Arbetet med att uppdatera det områdesekologiska nätverket i Kajanaland fortsätter

Vi inledde arbetet med att uppdatera det områdesekologiska nätverket i Kajanaland i september 2017. Uppdateringen grundar sig på ett pilotprojekt i Östra Lappland som avslutades 2015, där vi förnyade principerna för den områdesekologiska granskningen och gjorde upp en metodbeskrivning för hur vi kan uppdatera och göra det områdesekologiska nätverket enhetligare.

Principerna för den områdesekologiska granskningen hittar du här (pdf, på finska).

Vi ordnade det inledande seminariet i Kajanaland och möten för intressentgrupper i lokala samarbetsgrupper i Suomussalmi och Kuhmo. Utöver dessa ordnade vi också gemensamma möten för försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och aktörerna inom renskötsel och turism, där de hade möjlighet att framföra sina åsikter. 

Vem som helst har haft möjlighet att fylla i den kartbaserade webbenkäten och ge respons på skogsvården, natur- och landskapsobjekten eller andra beaktansvärda objekt. Vi granskade de objekt som vi fick information om i det geografiska informationsmaterialet och vid behov också i terrängen. De objekt som framgick av enkäten lades till det geografiska informationssystemet efter att de genomgått granskning.