Natura 2000-områden

Med hjälp av nätverket Natura 2000 skyddas viktiga naturtyper och arter i hela Europeiska unionen. Målet är att bevara naturens mångfald.

De områden som ingår i Finlands förslag till Natura 2000 är i huvudsak nuvarande naturskyddsområden, ödemarksområden och objekt som omfattas av de olika skyddsprogrammen. Nätverket skyddar även sådan natur som tidigare har haft ett sämre skydd, t.ex. undervattensnatur i skärgården och vid kusten, sjöar, stora älvar, småvatten, berg och kulturmiljöer.

Det första statsrådsbeslutet om det förslag till Natura 2000 som Finland skulle överlämna till Europeiska unionen fattades 1998. Förslaget har senare kompletterats.

Natura 2000 -områdenas sammanlagda areal är cirka 50 000 km², dvs. ca. 15 % av Finlands totala yta. Nästan 80 % av den totala arealen i förslaget utgörs av statsägd mark och förvaltas och sköts av Forststyrelsen.

Övre Lappland hör till den alpina zonen, resten av Finland hör till den boreala zonen. Kommissionen har även fattat ett beslut om Natura 2000 -områden inom den boreala zonen. Finlands alla förslag har nu godkänts av EU.

Skyddet av Naturaområden kan basera sig på lagstiftning, administrativa bestämmelser eller frivilliga avtal. Merparten av skyddet baserar sig på naturvårdslagen och ödemarkslagen, men naturvärden skyddas även med stöd av skogslagen, vattenlagen, lagen om friluftsliv, markanvändnings- och bygglagen samt marktäktslagen. På områdena kan tillåtas sådan verksamhet som inte hotar de naturvärden som avsikten är att skydda.

Mera information