Principer för hållbar naturturism i nationalparkerna, i naturområdena och i de historiska objekten samt i världsarvsobjekten

Nationalparker och övriga skyddsområden är viktiga mål för turism. Även om naturskyddsområdenas huvudsakliga syfte är att skydda naturen, ska de också kunna användas till fritidsverksamhet. Fritidsverksamhet i naturen är ofta liktydigt med turism. Forststyrelsens naturtjänster och UNESCOs världsarvsobjekt i Finland har gemensamma principer för hållbar turism som gäller all verksamhet, även med företagare i turism.

Hållbar turism i skyddsområden – digital guide (storymaps.arcgis.com)

Forststyrelsen har år 2023 blivit medlem av Visit Finlands program Sustainable Travel Finland, som främjar hållbar turism i Finland och med hjälp av märket får internationella turister information om hållbar verksamhet.

Vi främjar hållbar turism. Vi samarbetar så, att…

1 Vi stöder bevarandet av värdena i objekten och främjar skyddet av dem

 • Natur- och kulturvärdena är resans viktiga syfte.
 • Vi informerar besökarna om objektets värden och skyddet av dem och uppmuntrar besökarna till att handla ansvarsfullt.
 • Vi utvecklar tjänsterna och styr användningen enligt efterfrågan och objektets karaktär.
 • Vi använder i huvudsak färdiga vandringsleder och befintlig serviceutrustning.
 • I byggandet beaktar vi också de lokala natur- och kulturvärdena.
 • Turismen äventyrar inte natur- och kulturvärdena och vi förutser och förebygger skadliga verkningar.

2 Vi minimerar belastningen på miljön

 • Vi främjar möjligheterna att resa till objekten med allmänna kommunikationsmedel och utsläppssnålt.
 • Vi förlänger besöken i turismområdet.
 • Vi verkar energi- och materialeffektivt.
 • Vi verkar som ett gott exempel i miljöfrågor.
 • Vi gör det möjligt för besökarna att handla miljövänligt och uppmuntrar dem till det.

3 Vi stärker den lokala anknytningen

 • Den lokala kunskapen, forskningsresultaten, erfarenheterna och kulturen är utgångspunkterna för utbudet av upplevelser.
 • Guidningen är högklassig och aktörerna känner väl till området och de lokala förhållandena.
 • Vi höjer värdesättningen av objektet med högklassigt producerade tjänster.
 • Vi samarbetar med och erbjuder de lokala invånarna samt besökarna möjligheter att delta i vården och utvecklingen av objektet.

4 Vi främjar välbefinnandet och hälsan som objekten skapar

 • Vi uppmuntrar besökarna till mångsidiga kultur- och naturupplevelser självständigt och under handledning.
 • Vi garanterar att objekten och tjänsterna är trygga för besökarna.
 • Våra tjänster främjar jämlikhet.
 • Vi förbättrar besökarnas möjligheter att öka sitt sociala, psykiska och fysiska välbefinnande.
 • Vi främjar de lokala invånarnas rekreation och förbättrar områdets levnadsförhållanden.

5 Vi främjar tillväxten av den lokala ekonomin och skapandet av arbetsplatser

 • Vi erbjuder besökarna tjänster som är högklassiga och bygger på objektets dragningskraft.
 • Vi idkar aktivt samarbete och är samtidigt klart medvetna om de olika aktörernas roller och ansvar i vården av objektet och produktionen av tjänster.
 • Vi erbjuder information om objekten och tjänsterna i förväg, i en lättfattlig och intressant form i olika mediekanaler.
 • Vi sporrar turisterna till att stanna längre i turismområdet.

6 Vi informerar tillsammans om objektets värden och tjänster

 • Vi förbinder oss till objektets värden och grundläggande besked.
 • Vi informerar enhetligt och ansvarsfullt olika målgrupper både i hemlandet och internationellt.
 • Vi samlar respons från kunderna och aktörerna för att utveckla kundnöjdheten och verksamheten.
 • Vi ordnar utbildnings- och samarbetsdagar mellan områdets aktörer.
 • Vi sporrar aktörerna till att förbinda sig till dessa principer för den hållbar turism.