Tavoitteena kalankasvatuksen mahdollistaminen

Metsähallitus vastaa kansallisiin vesiviljelyn ja sinisen biotalouden strategioihin selvittämällä, löytyykö merialueilta vesiviljelyyn soveltuvia alueita, kehittämällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja vuokraamalla kalankasvatukseen soveltuvia alueita yrityksille.

Kala-alus kelluu kalankasvatusaltaan vieressä.
Kuva: Markus Kankainen, Luke

Valtioneuvosto on laatinut useita strategioita vesiviljelyn ja sinisen biotalouden kehittämiseksi.

 • Vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on lisätä kotimaisen kalankasvatuksen tuotantoa nykyisestä noin 8 miljoonasta kilosta 20 miljoonaan kiloon.
 • Biotalousstrategian (Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025) tavoitteena on omavaraisuuden lisääminen.
 • Merenhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 asettaa meren hoidolle tavoitteita mm. merialueiden hyvää tilaa koskien.

Metsähallitus edistää kalankasvatuksen edellytyksiä yleisillä vesialueilla

Metsähallitus on mukana useissa eri hankkeissa, joissa etsitään vastauksia vesiviljelyn kysymyksiin. Hallinnassamme on yli 2 miljoonaa hehtaaria yleisiä vesialueita meressä. Vesiviljelyyn soveltuvia kohteita haettaessa pohjana ovat Metsähallituksen yleiset merialueet lukuun ottamatta suojelualueita ja muita valtion erityistarpeisiin varattuja alueita.

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

 • Rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta (EMKR)
 • Konsortiossa mukana 9 kumppania, Metsähallitus partnerina
 • Ohjelman sisältönä avomerikasvatuksen kehittämistoimenpiteet jaettuna seuraaviin kokonaisuuksiin: Merikasvatuksen luvitus ja tuotantopaikat, avomerikasvatuksen teknologia, tehokas tuotantokierto ja tuotannon arvon lisääminen sekä muut kohdennetut innovaatiotoimet.

Lisätietoa vesiviljelyn innovaatio-ohjelmasta (merijakalatalous.fi)

Uki-hanke – Kalankasvatuksen toimintamallin kehittäminen Uudenkaupungin merialueella

 • EMKR-rahoitus
 • MH:n hankkeen ohjausryhmässä
 • Hankkeen sisältönä kalankasvatuksen toimintamallin kehittäminen jaettuna seuraaviin kokonaisuuksiin: valtio/kunta ympäristöluvan hakijana (toimintamallivaihtoehdot), tarkastelu eri tuotantovaiheille (poikaskasvatus, jatkokasvatus, talvisäilytys, satamatoiminnot) soveltuvista alueista ja ympäristöluvan hakemisen edellyttämien tietojen tuottaminen.

Lisätietoa Uki-hankkeen toimintamallista (PDF)

Kalavaltio-hanke

Vesiviljelyn sijainninohjaustyökalun tuottama kuva Suomen rannikosta ja sen edustalla olevista alueista. Pohjanlahden ja Perämeren alueet violetilla ja Suomenlahden alueet vihreällä.
FINFARMGIS:n piirtämä kuva.
 • EMKR-rahoitus
 • Mukana Luke, Syke ja Metsähallitus
 • Hanke selvittää valtion yleisten vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen ja kehittää vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmaa (FINFARMGIS: ekosysteemilähestymistapaan perustuva kalankasvatuksen sijainninohjaustyökalu)
 • Hankkeessa huomioidaan laajasti ympäristötekijöitä sekä sosiaalisia ja taloudellisia kriteereitä, joiden perusteella arvioidaan kestävät alueet ja tuotantomäärät kalankasvatukselle. 

Lisätietoa kalavaltio-hankkeesta (luke.fi)

Edellä esitellyt hankkeet täydentävät toisiaan. Esimerkiksi Vesiviljelyinnovaatio-ohjelmassa luotua FINFARMGIS-paikkatietosovellusta hyödynnetään Kalavaltio-hankkeessa, kun tarkastellaan merialueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen.

Luonnonvarakeskuksen karttakuva optimaalisista merialueista suurille kalankasvatuslaitoksille FINFARMGIS-analyysin mukaan (jpg).

Metsähallitus mukana myös merialuesuunnittelussa

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma valmistui vuonna 2020. Manner-suomen suunnitelma koostuu kolmesta suunnitelmasta: yksi suunnitelmista sisältää Suomenlahden, toinen Saaristomeren ja eteläisen Selkämeren ja kolmas pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren. Ahvenanmaa laati oman suunitelmansa.  

Manner-Suomen suunnitelmat laadittiin maakuntaliittojen johdolla laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja niissä sovitetaan yhteen eri toimialojen, kuten energia-alan, meriliikenteen, kalastuksen ja vesiviljelyn sekä matkailun ja virkistyskäytön tarpeita. Tarkastelun kohteina olivat myös mm. ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen.

Lisätietoa merialuesuunnittelusta (merialuesuunnittelu.fi)

Yhteydenotot

Jani Viisanen

Kaavoitusinsinööri

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 36 (Kauppakatu 32)
40101 Jyväskylä

Puh. 0206394626

Lue lisää työstämme merialueilla

Vastaamme meri- ja sisävesiluonnon suojelusta ja kartoituksesta sekä hoidamme omistajan tehtäviä kiinteistöasioissa yleisillä vesialueilla.

Osallistumme Itämerihaasteeseen viidellä linjauksella, jotka sisältävät toimenpiteitä konkreettisista kunnostustöistä ohjeistukseen ja valvontaan.