Vårt mål är att möjliggöra fiskodling

Forststyrelsen ansvarar för de nationella strategierna för vattenbruk och blå bioekonomi genom att utreda om det finns havsområden som lämpar sig för vattenbruk, utveckla samarbetet mellan olika intressentgrupper och arrendera ut lämpliga områden för fiskodling till företag.

Ett fiskefartyg ligger vid en fiskodlingsbassäng.
Bild: Markus Kankainen, Luke

Statsrådet har gjort upp flera strategier för att utveckla vattenbruket och den blå bioekonomin.

 • Syftet med Vattenbruksstrategin 2022 är att öka den inhemska fiskodlingens produktion från nuvarande cirka 8 miljoner kilo till 20 miljoner kilo.
 • Bioekonomistrategin (Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025) har som mål att öka självförsörjningsgraden.
 • Havsförvaltningsplanen 2016–2021 ställer upp mål för bland annat statusen i den marina miljön.

Forststyrelsen gynnar förutsättningarna för fiskodling i allmänna vattenområden

Forststyrelsen förvaltar mer än två miljoner hektar allmänna vattenområden i havet. Forststyrelsen har som mål att fokusera på de nationella strategierna genom att utreda om det finns havsområden som lämpar sig för vattenbruk, utveckla samarbetet mellan olika intressentgrupper och arrendera ut lämpliga områden för fiskodling till företag. Letandet efter lämpliga områden utgår från Forststyrelsens allmänna havsområden med undantag av skyddsområden och andra områden som reserverats för statens särskilda behov.

Forststyrelsen deltar i flera projekt som söker svar på frågorna kring vattenbruk.

Innovationsprogrammet för vattenbruk

 • Finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
 • I konsortiet ingår nio samarbetspartner, bland dem Forststyrelsen
 • Programmet består av utvecklingsåtgärder för odling på öppet vatten som är indelade i följande grupper: tillstånd och produktionsställen för odling i havet, teknik för odling på öppet vatten, effektiv produktionscykel och ökning av produktionsvärdet samt annan riktad innovationsverksamhet.

Mer information om innovationsprogrammet för vattenbruk (merijakalatalous.fi)

Projektet för utveckling av fiskodlingskoncept i havsområdet utanför Nystad

 • EHFF-finansiering
 • Forststyrelsen ingår i projektets styrgrupp
 • Projektet består av åtgärder för utveckling av fiskodlingskonceptet som är indelade i följande grupper: staten/kommuner ansöker om miljötillstånd (alternativa koncept), granskning av områden som är lämpliga för olika produktionsskeden (yngelodling, vidareodling, vinterförvaring, hamnverksamhet) och framtagning av uppgifter som behövs för ansökan om miljötillstånd.

Mer information om fiskodling på Finlands Fiskodlarförbund rf:s webbplats (kalankasvatus.fi, pdf)

Projektet Kalavaltio

En bild av Finlands kust och områdena utanför kusten producerad av ett lokaliseringsverktyg för fiskodling. Områdena i Bottniska viken och Bottenviken är markerade med violett och områdena i Finska viken med grönt.
En bild ritad av FINFARMGIS-verktyget.
 • EHFF-finansiering
 • Naturresursinstitutet, SYKE och Forststyrelsen deltar
 • Projektet utreder om statens allmänna vattenområden är lämpliga för fiskodling och utvecklar planen för lokaliseringsstyrning av vattenbruket (FINFARMGIS ekosystembaserade lokaliseringsverktyg för fiskodling).

Projekten ovan kompletterar varandra. Lokaliseringsverktyget FINFARMGIS, som utvecklats inom ramen för Innovationsprogrammet för vattenbruk, används till exempel till att utreda om ett havsområde är lämpligt för fiskodling i projektet Kalavaltio.

Naturresursinstitutets karta över optimala havsområden för stora fiskodlingsanläggningar enligt FINFARMGIS-analysen (luke.fi)

Forststyrelsen deltar också i havsplaneringen

Genom havsplanering gynnas hållbar utveckling och tillväxt vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön.

Finlands första havsplan slutfördes 2020. Finlands kontinentala plan består av tre planer: en av planerna inkluderar Finska viken, den andra skärgårdshavet och södra Bottenhavet, och den tredje norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Åland utarbetade en egen plan.

Planerna för Finlands fastland utarbetades under ledning av provinsföreningarna i omfattande samarbete med intressenter. I planerna anpassas behoven inom olika branscher, såsom energisektorn, sjötransport, fiske och vattenbruk samt turism och rekreation. Andra användningsområden som granskas är också bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen.

Kolla in havsplanen (merialuesuunnittelu.fi)

Kontaktinformation

Jani Viisanen

Planeringsingenjör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 36 Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358403577209

Läs mer om vårt arbete i havsområdena

Vi ansvarar för skyddet och inventeringen av havs- och insjönaturen samt sköter ägarens uppgifter i fastighetsärenden i allmänna vattenområden.

Vi deltar i Östersjöutmaningen med fem riktlinjer som omfattar åtgärder från konkreta restaureringsarbeten till anvisningar och tillsyn.