Metsähallituksen hoitamien suojelu-, retkeily- ja erämaa-alueiden määrä ja pinta-alat

1.1.2022

AluetyppiLukumääräPinta-ala (km²)
Kansallispuistot4110 144
Luonnonpuistot191 542
Soidensuojelualueet1644 807
Lehtojensuojelualueet4511
Vanhojen metsien suojelualueet7584
Hylkeidensuojelualueet7188
Muut valtion luonnonsuojelualueet2693 825
Yksityiset luonnonsuojelualueet valtionmailla153101
Metsähallituksen päätöksellä perustetut63
LAKISÄÄTEISET LUONNONSUOJELUALUEET YHT.1 20820 705
Suojeluohjelmakohteet1 2854 831
Suojelumetsät339551
Muut suojelukohteet1 2863 023
Erämaa-alueet1214 891
Valtion retkeilyalueet5243
Muut virkistysalueet6914
Muut alueet3895
MUUT YHTEENSÄ2 97124 548
KAIKKI YLLÄOLEVAT YHTEENSÄ 4 1 79 45 253

Lakisääteisten suojelualueiden pinta-alasta on maata 18 293 km² (88,6 %), vettä 2 411 km² (11,4 %).

Suojelupinta-alojen kehitys

Suomen ensimmäinen luonnonsuojelulaki tuli voimaan vuonna 1923. Aluksi luonnonsuojelu oli yksittäisten lajien rauhoituksia, erilaisia metsästys- ja kalastussäädöksiä sekä luonnonmuistomerkkien ja luonnonsuojelualueiden perustamista. Valtion suojelualueista vanhimmat, Pyhätunturin ja Pallas–Ounastunturin kansallispuistot sekä Mallan ja Pisavaaran luonnonpuistot perustettiin vuonna 1938. Seuraavat seitsemän kansallispuistoa perustettiin vuonna 1956 ja viimeisin vuonna 2022.

Kansalliset luonnonsuojeluohjelmat täydennyksineen hyväksyttiin vuosina 1978–1996 ja nitä on toteutettu edelleen 2000-luvulla. Erämaalaki, jolla perustettiin Lappiin 12 laajaa erämaa-aluetta, tuli voimaan 1991. Suomen Natura 2000 -verkostoa on rakennettu vuodesta 1998. Se koostuu pääosin perustetuista luonnonsuojelualueista, erämaa-alueista ja valtion retkeilyalueista. Suomen verkostoon sisältyy myös suuri joukko luonnonsuojeluohjelma-alueita.

Suomen pinta-alasta on suojeltu n. 10 %

Luonnonsuojelu- ja erämaalakien perusteella Suomen pinta-alasta on suojeltu noin 10 % (Tilastokeskus 1.1.2018). Pelkkä suojelun määrä kertoo kuitenkin vain osan suojelutilanteesta. Ratkaisevaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on, missä suojelualueet sijaitsevat ja millaista luontoa niillä on. Suurimmat suojelualueet ovat kolmen pohjoisimman kunnan alueella. Etelä-Suomessa on luontoa suojeltu pinta-alaltaan vähemmän. Kohteita on kuitenkin paljon ja niiden luonto on monimuotoista.

Nykyinen luonnonsuojelulaki on vuodelta 1997. Sen mukaan luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Sitä edistetään paitsi rauhoittamalla alueita, myös suojelemalla ja hoitamalla uhanalaisia eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä luontotyyppejä aikaisempaa tehokkaammin. Luonnonsuojelualueiden perustamisen yhtenä tavoitteena on, että kaikki Suomessa tavattavat luontotyypit ovat niissä edustettuina.

Luonnonsuojelua koskevien lakien uudistus on käynnissä.

Lisätietoa