hoidon ja käytön sertifikaatti (pdf)

Puun alkuperäketjun sertifikaatti No. 7743-03 täyttää PEFC ST 2002:2013 ja PEFC ST 2001:2008 v2 standardien vaatimukset.

Puun alkuperäketjun sertifikaatti (pdf)

Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimittaman puun alkuperämaa on Suomi, ja puu korjataan Metsähallituksen hallinnoimilta alueilta. Metsähallitus Metsätalous Oy sitoutuu noudattamaan standardissa määriteltyjä työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja oikeuksiin liittyviä vaatimuksia. Myös alkuperäketjua auditoidaan vuosittain sertifikaatin myöntäjän ja asiakkaiden toimesta sekä sisäisin auditoinnein. Ainespuun toimitukset sisältävät mäntyä, kuusta, koivua, haapaa, siperianlehtikuusta ja kontortamäntyä. Toimitettu energiapuu voi sisältää edellisten lisäksi leppää, pajua ja pihlajaa.

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001

Metsähallituksella on käytössä ISO 14001 standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Tämän perusteella määritellään ympäristöasioiden sisällyttäminen kaikkien vastuualueiden toimintaan.

Järjestelmän ydin on ympäristöpolitiikka, joka sisältää ympäristökysymysten oleellisimmat pääkohdat. Ympäristöjärjestelmän vaatimusten mukaisesti määritetään kaiken toiminnan merkittävät ympäristönäkökohdat ja niiden seurantamenetelmät. Käytännön tasolla ympäristön huomioiminen kiteytyy ympäristöpolitiikasta johdettaviin vuosittain vahvistettaviin ympäristötavoitteisiin.

Metsähallituksen strategiset ympäristötavoitteet ovat:

  • Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen
  • Ilmastonmuutos, siihen varautuminen ja sen hillitseminen.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella määritetään vuosittain vastuualuekohtaiset tarkennetut ympäristötavoitteet, jotka viedään käytännön toimintaan ohjeistuksen ja koulutuksen kautta. Ympäristötavoitteiden toteutuminen arvioidaan vuosittain, ja tulokset koostetaan ympäristökatselmukseen, jossa myös määritetään tärkeimmät ympäristöasioiden kehittämiskohteet. Tällä toimintatavalla toteutetaan ympäristöjärjestelmän määrittelemää jatkuvan parantamisen periaatetta.

Ympäristöjärjestelmän toteutumista seurataan säännöllisesti sisäisin auditoinnein. Järjestelmän toiminta varmistetaan vuosittain ulkoisella auditoinnilla, jonka perusteella myönnetään ISO 14001-sertifikaatti. Voimassa olevan sertifikaatin (sertifikaatti No. 7744-07) on myöntänyt Kiwa Inspecta Sertifiointi.