Terrängtrafiktillstånd för statens marker

För terrängtrafik behövs det alltid markägarens tillstånd. På statens marker är markägaren Forststyrelsen.

Med terrängtrafik avses trafik med motordrivna fordon i terrängen. Terräng är markområden som inte är vägar avsedda för motorfordonstrafik eller officiella snöskoterleder.

Forststyrelsen upprätthåller snöskoterspår. Spåren är avgiftsbelagda, inofficiella leder och den som vill använda dem behöver ett skriftligt tillstånd. För lokalbefolkningen är tillståndet avgiftsfritt.

Tillstånden att använda snöskoterspåren säljs i vår webbutik

Terrängtrafiktillstånd för trafik utanför spåren kan beviljas i vissa fall på särskilda grunder. För den lokala befolkningen är tillståndet avgiftsfritt. I naturskyddsområden beviljas inte tillstånd för terrängtrafik utanför spåren för rekreation.

På sommaren är all terrängtrafik i princip förbjuden för att inte belasta den känsliga naturen. Spåren efter terrängtrafik finns kvar i flera år eller till och med flera decennier. Terrängtrafik på sommaren är tillåten endast av särskilda skäl, såsom för renskötsel och i vissa andra syften i Övre Lappland.

Terrängtrafik och skyddsområden

Trafik med terrängfordon står i konflikt med naturskyddsområdenas skyddsmål, så i regel beviljas inte tillstånd för den. Det är ändå inte möjligt att undvika terrängtrafik helt och hållet ens i skyddsområden. Tillstånd behövs emellertid inte för behov i anslutning till myndigheternas verksamhet, t.ex. underhåll och övervakning av skyddsområdet, inte för polisväsendets och gränsbevakningens behov och inte heller för den lokala renskötselns behov.

I skyddsområdena finns det allmänna vägar, farleder samt el- och telefonledningar som får underhållas trots fredningsbestämmelserna. Terrängtrafiken samt terrängskador och buller som underhållsarbetena orsakar minimeras genom samarbete med behöriga myndigheter och ämbetsverk. Vägar som inte behövs för skötsel och underhåll i skyddsområdet kan stängas och återställas i sitt naturliga tillstånd.

Nödvändig servicetrafik och annan trafik i skyddsområdet begränsas till vinterhalvåret för att undvika terrängskador. De lokala naturnäringsföretagarnas terrängtrafik med anknytning till fiske och bärplockning på sommaren dirigeras till vissa leder. Terränghjuling får användas i renskötseln också på sommaren. I områden där jakt är tillåten kan det vara tillåtet till exempel att hämta det fällda viltet med snöskoter eller terränghjuling. Begränsade underhållstransporter med snöskoter med anknytning till turismnäringen kan också tillåtas.

Snöskoterkörning eller annan terrängkörning i rekreationssyfte kommer inte i fråga i ett skyddsområde. De allra nordligaste delarna av Lappland, där ödemarksområdena och naturskyddsområdena är så stora att snöskoterspåren måste dras också genom dessa områden, utgör ett undantag. Då används i mån av möjlighet redan etablerade snöskoterspår, vattendrag och öppen terräng, högspänningsledningar och andra liknande område samt befintliga vägar.

Mera information