Försäljning av skogslägenheter

Forststyrelsen säljer skogslägenheter och andelar i samfällda skogar runtom i Finland. Vi köper skog i anslutning till statens mark för att göra fastighetsstrukturen mer enhetlig och för andra statliga aktörers särskilda behov, såsom som försvarsmaktens övningsområde.

Skog förnyar sig och behåller sitt värde, så den är ett tryggt investeringsobjekt.  Skogslagen ger ägaren långtgående möjligheter att besluta hur skogen ska användas. Utöver att producera träråvara och ge ekonomisk nytta erbjuder skogsnaturen också olika möjligheter till rekreation i form av till exempel skogsvårdsarbeten eller bär- och svampplockning. I en miljö med skogar är det möjligt att syssla med jakt, fiske eller naturfotografering.

Skogen är också en ekologisk och klimatvänlig placering. Den är en förnybar naturresurs som binder koldioxid när den växer och producerar syre till atmosfären. Skogens mångfaldiga ekosystem är ett hem för oräkneliga växt- och djurarter.

Forststyrelsen säljer tidvis också andelar i samfällda skogar. En samfälld skog är ett skogsområde som ägs och förvaltas gemensamt av flera delägare.  Staten har också deltagit i inrättandet av samfällda skogar genom att anvisa Forststyrelsen områden för detta ändamål. När verksamheten kommit igång och etablerat sig säljer vi dessa andelar.

Smidiga affärer

Metsähallituksen myytävät metsät löytyvät verkkosivuilta, joilla on tiedot kohteen puustosta. Ostettavaan metsään kannattaa kuitenkin aina käydä tutustumassa paikan päällä.

Metsätiloja myydään sekä kiinteällä hinnalla että tarjousten perusteella, osa huutokaupalla. Huutokaupoissa tarjouksen jättöön on yleensä aikaa pari kuukautta kohteen myyntiin tulosta. Kaikkien kohteiden huutokaupalle on määritetty päättymisaika, ja jokainen näkee mitä muut ovat valmiita maksamaan, jolloin omaa tarjoustaan voi korottaa.  

Affärerna med skogslägenheter kan ordnas elektroniskt, vilket är sparar in kostnader och gör affärarrangemangen mer flexibla. 

Köp av skogslägenheter och markområden

De skogslägenheter som Forststyrelsen köper för skogsbruk är oftast omslutna av eller ligger alldeles i närheten av statens markområden. Om du vill sälja ett sådant markområde kan du kontakta våra försäljare. Kontaktuppgifter till dem finns längst ner på sidan.

Försvarsmakten har övningsverksamhet i markområden som Forststyrelsen förvaltar. Forststyrelsen ansvarar också för att skaffa ytterligare markområden som behövs för övningsverksamheten. För säljaren är det mycket lönsamt att sälja mark- eller skogsområden för försvarsmaktens bruk, eftersom den presumtiva anskaffningsutgiften i dessa affärer är 80 procent, vilket garanterar avsevärda skatteförmåner på överlåtelsevinsten för säljaren. Säljaren betalar alltså skatt endast på 20 procent, så att 80 procent av försäljningen är skattefri. Ta gärna kontakt om du har för avsikt att sälja mark i närheten av försvarsmaktens övningsområden.

Vi köper också en del åkermark för Siemen Forelias fröplantager. Med tanke på dessa lönar det sig att följa vår annonsering på laatumaa.fi.

Arrendeverksamhet

Forststyrelsen arrenderar också ut statens markområden för olika ändamål. Vi arrenderar till exempel ut alla våra åkrar som odlingsmark. Vidare arrenderar vi ut bland annat torvproduktionsområden, dammar med naturligt foder och skjutbanor.

Kontakta oss!

Perttu Finne

Markanvändningschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405088991