Natura 2000 -alueiden verkosto suojelee luontotyyppejä ja lajeja

Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Valtiot ehdottavat Natura-alueita verkostoon. Suomen Natura-alueet ovat pääasiassa nykyisiä luonnonsuojelualueita, erämaa-alueita ja suojeluohjelmien kohteita. Verkostolla suojellaan myös sellaista luontoa, joka aiemmin on ollut heikommin suojeltua, esimerkiksi saariston ja rannikon vedenalaista luontoa, järviä, suuria jokia, pienvesiä, kallioita ja kulttuuriympäristöjä.

Natura 2000 -alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 50 000 km² eli noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta. Alueista lähes 80 % on valtion maita ja vesiä Metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu osa Suomea kuuluu boreaaliseen vyöhykkeeseen. Komissio on tehnyt päätöksen myös boreaalista vyöhykettä koskevasta luettelosta ja sen täydentämisestä. EU on lopullisesti hyväksynyt kaikki Suomen ehdotukset.

Natura-alueiden suojelu voi perustua lainsäädäntöön, hallinnollisiin määräyksiin tai vapaaehtoisiin sopimuksiin. Pääosin suojelu perustuu luonnonsuojelu- ja erämaalakeihin, mutta luontoarvoja suojellaan myös metsä-, vesi-, ulkoilu-, rakennus- ja maa-aineslakien avulla. Alueilla voidaan sallia toiminta, joka ei uhkaa suojeltavia luontoarvoja.

Lisätietoa