Metsähallituksen hoitamien suojelu-, retkeily- ja erämaa-alueiden määrä ja pinta-alat

1.1.2020

AluetyppiLukumääräPinta-ala (km²)
Kansallispuistot4010 033
Luonnonpuistot191 542
Soidensuojelualueet1664 749
Lehtojensuojelualueet4611
Vanhojen metsien suojelualueet7786
Hylkeidensuojelualueet7188
Muut valtion luonnonsuojelualueet4213 451
Yksityiset luonnonsuojelualueet valtionmailla17894
Metsähallituksen päätöksellä perustetut248
LAKISÄÄTEISET LUONNONSUOJELUALUEET YHT.97820 162
Suojeluohjelmakohteet1 5405 204
Suojelumetsät426613
Muut suojelukohteet1 2222 973
Erämaa-alueet1214 891
Valtion retkeilyalueet5243
Muut virkistysalueet7915
Muut alueet4114
MUUT YHTEENSÄ3 25324 853
KAIKKI YLLÄOLEVAT ALUEET YHTEENSÄ 4 231 45 015

Suojelupinta-alojen kehitys

Suomen ensimmäinen luonnonsuojelulaki tuli voimaan vuonna 1923. Aluksi luonnonsuojelu oli yksittäisten lajien rauhoituksia, erilaisia metsästys- ja kalastussäädöksiä sekä luonnonmuistomerkkien ja luonnonsuojelualueiden perustamista. Valtion suojelualueista vanhimmat, Pyhätunturin ja Pallas–Ounastunturin kansallispuistot sekä Mallan ja Pisavaaran luonnonpuistot perustettiin vuonna 1938. Seuraavat seitsemän kansallispuistoa perustettiin vuonna 1956 ja viimeisin vuonna 2017.

Kansalliset luonnonsuojeluohjelmat täydennyksineen hyväksyttiin vuosina 1978–1996 ja nitä on toteutettu edelleen 2000-luvulla. Erämaalaki, jolla perustettiin Lappiin 12 laajaa erämaa-aluetta, tuli voimaan 1991. Suomen Natura 2000 -verkostoa on rakennettu vuodesta 1998. Se koostuu pääosin perustetuista luonnonsuojelualueista, erämaa-alueista ja valtion retkeilyalueista. Suomen verkostoon sisältyy myös suuri joukko luonnonsuojeluohjelma-alueita.

Suomen pinta-alasta on suojeltu n. 10 %

Luonnonsuojelu- ja erämaalakien perusteella Suomen pinta-alasta on suojeltu noin 10 % (Tilastokeskus 1.1.2018). Pelkkä suojelun määrä kertoo kuitenkin vain osan suojelutilanteesta. Ratkaisevaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on, missä suojelualueet sijaitsevat ja millaista luontoa niillä on. Suurimmat suojelualueet ovat kolmen pohjoisimman kunnan alueella. Etelä-Suomessa on luontoa suojeltu pinta-alaltaan vähemmän. Kohteita on kuitenkin paljon ja niiden luonto on monimuotoista.

Nykyinen luonnonsuojelulaki on vuodelta 1997. Sen mukaan luonnonsuojelun tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Sitä edistetään paitsi rauhoittamalla alueita, myös suojelemalla ja hoitamalla uhanalaisia eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä luontotyyppejä aikaisempaa tehokkaammin. Luonnonsuojelualueiden perustamisen yhtenä tavoitteena on, että kaikki Suomessa tavattavat luontotyypit ovat niissä edustettuina.

Luonnonsuojelua koskevien lakien uudistus on käynnissä.

Lisätietoa