Hållbart skogsbruk är arbete för framtiden

Syftet med Forststyrelsens arbete är att utveckla naturens värde och våra gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt över generationer. Statens mark- och vattenområden är en värdefull tillgång för hela samhället, som vi använder och sköter så att den inte förlorar sitt värde. Med vårt arbete vill vi inte enbart bevara, utan också att fostra, förstärka och diversifiera.

Flygbild av en skogsmaskin som staplar små timmerhögar i en skog där den första snön har fallit.
Bild: Reijo Kuosmanen

Inom skogsbruket sköter vi i mångbruksskogarna samtidigt virkesproduktionen, skogsresursernas tillräcklighet, tryggandet av den biologiska mångfalden, förutsättningarna för rekreation samt stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den. Dessa uppgifter ingår i naturresursplaneringen, som vi gör i samarbete med våra intressentgrupper och partner. Ett hållbart skogsbruk kräver mångsidig kompetens och sakkunniga partner.

Virke är ett förnybart material som kan ersätta fossila råvaror.

Sertifikat

Virkets ursprung, dess verifierbarhet och upphandlingskedjornas samhällsansvar är en oskiljaktig del av vårt arbete med samhällsansvaret.

Statens skogar är certifierade enligt PEFC-systemet och Forststyrelsen har ett uppföljningssystem för virkets ursprung. Forststyrelsens uppförandekod för leverantörer engagerar partner och underleverantörer i ansvarsfull och etisk verksamhet. Vi informerar öppet om vår verksamhet och uppmuntrar också våra partner till transparens i verksamheten.

Hållbart skogsbruk vid Forststyrelsen

Ekonomisk hållbarhet. Dimensioneringen av Forststyrelsens skogsbruk grundar sig på en hållbar användning av skogstillgångarna över generationer. Det innebär att skogarna som är tillgängliga för kommande generationer ska vara lika ymniga, friska och varierande som idag – eller helst ännu bättre.

Mångbruksskogarnas utveckling i siffror

I mångbruksskogarna vill vi upprätthålla den utveckling av skogarna som vi kommit överens om med våra intressentgrupper i naturresursplanerna. Den planerade avverkningsvolymen enligt dessa ökar från nuvarande 6,7 miljoner kubikmeter till 7,6 miljoner kubikmeter före 2030.

Mångbruksskogarnas årliga tillväxt är numera 13 miljoner kubikmeter. De senaste åren har avverkningsvolymerna varit cirka 6 miljoner kubikmeter.

Mer än hälften av alla skogar är gallringsskog i sin bästa tillväxtfas i mångbruksskogarna. Detta framgår av toppen med 50-åriga skogar i åldersfördelningen. Med vår verksamhet siktar vi på att utjämna åldersfördelningen betydligt inom 30 år, så att skogarna blir grövre med fler äldre åldersklasser.

Forststyrelsen gör upp sina avverkningsberäkningar enligt den senaste informationen om skogstillgångarna, de uppdaterade områdesekologiska planerna, de begränsningar som andra markanvändningsformer medför och de gemensamma riktlinjerna för verksamheten enligt naturresursplanerna.

Ekologisk hållbarhet. Alla statens mångbruksskogar är PEFC-certifierade. Skogscertifieringen grundar sig på ett förfarande ett förfarande som fastställts genom omfattande nationellt och internationellt samarbete samt på extern, oavhängig och regelbunden tillsyn.

Utöver certifieringen grundar sig skogsbruksverksamheten också på naturresursplanering, områdesekologisk planering samt på skogslagen och rekommendationerna för skogsbruket. Vårt klimatsmarta skogsbruk värnar om och stärker kolsänkorna och kolförråden med hjälp av god skogsvård och återställande åtgärder.

Vid sidan av den ekonomiska virkesproduktionen tryggar vi skogarnas naturvärden med en miljövård av hög kvalitet. Miljövården utgör en kedja som börjar med forskningsbaserad rådgivning och undervisning, fortsätter med omsorgsfull planering och vidare till ansvarsfullt förverkligande. Vi följer regelbundet upp skogsbrukets inverkan på miljön.

Social hållbarhet. Både nuvarande och kommande generationer ska få njuta av skogarna och den nytta för rekreationen och ekonomin som de medför. I skogarna kan vi göra mycket annat än bara driva virke: vi kan jaga, vandra, plocka bär och förtjäna vårt levebröd genom att tillhandahålla turismtjänster eller sköta renar. Därför kallar vi skogarna mångbruksskogar.

Skogsbrukets sociala ansvarstagande vid Forststyrelsen omfattar att samordna förväntningar, skapa sysselsättning, sörja för arbetarskyddet, sköta vår upphandling på ett ansvarsfullt sätt, underhålla nätverket av skogsvägar och omsorgsfullt planera specialavverkning för att skydda bland annat turistmål och landskap.

Kulturell hållbarhet. I Finland går det inte att skilja åt skogen och kulturen. Inom skogsbruket innebär kulturell hållbarhet att vi förstår växelverkan mellan naturen och människan samt de värden och attityder som hänför sig till naturen.

I skogarna finns också mängder av historia. Vi har inventerat mångbruksskogarnas kulturarvsobjekt grundligt för att kunna bevara kulturarvsobjekten i samband med alla åtgärder inom skogsbruket.

Så här gör vi

Vi planerar vår verksamhet omsorgsfullt

Vi använder aktuell information om naturresurserna och nivån för deras hållbara användning.
Läs mer om planeringen av skogsbruket.

Vi tryggar skogarnas mångfald och hälsa

Vid sidan av den lönsamma virkesproduktionen tryggar vi skogarnas mångfald och hälsa samt ekosystemtjänsterna. Vi väljer ut ett lämpligt sätt att behandla varje skog. Oavsett vilket alternativ vi väljer ser vi till att ny, frisk skog växer upp.
Läs mer om skogsvården som helhet.

Skogsbrukets miljöfrågor

Vårt strategiska mål är att stoppa utarmningen av mångfalden på statens mark. Trots att skyddsområdenas areal ökat är nyckelfrågan för skyddet av skogarnas mångfald fortfarande hur skogar i ekonomibruk behandlas.

Vi ökar kolsänkorna och -förråden

Vårt mål är att värna om och stärka kolsänkorna och kolförråden på statens mark med hjälp av god skogsvård och återställande åtgärder, som vi utvecklar i Klimatsmart skogsbruk.

Vi är en pålitlig partner inom virkeshandeln

Vi har en lång tradition inom virkeshandeln. Vi är starkt engagerade i kriterierna för PEFC-certifieringen och det är viktigt för oss att producera förnybar råvara av hög kvalitet som fyller kundernas behov.

Vi engagerar oss i personalens och entreprenörernas välbefinnande

Utöver att sysselsätta vår egen personal skapar vi också arbete för lokala företagare. Vi prioriterar trygga arbetsförhållanden i alla situationer och under alla omständigheter.