Välfärd från naturen

Naturen – Finlands största idrottsplats – är öppen året runt. Nationalparker, strövområden, mångbruksskogar och vattenområden med sin service och vägnät utgör en fantastisk ram för fiske, jakt och friluftsliv. Allt det här främjar hälsan och ger inkomster till den lokala ekonomin.

Genom ett ekosystembaserat närmande och bioekonomi strävar Forststyrelsen efter att främja naturskydd och ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt att producera välfärdstjänster för nuvarande och kommande generationer. Att sammanfoga den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten hör till vår kärnverksamhet.

Vi sköter våra skogar och vattendrag enligt mångbruksprincipen. Vi levererar årligen ungefär 6 miljoner kubikmeter trä till förädling och energi. Vi sköter och utvecklar några av västra Europas största skyddsområden.

Vi utvecklar markanvändning så att statens mark och vatten ska gagna det finska samhället på bästa möjliga sätt. På de färdigt planlagda områdena kan man bygga affärsverksamhet för åretruntbruk, vilket gynnar det lokala näringslivet och ökar områdets livskraft. Genom att utveckla vindkraftsområdena främjar vi också klimatmålen.