Lundskyddsområden är frodiga skogsöar

Lundarna är Finlands frodigaste och artrikaste skogstyp. Lundarna i Finland befinner sig i lundvegetationens nordligaste utredningsområde. Vårt lands lundar har därför många unika drag.

Det finns lundar i hela Finland, många av dem bara i form av ett litet område mitt i en moskog. Lundar förekommer oftast i trakter där både jordmånen och klimatet är särskilt gynnsamma. Lundarnas andel av hela Finlands skogsareal är inte mer än cirka en procent.

Målet för lundskyddet är att bevara representativa exempel på lundar som är typiska för de olika lundvegetationszonerna, samt att skydda och sköta områdena på ett sådant sätt att de biologiskt mest värdefulla dragen bevaras.

Det finns 45 lundskyddsområden i Finland och deras areal är 11 km².

På lundskyddsområdena får man röra sig med stöd av allemansrätten, men enligt fredningsbestämmelserna är det förbjudet att slå läger och göra upp eld.

Värdefulla lundar på andra naturskyddsområden är också skyddade.