Forststyrelsens åtgärdsprogram för Östersjöutmaningen 2019–2023

Forststyrelsen deltar i nätverksinitiativet Östersjöutmaningen, som bjuder in organisationer att engagera sig i skyddet av Östersjön samt göra upp ett eget åtgärdsprogram för Östersjön och genomföra programmet.

Mera samarbete med Baltic Sea Action Group

Forststyrelsens Naturtjänster har gjort ett nyt Östersjöåtagande: Baltic Sea Action Group får sakkunnig hjälp för att identifiera nya marina skyddsobjekt och att planera begränsningar angående skyddet.

Läs mera i meddelandet: Uusi Itämeri-sitoumus tiivistää meriluonnon suojelun yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa (16.9.2022, på finska).

Forststyrelsen deltar i Östersjöutmaningen med totalt fem riktlinjer som förverkligar olika teman i programmet för samhällsansvar.

Åtgärderna omfattar såväl konkreta restaureringsarbeten som anvisningar och tillsyn. 

Åtgärderna är inte begränsade till endast Östersjöns kustområden, utan vi fäster också uppmärksamhet vid avrinningsområdets vattendrag och deras status.

1. Vi restaurerar värdefulla naturobjekt 

Vi restaurerar havsvikar och älvar samt kartlägger undervattensmiljöns status i syfte att utveckla skyddet och minimera verksamhetens negativa konsekvenser. 

Åtgärder

 • Vi restaurerar värdefulla havsvikar, bland annat Täktomviken i Hangö och två flador i Kvarken, samt utreder möjligheterna att restaurera nya havsvikar.
 • Tillsammans med våra partner förbättrar vi statusen i tre åar som mynnar ut i Östersjön (Svartån, Kisko å och Storå) genom att restaurera avrinningsområden och strömmande vatten samt förbättra fiskens vandringsmöjligheter.
 • Vi tryggar förhållandena för vandringsfiskbestånden genom att aktivt reglera fisket samt planera användningen och skötseln på ett sätt som 1) bromsar upp tillbakagången i bestånden av havsharr och återställer bestånden i deras förekomstområde och 2) förbättrar havsöringsbeståndens status med hjälp av vårdplaner och reglering av fisket.
 • Vi inventerar årligen hundratals hektar undervattenmiljöer för att bättre kunna skydda värdefulla arter och naturtyper samt fokusera åtgärderna där vi vill minimera de negativa konsekvenserna.

2. Vi minskar Östersjöns näringsbelastning

Vi skapar en metod för planering av avrinningsområdena, förbättrar skyddszonerna och deltar i ett nätverk för uppföljning av belastning på vattendragen. Vi ser också till att minska belastningen på vattendragen från våra egna fastigheter samt att utbilda personalen. 

I avrinningsområdena förbättrar vi vattnets status och den biologiska mångfalden. Vi restaurerar skyddade myrar och strävar efter att förnya skogen så snabbt som möjligt. 

Åtgärder 

 • Vi skapar en ny planeringsmetod för avrinningsområdena som är gemensam för alla resultatenheter.
 • I alla mångbruksskogar som är i ekonomibruk använder vi olika breda skyddszoner i närheten av vattendragen för att minimera utsläppen av fasta partiklar och näringsämnen.
 • Vi strävar efter att förnya skogen så snabbt som möjligt efter förnyelseavverkning, så att perioden när ämnen sköljs ut i vattendragen minimeras. Vid markberedning använder vi så lätta metoder som möjligt för att säkerställa plantuppslaget.
 • Vi deltar i ett nätverk för uppföljning av hur skogsbruket belastar vattendragen. Syftet med nätverket är att mäta avrinningen och följa upp vattnets kvalitet i avrinningsområden som används i skogsbruket liksom i naturliga avrinningsområden runtom i Finland. Vi mäter också hur restaureringen av myrar påverkar vattenkvaliteten i ett riksomfattande nätverk som Forststyrelsen har startat i försökssyfte. Vi följer upp resultaten och använder dem till att förbättra kvaliteten på vattenvården och utveckla metoderna.
 • Vi utreder vilken punktbelastning Forststyrelsens fastigheter vid Östersjön orsakar (strandbastur, byggnader, torrtoaletter), gör upp en plan för att minimera punktbelastningen och minskar belastningen enligt planen.
 • Alla planerare vid Skogsbruk Ab och alla entreprenörer som har hand om skogsbruksåtgärderna (totalt cirka 250 personer) genomgår en e-kurs i vattenskydd och en skogsbrukskurs för torvmarker. Vi ordnar en kurs i inventering och restaurering av strömmande vatten tre gånger om året. Naturtjänster utbildar cirka 30 personer årligen för vattenvårds- och restaureringsuppgifter.
 • Vi leder vatten från mångbruksskogar som är i ekonomibruk till skyddade myrar som torrlagts i samband med iståndsättningsdikning för att förbättra vattenvården och den biologiska mångfalden.
 • Vi gynnar naturlig förnyelse på torvmarker. Vi gynnar gödsling med aska. På torvmarker med låg avkastning förnyar vi utan markarbeten och iståndsättningsdikning. Vi förbättrar vattnens status enligt de nationella vattenvårdsplanerna. Vi väger alltid nyttan och olägenheterna (exempelvis utsläppen av näringsämnen) omsorgsfullt mot varandra innan vi gör upp en plan för iståndsättningsdikning.

3. Vi utvecklar planeringen av statens havsanvändning

Vi förtydligar vår verksamhet i statens havsområden så att de behandlas som en helhet. Vi stöder också utvecklingen av den inhemska jakt- och fiskerinäringen. Vi förbättrar förutsättningarna för företagande och rekreation vid kusten och i skärgården. 

Åtgärder 

 • Vi förtydligar och stärker våra roller i havsområdena så att vi sköter, använder och skyddar statens havsområden som en helhet. Vi engagerar oss allt mer i havsplaneringen. Vårt mål är att med hjälp av havsplaneringen kunna placera den inhemska fiskodlingen och de vindkraftsanläggningar som behövs för att stävja klimatförändringen i Östersjön på ett sätt som medför så få negativa konsekvenser för havet som möjligt.
 • Vi förbättrar förutsättningarna för företagande inom jakt- och fiskerinäringen, skärgårdskulturen och fritidsbruket. Vi deltar aktivt i planeringen och skötseln av de nya fiskeriområdena och främjar en hållbar användning av vattenområdena (inklusive kommersiellt fiske och fisketurism). Med hjälp av fiske- och jaktarrangemang och beviljande av tillstånd främjar vi företagsverksamhet och användning för rekreationsändamål med anknytning till jakt och fiske.
 • Vi deltar i forskningsprojekt med fokus på vattenbruk och vi bereder oss på att få tillgång till nya forskningsrön och att ge åtgärdsrekommendationer för vattenbruket i enlighet med dessa. Vi vill möjliggöra klimatvänlig och hälsosam livsmedelsproduktion samtidigt som vi beaktar Östersjöns goda status.

4. Vi styr Forststyrelsens upphandling i en mer klimatvänlig riktning

Utöver en uppdatering av upphandlingsanvisningarna minskar vi också användningen av plast i våra verksamhetslokaler som helhet. Vi gynnar närproducerad mat, biobränslen och giftfri målarfärg. Dessutom återvinner vi och reducerar avfallet i all vår verksamhet. 

Åtgärder 

 • Vi gör upp anvisningar för ansvarsfull upphandling av tjänster och varor för våra leverantörer och deras underleverantörer.
 • Vi gör upp ett koncept för våra verksamhetslokaler vars syfte är att använda så lite plast som möjligt vid större upphandlingar, såsom när vi inreder nya kontorsutrymmen. Vi använder mindre mängd plast också i övrigt.
 • Vid våra evenemang serverar vi om möjligt närproducerad mat med betoning på vegetariska rätter, inhemsk fisk och vilt.
 • Vi övergår till att använda giftfri bottenfärg och det miljövänligaste bränslet i våra båtar.
 • Vi återvinner och minimerar avfallet.

5. Vi utvecklar ansvarsfull verksamhet tillsammans med våra partner och intressentgrupper

Vi engagerar också våra samarbetspartner och intressentgrupper i ansvarsfull verksamhet och hjälper dem att göra sin verksamhet mer klimatvänlig. 

Åtgärder 

 • Vi lägger en punkt till våra samarbets- och arrendeavtal om att vi tillsammans med avtalsparten ska göra verksamheten så klimatsmart som möjligt. 

Läs mer om Östersjöutmaningen