Uppdateringen av det områdesekologiska nätverket i Österbotten på slutrakan

Forststyrelsen uppdaterar den områdesekologiska planen för statens markområden i landskapen Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. 

År 2019 och 2020 uppdaterar vi uppgifterna de områdesekologiska planerna från 1996–2000 för statens markområden i Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. Uppdateringen grundar sig på ett pilotprojekt i Östra Lappland, där vi förnyade principerna för den områdesekologiska granskningen och gjorde upp en metodbeskrivning för hur vi kan uppdatera och göra det områdesekologiska nätverket enhetligare.

Principerna för den områdesekologiska granskningen hittar du här (pdf, på finska).  

Målet för uppdateringen är att precisera nätverket av värdefulla naturobjekt på statens marker. 

Forststyrelsen samlar in uppgifter om värdefulla objekt och andra observationer som identifierats av personer som rör sig i statens vattenområden och skogar. För att hitta objekten öppnade vi för en viss tid en kartbaserad webbenkät. Vi granskade de objekt som vi fick information om via enkäten i det geografiska informationsmaterialet och vid behov också i terrängen. Vi fick information om endast ett fåtal nya objekt. 

Planen blir klar i april 2020. 

Du kan ta en titt på det nuvarande områdesekologiska nätverket i Forststyrelsens karttjänst Utflyktskarta.fi.