Luonnonsuojelulain 15 § mukainen päätös minkin ja supikoiran vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueilla

Päätöksestä ei ole valitettu ja se on tullut voimaan.

Metsähallituksen päätös 16.2.2022, nro MH8268/2021

Päätöksen sisältö

Päätös koskee liitteissä 1 ja 2 mainittuja, Uudenmaan maakunnan alueelle sijoittuvia luonnonsuojelualueita, jotka on perustettu Ympäristöministeriön asetuksella 333/2021 tai Valtioneuvoston asetuksella 332/2021.

Päätöksen nojalla on sallittua:

  • hirven ajo vuosittain 10.10.–10.1. välisenä aikana
    • 1) liitteessä 1A luetelluilla, Ympäristöministeriön asetuksella 333/2021 perustetuilla luonnonsuojelualueilla, sekä
    • 2) liitteessä 1B luetelluilla, Valtioneuvoston asetuksella 332/2021 perustetuilla luonnonsuojelualueilla
  • supikoiran ja minkin vähentäminen vuosittain 10.9.–30.3. välisenä aikana
    • 1) liitteessä 1C luetelluilla, Ympäristöministeriön asetuksella 333/2021 perustetuilla luonnonsuojelualueilla, sekä
    • 2) liitteessä 1D luetelluilla, Valtioneuvoston asetuksella 332/2021 perustetuilla luonnonsuojelualueilla.

Tämän päätöksen mukaisesti tapahtuvaan pyyntiin valtion maalla tarvitaan lisäksi metsästyslain (615/1993) mukainen, joko vuokrasopimuksella tai metsästysluvalla myönnettävä metsästysoikeus (Metsästyslaki 45–46 §) sekä mahdollisesti tarvittava metsästyslain mukainen pyyntilupa

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 1.3.2022−28.2.2032. Päätös tulee lainvoimaiseksi aikaisintaan valitusajan päätyttyä, mikäli siitä ei ole tehty valituksia. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tämä päätös on voimassa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen perustelut

Päätöksen sisältämät luonnonsuojelualueet on perustettu Uudenmaan maakunnan edustavien soiden, lintuvesien, vanhojen metsien, lehtojen sekä rannikko- ja saaristoluonnon eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisena, ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi, perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten (332/2021 1§, 333/2021 1§). Päätöksessä käsitellyillä luonnonsuojelualueilla ovat voimassa luonnonsuojelulain (1096/1996) 13–15 § mukaiset rauhoitusmääräykset.

Suurin osa asetuksilla 332/2021 ja 333/2021 perustetuista luonnonsuojelualueista on ollut ennen luonnonsuojelualueen perustamista joko hirvieläinten tai pienriistan metsästysalueena ja niille on tehty metsästysvuokrasopimukset paikallisen metsästysseuran ja Metsähallituksen kesken. Hallintopäätöksessä lupa myönnetään hirvenajoon sekä minkin ja supikoiran vähentämiseen sellaisille em. asetuksilla perustetuille luonnonsuojelualueille, joissa on voimassaoleva metsästysvuokrasopimus tai -sopimuksia Metsähallituksen kanssa.

Vieraspetojen (minkki, supikoira) vähentäminen
Luonnonsuojelulain 15.1 § kohdan 2 mukaan alueella voidaan sen perustamistarkoitusta vaarantamatta ja alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen luvalla vähentää vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetussa laissa (1709/2015) tarkoitettujen vieraslajien ja haitallisten vieraslajien sekä, jos laji on tullut liian runsaslukuiseksi tai käynyt muutoin vahingolliseksi, muidenkin kasvi- ja eläinlajien yksilöiden lukumäärää.

Minkki ja supikoira aiheuttavat merkittävää vahinkoa paikallisiin lintukantoihin. Tehokas vieraspetopyynti on tärkeä luonnonhoitomuoto varsinkin pesimälinnuston suojelussa. Minkin ja supikoiran vähentäminen kosteikkoalueilla sekä taantuneiden pesimälajien pesimäympäristöissä on nostettu tärkeäksi toimenpiteeksi kansallisessa vieraslajien hallintasuunnitelmassa (Maa- ja Metsätalousministeriö: Yhdistelmä haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevista hallintasuunnitelmista 23.8.2021, erillisjulkaisu). Supikoira ja minkki on määritelty Suomessa kansallisesti merkityksellisiksi, haitallisiksi vieraslajeiksi vuonna 2019 toteutetuilla lainsäädännön muutoksilla (683/2019, 704/2019). Supikoira on lisäksi määritelty EU:ssa haitalliseksi vieraslajiksi.

Päätöksessä lupa minkin ja supikoiran vähentämiseen myönnetään luonnonsuojelualueille, joita on aikaisemmin käytetty 1) pienriistanmetsästykseen, tai 2) hirvieläinten metsästykseen tai ajoon. Metsähallitus katsoo, että päätöksessä esitetyillä luonnonsuojelualueilla on päätöksen voimassaoloaikana tarpeen vähentää haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltujen minkin ja supikoiran kantaa alueiden suojelutavoitteiden turvaamiseksi. Tehty päätös mahdollistaa vieraslajien tehokkaan ja riittävän kannanhallinnan vieraslajien hallintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Tehty päätös mahdollistaa mm. alueella toimiville metsästysseuroille mahdollisuuden alueella tavattavien vieraspetojen, erityisesti supikoira, lopettamiseen. Metsähallitus katsoo, että vieraspetojen vähentämisen mahdollistaminen päätöksessä mainituilla luonnonsuojelualueilla tukee mm. Maa- ja Metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön viime vuosina aloittamia vieraspetohankkeita (HELMI-vieraspetohanke, Mökkiläiset vieraspetopyyntiin), joiden tavoitteena on aktivoida paikallisia metsästäjiä ja alueellisia riistanhoitoyhdistyksiä mukaan vieraspetojen vähentämiseen.

Rajoittamalla luvan mukainen toiminta vuosittain ajanjaksolle 10.9.–30.3. varmistetaan, ettei toiminta vaaranna alueiden suojeluarvoja tai ole ristiriidassa virkistyskäytön kanssa

Hirvenajo
Suomen hirvikantaa koskevat yleistavoitteet on asetettu hirvikannan hoitosuunnitelmassa ja niiden tavoitteena on saavuttaa rakenteeltaan tasapainoinen ja hyvinvoiva hirvikanta. Lisäksi suunnitelman tavoitteena on hallita riistavahinkoja ja -konflikteja (MMM: Suomen hirvikannan hoitosuunnitelma: tavoitteet ja toimenpiteet, 2.12.2014).

Luonnonsuojelulain 15.2 § mukaan muulla luonnonsuojelualueella saa 15.1 §:ssa säädetyin edellytyksin ajaa hirveä metsästyksen yhteydessä. Hirvenajon osalta päätös mahdollistaa hirvikantojen tarkoituksenmukaisen säätelyn joko miesajona tai metsästyslainsäädännön mukaisesti hirvenmetsästykseen sallittua koiraa käyttäen niillä alueilla, jotka ovat olleet aiemmin vakiintuneen hirvenmetsästyksen piirissä.

Rajoittamalla luvalla sallittu toiminta vuosittain ajanjaksolle 10.10.–10.1. varmistetaan, ettei toiminta vaaranna alueiden suojeluarvoja tai ole ristiriidassa luonnonsuojelualueiden muun virkistyskäytön kanssa.

Arvio päätöksen mukaisen toiminnan vaikutuksesta Natura 2000 -arvoihin

Metsähallitus katsoo, ettei päätöksen ehtojen mukainen toiminta aiheuta merkittävää haittaa päätöksen kohteena olevien Natura 2000 -alueiden suojeluperusteena oleville luonnonarvoille, eikä siten vähennä alueiden Natura-arvoja.

Päätöksen ehdot

Alueilla on noudatettava tämän päätöksen ehtojen lisäksi luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiä. Hirvenajossa ja vieraspetojen vähentämisessä tulee lisäksi noudattaa metsästyslain (615/1993) määräyksiä sekä asetuksia, joita lain nojalla on annettu.

Tämän päätöksen mukaisesti tapahtuvaan pyyntiin valtion maalla tarvitaan lisäksi metsästyslain mukainen, joko vuokrasopimuksella tai metsästysluvalla myönnettävä metsästysoikeus (Metsästyslaki 45–46 §) sekä mahdollisesti tarvittava metsästyslain mukainen pyyntilupa.

Luonnonsuojelualueella tulee liikkua niin, että vältetään kasvillisuuden turhaa tallaantumista ja maaston kulumista. Tarpeetonta häiriötä luonnolle ja alueen muille käyttäjille tulee välttää.

Metsästyksen järjestelyssä on huomioitava luonnonsuojelualueiden virkistys- ja retkeilykäyttö ja toimittava siten, ettei pyynti aiheuta haittaa eikä vaaraa alueiden muille kävijöille. Ampumasektoreita määrittäessä tulee varmistua retkeilyreittien ja rakenteiden sijainnista eikä niiden suuntaan tule ampua. Ampuminen lähempänä kuin 150 metrin etäisyydellä mahdollisista rakennuksista, reiteistä vai virkistyskäyttörakenteista on kielletty.

Loukku- tai rautapyyntiä harjoitettaessa pyyntilaitteet on merkittävä niin, että niistä käy ilmi metsästysoikeuden haltijan yhteystiedot sekä tämän Metsähallituksen päätöksen numero.

Luonnonsuojelualueilla ei saa pystyttää ruokintakatoksia tai metsästystorneja, liikkua maastossa moottoriajoneuvolla eikä tehdä avotulta. Riistan ruokinta on kielletty. Avotulen saa tehdä tähän tarkoitukseen osoitetuissa paikoissa, käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Luonnonsuojelualueelle ei saa jäädä toiminnasta jälkiä tai roskia.

Tämän päätöksen nojalla päätöksen haltijan on liikkuessaan lupa-alueella toimittava siten, että se ei aiheuta häiriötä rauhoitetulle, uhanalaiselle tai erityisesti suojelulle lajille (LSL 39, 42, 47, 49 §:t).

Hakijan tulee välittömästi raportoida Metsähallitukselle havaitsemistaan ongelmista tai Metsähallituksen toimintaa vaativista epäkohdista.

Yhteyshenkilö(t)

Asko Ijäs, puh. +358 40 637 3901, sähköposti: asko.ijas@metsa.fi

Sovelletut oikeusohjeet

Valtioneuvoston asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (332/2021): 1–4 §
Ympäristöministeriön asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista (333/2021): 1–4 §
Luonnonsuojelulaki (1096/1996): 13, 14, 15, 17, 38, 39, 42, 47, 48, 49 ja 65 §
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015): 1, 11, 16 §
Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (704/2019): 1–3 §
Metsästyslaki (615/1993): 6, 9, 17, 20, 26, 44–46 §
Laki Metsähallituksesta (234/2016): 5, 21.1. ja 24.1

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta niin kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus on esitetty liitteessä 3.

Tämä päätös on voimassa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vantaalla 16.2.2022

Esittelijä
Annukka Rasinmäki
Aluepäällikkö

Ratkaisija
Mikael Nordström
Aluejohtaja

Liitteet

Liite 1. Alueluettelo (ks. alla)
Liite 2. Kartat päätökseen kuuluvista alueista (pdf)
(Liite 3. Valitusosoitus: valitusaika on päättynyt.)

Liite1. Alueluettelo Metsähallituksen päätökseen MH 8268/2021 koskien minkin ja supikoiran vähentämistä sekä hirvenajoa eräillä Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueilla

A) Päätöksellä sallitaan hirvenajo seuraavilla ympäristöministeriön asetuksella 333/2021 perustetuilla luonnonsuojelualueilla:
• Brännängbergetin luonnonsuojelualue Lapinjärven kunnassa
• Bölsvikenin ja Stormossenin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Haaviston luonnonsuojelualue Karkkilan kaupungissa
• Honnonviidan luonnonsuojelualue Vihdin kunnassa
• Kalkkimäen luonnonsuojelualue Lohjan kaupungissa
• Keravanjokikanjonin lehdon luonnonsuojelualue Tuusulan kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa
• Kiljavan luonnonsuojelualue Nurmijärven kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa
• Kockelträsketin luonnonsuojelualue Inkoon kunnassa
• Kristianslundin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Kvarnbyn luonnonsuojelualue Siuntion kunnassa
• Landbofjärdenin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Lehtisen luonnonsuojelualue Loviisan kaupungissa
• Löparösundin luonnonsuojelualue Sipoon kunnassa
• Maitoisten metsän luonnonsuojelualue Mäntsälän ja Hausjärven kunnissa
• Makubergenin luonnonsuojelualue Raaseporin ja Lohjan kaupungeissa
• Peltolan vanhan metsän luonnonsuojelualue Mäntsälän kunnassa
• Persöfladanin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Puujärven luonnonsuojelualue Lohjan kaupungissa
• Pytbergin luonnonsuojelualue Lohjan kaupungissa ja Siuntion kunnassa
• Ridasjärven luonnonsuojelualue Hyvinkään kaupungissa
• Rientolan metsän luonnonsuojelualue Pornaisten kunnassa
• Torsgårdin metsän luonnonsuojelualue Siuntion kunnassa
• Varvarinsuon luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa ja Inkoon kunnassa
• Vaskijärven metsän luonnonsuojelualue Karkkilan kaupungissa
• Vähäjärvenkallioiden vanhan metsän luonnonsuojelualue Mäntsälän kunnassa
• Österfjärdenin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa

B) Päätöksellä sallitaan hirvenajo seuraavilla Valtioneuvoston asetuksella 332/2021 perustetuilla luonnonsuojelualueilla. Tähdellä * merkityillä luonnonsuojelualueilla päätös ei koske luonnonsuojelualueen osia, joilla hirvenmetsästys on em. asetuksen 3 § nojalla sallittu:
• * Ahvenkoskenlahden luonnonsuojelualue Loviisan kaupungissa
• Boxin soiden luonnonsuojelualue Sipoon kunnassa ja Porvoon kaupungissa
• Bromarvin saarten luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Hannun aarnion luonnonsuojelualue Siuntion kunnassa
• Keihässuon luonnonsuojelualue Karkkilan kaupungissa ja Lopen kunnassa
• Kivilamminsuon ja Pitkästenjärvien luonnonsuojelualue Mäntsälän kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa
• Klaukkalan Isosuon luonnonsuojelualue Nurmijärven kunnassa
• Kummelbergenin luonnonsuojelualue Sipoon ja Pornaisten kunnissa
• * Kurkisuon luonnonsuojelualue Hyvinkään kaupungissa
• Lakimäen metsän luonnonsuojelualue Lohjan kaupungissa
• Lassilansuon luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Lohjanjärven alueiden luonnonsuojelualue Raaseporin ja Lohjan kaupungeissa
• Medvastön ja Stormossenin luonnonsuojelualue Kirkkonummen kunnassa
• Petkelsuon luonnonsuojelualue Nurmijärven kunnassa
• Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue Sipoon kunnassa
• Saltfjärdenin luonnonsuojelualue Kirkkonummen kunnassa
• * Tammisaaren rannikon luonnonsuojelualue Raaseporin ja Hangon kaupungeissa
• Täktominlahden ja Svanvikenin luonnonsuojelualue Hangon kaupungissa
• Usmin luonnonsuojelualue Hyvinkään kaupungissa
• Vestran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien luonnonsuojelualue Vantaan ja Espoon kaupungeissa sekä Nurmijärven kunnassa

C) Päätöksellä sallitaan minkin ja supikoiran vähentäminen seuraavilla Ympäristöministeriön asetuksella 333/2021 perustetuilla luonnonsuojelualueilla:
• Brännängbergetin luonnonsuojelualue Lapinjärven kunnassa
• Bölsvikenin ja Stormossenin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Haaviston luonnonsuojelualue Karkkilan kaupungissa
• Honnonviidan luonnonsuojelualue Vihdin kunnassa
• Kalkkimäen luonnonsuojelualue Lohjan kaupungissa
• Keravanjokikanjonin lehdon luonnonsuojelualue Tuusulan kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa
• Kiljavan luonnonsuojelualue Nurmijärven kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa
• Kockelträsketin luonnonsuojelualue Inkoon kunnassa
• Kristianslundin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Kvarnbyn luonnonsuojelualue Siuntion kunnassa
• Landbofjärdenin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Lehtisen luonnonsuojelualue Loviisan kaupungissa
• Löparösundin luonnonsuojelualue Sipoon kunnassa
• Maitoisten metsän luonnonsuojelualue Mäntsälän ja Hausjärven kunnissa
• Makubergenin luonnonsuojelualue Raaseporin ja Lohjan kaupungeissa
• Peltolan vanhan metsän luonnonsuojelualue Mäntsälän kunnassa
• Persöfladanin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Puujärven luonnonsuojelualue Lohjan kaupungissa
• Pytbergin luonnonsuojelualue Lohjan kaupungissa ja Siuntion kunnassa
• Ridasjärven luonnonsuojelualue Hyvinkään kaupungissa
• Rientolan metsän luonnonsuojelualue Pornaisten kunnassa
• Torsgårdin metsän luonnonsuojelualue Siuntion kunnassa
• Vallisaaren luonnonsuojelualue Helsingin kaupungissa
• Varvarinsuon luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa ja Inkoon kunnassa
• Vaskijärven metsän luonnonsuojelualue Karkkilan kaupungissa
• Vähäjärvenkallioiden vanhan metsän luonnonsuojelualue Mäntsälän kunnassa
• Österfjärdenin luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa

D) Päätöksellä sallitaan minkin ja supikoiran vähentäminen seuraavilla Valtioneuvoston asetuksella 332/2021 perustetuilla luonnonsuojelualueilla:
• Ahvenkoskenlahden luonnonsuojelualue Loviisan kaupungissa
• Boxin soiden luonnonsuojelualue Sipoon kunnassa ja Porvoon kaupungissa
• Bromarvin saarten luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Finnträskin vanhojen metsien luonnonsuojelualue Kirkkonummen kunnassa
• Hannun aarnion luonnonsuojelualue Siuntion kunnassa
• Inkoon Stormossenin luonnonsuojelu Inkoon kunnassa
• Keihässuon luonnonsuojelualue Karkkilan kaupungissa ja Lopen kunnassa
• Kivilamminsuon ja Pitkästenjärvien luonnonsuojelualue Mäntsälän kunnassa ja Hyvinkään kaupungissa
• Klaukkalan Isosuon luonnonsuojelualue Nurmijärven kunnassa
• Kummelbergenin luonnonsuojelualue Sipoon ja Pornaisten kunnissa
• Kurkisuon luonnonsuojelualue Hyvinkään kaupungissa
• Lakimäen metsän luonnonsuojelualue Lohjan kaupungissa
• Lampisuon luonnonsuojelualue Pornaisten kunnassa
• Lassilansuon luonnonsuojelualue Raaseporin kaupungissa
• Lohjanjärven alueiden luonnonsuojelualue Raaseporin ja Lohjan kaupungeissa
• Medvastön ja Stormossenin luonnonsuojelualue Kirkkonummen kunnassa
• Metsäkulman luonnonsuojelualue Mäntsälän kunnassa
• Petkelsuon luonnonsuojelualue Nurmijärven kunnassa
• Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue Sipoon kunnassa
• Stormossenin aarnialueen luonnonsuojelualue Hangon kaupungissa
• Tammisaaren rannikon luonnonsuojelualue Raaseporin ja Hangon kaupungeissa
• Usmin luonnonsuojelualue Hyvinkään kaupungissa
• Vestran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien luonnonsuojelualue Vantaan ja Espoon kaupungeissa sekä Nurmijärven kunnassa