Metsähallituksen hoitamien suojelu-, retkeily- ja erämaa-alueiden määrä ja pinta-alat

31.12.2023

AluetyppiLukumääräPinta-ala (km²)
Kansallispuistot4110 176
Luonnonpuistot191 540
Soidensuojelualueet1624 921
Lehtojensuojelualueet4511
Vanhojen metsien suojelualueet7377
Hylkeidensuojelualueet7188
Muut valtion luonnonsuojelualueet7374 027
Yksityiset luonnonsuojelualueet valtionmailla176102
Metsähallituksen päätöksellä perustetut63
LAKISÄÄTEISET LUONNONSUOJELUALUEET YHT.1 26621 044
Suojeluohjelmakohteet1 3604 883
Suojelumetsät316533
Muut suojelukohteet1 5503 065
Erämaa-alueet1214 893
Valtion retkeilyalueet5243
Muut virkistysalueet7914
Muut alueet3694
MUUT YHTEENSÄ3 28624 625
KAIKKI YLLÄOLEVAT YHTEENSÄ 4 552 45 669

Lakisääteisten suojelualueiden pinta-alasta on maata 18 620 km² (88,5 %), vettä 2 425 km² (11,5 %).

Suojelupinta-alojen kehitys

Suomen ensimmäinen luonnonsuojelulaki tuli voimaan vuonna 1923. Aluksi luonnonsuojelu oli yksittäisten lajien rauhoituksia, erilaisia metsästys- ja kalastussäädöksiä sekä luonnonmuistomerkkien ja luonnonsuojelualueiden perustamista. Valtion suojelualueista vanhimmat, Pyhätunturin ja Pallas–Ounastunturin kansallispuistot sekä Mallan ja Pisavaaran luonnonpuistot perustettiin vuonna 1938. Seuraavat seitsemän kansallispuistoa perustettiin vuonna 1956 ja viimeisin vuonna 2022.

Kansalliset luonnonsuojeluohjelmat täydennyksineen hyväksyttiin vuosina 1978–1996 ja nitä on toteutettu edelleen 2000-luvulla. Erämaalaki, jolla perustettiin Lappiin 12 laajaa erämaa-aluetta, tuli voimaan 1991. Suomen Natura 2000 -verkostoa on rakennettu vuodesta 1998. Se koostuu pääosin perustetuista luonnonsuojelualueista, erämaa-alueista ja valtion retkeilyalueista. Suomen verkostoon sisältyy myös suuri joukko luonnonsuojeluohjelma-alueita.

Suomen pinta-alasta on suojeltu n. 15 %

Luonnonsuojelu- ja erämaalakien perusteella Suomen pinta-alasta on suojeltu noin 15 % (Tilastokeskus 1.1.2024). Pelkkä suojelun määrä kertoo kuitenkin vain osan suojelutilanteesta. Ratkaisevaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on, missä suojelualueet sijaitsevat ja millaista luontoa niillä on. Suurimmat suojelualueet ovat kolmen pohjoisimman kunnan alueella. Etelä-Suomessa on luontoa suojeltu pinta-alaltaan vähemmän. Kohteita on kuitenkin paljon ja niiden luonto on monimuotoista.

Nykyinen luonnonsuojelulaki on vuodelta 2023. Sen mukaan luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Sitä edistetään paitsi rauhoittamalla alueita, myös suojelemalla ja hoitamalla uhanalaisia eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä luontotyyppejä aikaisempaa tehokkaammin. Luonnonsuojelualueiden perustamisen yhtenä tavoitteena on, että kaikki Suomessa tavattavat luontotyypit ovat niissä edustettuina.

Lisätietoa