Retkeilyrakenteet valtion alueilla

Metsähallituksen hoitamilla retkikohteilla ylläpidetään reittejä, polkuja ja siltoja sekä taukopaikkoja ja telttailualueita käymälöineen, paikoitusalueita ja rantautumispaikkoja. Kohteissa on myös opastusrakenteita kuten kylttejä ja viittoja. Tästä retkeilijälle maksuttomasta palveluvarustuksesta suojelualueilla ja historiakohteissa vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Kävijöiden majoittumiseen Metsähallituksella on tarjolla jonkin verran omia tupia kuten autio- ja varaustupia. Majoitusta suojelualueiden ulkopuolella tarjoavat paikalliset yritykset.

Pyrimme rakentamaan pitkäikäisiä, elinkaarikustannuksiltaan edullisia rakennuksia ja rakenteita, jotka sopivat kokonaisuutena ympäristöön ja maisemaan. Kohteiden tulee olla käytön suhteen oikein mitoitettuja ja muunneltavia. Uusiutuvan energian käyttöratkaisuja suositaan. Vanhoja rakennuksia korjataan ja käytetään niiden kulttuuriarvot säilyttäen.

Palveluvarustusta tarpeen mukaan

Eri luonnonsuojelualueet kehitetään luonteensa mukaisesti varustukseltaan eri tasoisiksi. Vähimmäis- ja enimmäistavoitetasot vahvistetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Palveluvarustus ja sen käyttö pyritään ohjaamaan suojelualueen niihin osiin, joissa luontoarvot vähiten vaarantuvat. Useimmille soidensuojelualueille ja pienille luonnonsuojelualueille ei rakenneta palveluvarustusta lainkaan.

Kaikki palvelurakenteet ja palvelut sijoitetaan keskitetysti ja vyöhykkeittäin siten, että osa-alueet, joille ihmisiä ohjataan, eivät häiritse suojelualueen luonnon arvokkaimpia osia. Vyöhykeperiaatteen avulla pyritään toisaalta riittävän suurten häiriöttömien alueiden muodostamiseen ja käytön tuomien ongelmien (esim. kulumisen) minimoimiseen sekä toisaalta tarjoamaan luonnosta kiinnostuneille käyttäjäryhmille mahdollisuus tutustua alueeseen ja kokea upeita luontoelämyksiä.

Retkeilykohteiden ylläpito ja huolto

Metsähallituksen hoidossa olevien retkeilykohteiden ylläpito ja huolto on mittava työmaa. Siihen kuuluu tehtäviä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamisesta polttopuu- ja jätehuoltoon.

Suojelualueiden huolto järjestetään niin, että se rasittaa mahdollisimman vähän alueen luontoa. Polttopuu- ja jätehuolto vaativat kuitenkin liikkumista alueella. Käymäläjäte kompostoidaan ja sille voidaan tehdä maastoon välivarastointipisteitä. Metsähallitus rohkaisee kävijöitä omatoimiseen jätehuoltoon suojelualueilla. Jäteastioita on sijoiteltu joillekin alueille tavanomaista vähemmän. Sekajätteen syntyä ehkäistään myös roskien lajittelulla jo maastossa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen kenttähenkilökunta on huoltotyön lisäksi mukana suojelualueiden luonnonhoidossa ja asiakaspalvelussa maastossa, mm. opastus- ja valvontatehtävissä.

Huoltotehtäviä hoitavat myös alan yrittäjät. Etelä- ja Keski-Suomessa Metsähallitus työllistää lisäksi avolaitosvankeja.

Lisätietoa